Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Åby 3:3, 20:6 och Björnviken 2:1

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Beskrivning:

Arkeologikonsult AB utförde under maj månad 2010 en arkeologisk förundersökning av RAÄ 165, registrerad som grav och en arkeologisk utredning, etapp 2, inom tre områden i Kvillinge socken. Förundersökningen av RAÄ 165 visade att inga spår av eventuella gravar fanns inom förundersökningsområdet som befanns vara urschaktat sedan tidigare. Däremot kan det inte uteslutas att det kan finnas gravar under den befintliga vägbank som löper längs förundersökningsområdets västra begränsning och som inte omfattades av förundersökningen.
Den arkeologiska utredningen, etapp 2, genomfördes inom tre separata ytor benämnda Objekt II, III och IV efter en tidigare utförd utredning, etapp 1. Objekt II misstänktes kunna utgöra ett grav- och boplatsläge, Objekt III och IV misstänktes kunna utgöra läget för boplatser. Vid utredningen framkom enstaka härdar inom Objekt II och IV. Härdarna har inte daterats men är förmodligen förhistoriska. Då inga andra anläggningar eller fynd framkom inom områdena tolkades anläggningarna som snarare tillkomna genom tillfälliga besök på platsen än som resultat av boplatsaktiviteter.

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Identifierare:

SND-ID: SND 2443

Beskrivning:

Arkeologikonsult AB utförde under maj månad 2010 en arkeologisk förundersökning av RAÄ 165, registrerad som grav och en arkeologisk utredning, etapp 2, inom tre områden i Kvillinge socken. Förundersökningen av RAÄ 165 visade att inga spår av eventuella gravar fanns inom förundersökningsområdet som befanns vara urschaktat sedan tidigare. Däremot kan det inte uteslutas att det kan finnas gravar under den befintliga vägbank som löper längs förundersökningsområdets västra begränsning och som inte omfattades av förundersökningen.
Den arkeologiska utredningen, etapp 2, genomfördes inom tre separata ytor benämnda Objekt II, III och IV efter en tidigare utförd utredning, etapp 1. Objekt II misstänktes kunna utgöra ett grav- och boplatsläge, Objekt III och IV misstänktes kunna utgöra läget för boplatser. Vid utredningen framkom enstaka härdar inom Objekt II och IV. Härdarna har inte daterats men är förmodligen förhistoriska. Då inga andra anläggningar eller fynd framkom inom områdena tolkades anläggningarna som snarare tillkomna genom tillfälliga besök på platsen än som resultat av boplatsaktiviteter.

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Förundersökning, Utredning

Version 1.0:

2014-12-15 doi:10.5878/002374

Ladda ner data:

Åby 3:3, 20:6 och Björnviken 2:1

Citeringsförslag:

Arkeologikonsult. Uppsala universitet (2014). <em>Åby 3:3, 20:6 och Björnviken 2:1</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002374">https://doi.org/10.5878/002374</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-29065-09

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-29063-09

ProjektID:

510016

ProjektID:

p510016

RAÄ-nr:

Kvillinge 174

RAÄ-nr:

Kvillinge 165

RAÄ-nr:

Kvillinge 152

RAÄ-nr:

Kvillinge 176

RAÄ-nr:

Kvillinge 172

RAÄ-nr:

Kvillinge 173

RAÄ-nr:

Kvillinge 171

RAÄ-nr:

Kvillinge 175

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av tre shape-filer med information om schakt, påträffade forn- och kulturlämningar, eventuella fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt tre georefererade schaktplaner i GeoTIFF-format .

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-05

Datainsamlare: Arkeologikonsult

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Publicerad: 2014-12-15
Senast uppdaterad: 2016-08-10