Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Klinga industriområde

Skapare/primärforskare

Arkeologgruppen i Örebro AB

Beskrivning

I samband med att Norrköpings kommun vill avyttra mark vid Klinga industriområde, sydväst om Norrköping, har Arkeologgruppen i Örebro AB gjort en särskild arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten. Inom etapp 1 gjordes arkiv- och kartstudier samt en fältinventering och inom etapp 2 gjordes utredningsgrävningar. Tonvikten på utredningen låg inom etapp 2. Utredningsområdet uppgick till en yta av 160 000 m² och var uppdelat i två områden. Inom område 1 grävdes 75 schakt om 1060 m². Inget av antikvariskt intresse fanns i schakten. Däremot hittades resterna efter en väg, objekt 3. Utredningsområde 2 uppgick till 60 000 m² och inom området grävdes 110 schakt med en sammanlagd yta om 1 200 m². Inom området konstaterades två boplatser, objekt 1 och 2, som bestod av kulturlager, härdar, stolphål, skärvstenspackningar och gropar. Objekt 1 kan möjligen ha utgjort resterna efter en verkstadsplats. Objekt 2 var förhållandevis sönderplöjt.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länssty

... Visa mer..

Ämnesområde

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Arkeologgruppen i Örebro AB

Identifierare

SND-ID: SND 2445

Beskrivning

I samband med att Norrköpings kommun vill avyttra mark vid Klinga industriområde, sydväst om Norrköping, har Arkeologgruppen i Örebro AB gjort en särskild arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten. Inom etapp 1 gjordes arkiv- och kartstudier samt en fältinventering och inom etapp 2 gjordes utredningsgrävningar. Tonvikten på utredningen låg inom etapp 2. Utredningsområdet uppgick till en yta av 160 000 m² och var uppdelat i två områden. Inom område 1 grävdes 75 schakt om 1060 m². Inget av antikvariskt intresse fanns i schakten. Däremot hittades resterna efter en väg, objekt 3. Utredningsområde 2 uppgick till 60 000 m² och inom området grävdes 110 schakt med en sammanlagd yta om 1 200 m². Inom området konstaterades två boplatser, objekt 1 och 2, som bestod av kulturlager, härdar, stolphål, skärvstenspackningar och gropar. Objekt 1 kan möjligen ha utgjort resterna efter en verkstadsplats. Objekt 2 var förhållandevis sönderplöjt.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länssty

... Visa mer..

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Arkeologisk undersökningstyp

Utredning

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Klinga industriområde

Citering

Arkeologgruppen i Örebro AB. Uppsala universitet (2014). <em>Klinga industriområde</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002411">https://doi.org/10.5878/002411</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-4607-10

Organisationens dnr för undersökningen

Ag2011_19

ProjektID

p510018

510018

Skapare/primärforskare

Arkeologgruppen i Örebro AB

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt två kartutsnitt (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-11-15 — 2010-11-26

Datainsamlare: Arkeologgruppen i Örebro AB

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Publicerad: 2014-12-16
Senast uppdaterad: 2016-08-10