Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Klinga industriområde

Skapare/primärforskare:

Arkeologgruppen i Örebro AB

Beskrivning:

I samband med att Norrköpings kommun vill avyttra mark vid Klinga industriområde, sydväst om Norrköping, har Arkeologgruppen i Örebro AB gjort en särskild arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten. Inom etapp 1 gjordes arkiv- och kartstudier samt en fältinventering och inom etapp 2 gjordes utredningsgrävningar. Tonvikten på utredningen låg inom etapp 2. Utredningsområdet uppgick till en yta av 160 000 m² och var uppdelat i två områden. Inom område 1 grävdes 75 schakt om 1060 m². Inget av antikvariskt intresse fanns i schakten. Däremot hittades resterna efter en väg, objekt 3. Utredningsområde 2 uppgick till 60 000 m² och inom området grävdes 110 schakt med en sammanlagd yta om 1 200 m². Inom området konstaterades två boplatser, objekt 1 och 2, som bestod av kulturlager, härdar, stolphål, skärvstenspackningar och gropar. Objekt 1 kan möjligen ha utgjort resterna efter en verkstadsplats. Objekt 2 var förhållandevis sönderplöjt.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länssty

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Arkeologgruppen i Örebro AB

Identifierare:

SND-ID: SND 2445

Beskrivning:

I samband med att Norrköpings kommun vill avyttra mark vid Klinga industriområde, sydväst om Norrköping, har Arkeologgruppen i Örebro AB gjort en särskild arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten. Inom etapp 1 gjordes arkiv- och kartstudier samt en fältinventering och inom etapp 2 gjordes utredningsgrävningar. Tonvikten på utredningen låg inom etapp 2. Utredningsområdet uppgick till en yta av 160 000 m² och var uppdelat i två områden. Inom område 1 grävdes 75 schakt om 1060 m². Inget av antikvariskt intresse fanns i schakten. Däremot hittades resterna efter en väg, objekt 3. Utredningsområde 2 uppgick till 60 000 m² och inom området grävdes 110 schakt med en sammanlagd yta om 1 200 m². Inom området konstaterades två boplatser, objekt 1 och 2, som bestod av kulturlager, härdar, stolphål, skärvstenspackningar och gropar. Objekt 1 kan möjligen ha utgjort resterna efter en verkstadsplats. Objekt 2 var förhållandevis sönderplöjt.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länssty

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Utredning

Version 1.0:

2014-12-16 doi:10.5878/002411

Ladda ner data:

Klinga industriområde

Citeringsförslag:

Arkeologgruppen i Örebro AB. Uppsala universitet (2014). Klinga industriområde. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002411

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-4607-10

Organisationens dnr för undersökningen:

Ag2011_19

ProjektID:

p510018

ProjektID:

510018

Skapare/primärforskare:

Arkeologgruppen i Örebro AB

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt två kartutsnitt (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-11-15 — 2010-11-26

Datainsamlare: Arkeologgruppen i Örebro AB

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Publicerad: 2014-12-16
Senast uppdaterad: 2016-08-10