Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Vid Östra tullen i norra Tannefors

SND-ID: SND 2442

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Inför arbetet med ny detaljplan för kvarteren Konsuln och Krigaren samt Östra Strandpromenaden i stadsdelen Tannefors, Linköpings stad, har en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 genomförts. Det historiska kartmaterialet visar att området till största delen utgjorts av åkermark som ingått i Södra Kungsladugårdsgärdet. Undantaget utgörs av strandremsan som var betes- och slåttermark, samt området närmast Stångebro där en tullstuga varit placerad sedan 1600-talet. Platsen för tullstugan var inte möjlig att utreda närmare med sökschakt under utredningens andra etapp p g a den mängd elkablar som korsade området. Det går därmed inte att utesluta att fast fornlämning i form av äldre brofästen, väglämningar och grunder till tullstugan finns bevarade inom detta område. I den resterande delen av utredningsområdet öppnades sex sökschakt på ytor som bedömdes ostörda nog att kunna innehålla bevarade äldre lämningar. Inget av sökschakten visade spår av fast fornlämning. Platsen för tullstugan bör bli föremål för en arkeologisk förundersökning i händelse av exploatering. Inom den resterande ytan bedöms att

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Historisk tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

historisk tid

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Utredning

Dataset
Vid Östra tullen i norra Tannefors

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av tre shape-filer med information om schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format .

Version 1.0

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). Vid Östra tullen i norra Tannefors. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002325

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Nyckelord

historisk tid

Tidsperiod(er) som undersökts

Historisk tid

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-12-05
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-34616-08

Organisationens dnr för undersökningen

118/09

ProjektID

p509028

509028

RAÄ-nr

Linköping 501

Publicerad: 2014-12-12
Senast uppdaterad: 2020-02-13