Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Åby 3:3, 20:6 och Björnviken 2:1

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Beskrivning

Arkeologikonsult AB utförde under maj månad 2010 en arkeologisk förundersökning av RAÄ 165, registrerad som grav och en arkeologisk utredning, etapp 2, inom tre områden i Kvillinge socken. Förundersökningen av RAÄ 165 visade att inga spår av eventuella gravar fanns inom förundersökningsområdet som befanns vara urschaktat sedan tidigare. Däremot kan det inte uteslutas att det kan finnas gravar under den befintliga vägbank som löper längs förundersökningsområdets västra begränsning och som inte omfattades av förundersökningen.
Den arkeologiska utredningen, etapp 2, genomfördes inom tre separata ytor benämnda Objekt II, III och IV efter en tidigare utförd utredning, etapp 1. Objekt II misstänktes kunna utgöra ett grav- och boplatsläge, Objekt III och IV misstänktes kunna utgöra läget för boplatser. Vid utredningen framkom enstaka härdar inom Objekt II och IV. Härdarna har inte daterats men är förmodligen förhistoriska. Då inga andra anläggningar eller fynd framkom inom områdena tolkades anläggningarna som snarare tillkomna genom tillfälliga besök på platsen än som resultat av boplatsaktiviteter.

... Visa mer..

Ämnesområde

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Identifierare

SND-ID: SND 2443

Beskrivning

Arkeologikonsult AB utförde under maj månad 2010 en arkeologisk förundersökning av RAÄ 165, registrerad som grav och en arkeologisk utredning, etapp 2, inom tre områden i Kvillinge socken. Förundersökningen av RAÄ 165 visade att inga spår av eventuella gravar fanns inom förundersökningsområdet som befanns vara urschaktat sedan tidigare. Däremot kan det inte uteslutas att det kan finnas gravar under den befintliga vägbank som löper längs förundersökningsområdets västra begränsning och som inte omfattades av förundersökningen.
Den arkeologiska utredningen, etapp 2, genomfördes inom tre separata ytor benämnda Objekt II, III och IV efter en tidigare utförd utredning, etapp 1. Objekt II misstänktes kunna utgöra ett grav- och boplatsläge, Objekt III och IV misstänktes kunna utgöra läget för boplatser. Vid utredningen framkom enstaka härdar inom Objekt II och IV. Härdarna har inte daterats men är förmodligen förhistoriska. Då inga andra anläggningar eller fynd framkom inom områdena tolkades anläggningarna som snarare tillkomna genom tillfälliga besök på platsen än som resultat av boplatsaktiviteter.

... Visa mer..

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning, Utredning

Version 1.0

Ladda ner citering

Åby 3:3, 20:6 och Björnviken 2:1

Citering

Arkeologikonsult. Uppsala universitet (2014). <em>Åby 3:3, 20:6 och Björnviken 2:1</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002374">https://doi.org/10.5878/002374</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-29063-09

431-29065-09

ProjektID

510016

p510016

RAÄ-nr

Kvillinge 172

Kvillinge 173

Kvillinge 171

Kvillinge 174

Kvillinge 175

Kvillinge 165

Kvillinge 152

Kvillinge 176

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av tre shape-filer med information om schakt, påträffade forn- och kulturlämningar, eventuella fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt tre georefererade schaktplaner i GeoTIFF-format .

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-05

Datainsamlare: Arkeologikonsult

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Publicerad: 2014-12-15
Senast uppdaterad: 2016-08-10