Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Klinga industriområde

SND-ID: SND 2445

Skapare/primärforskare

Arkeologgruppen i Örebro AB

Beskrivning

I samband med att Norrköpings kommun vill avyttra mark vid Klinga industriområde, sydväst om Norrköping, har Arkeologgruppen i Örebro AB gjort en särskild arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten. Inom etapp 1 gjordes arkiv- och kartstudier samt en fältinventering och inom etapp 2 gjordes utredningsgrävningar. Tonvikten på utredningen låg inom etapp 2. Utredningsområdet uppgick till en yta av 160 000 m² och var uppdelat i två områden. Inom område 1 grävdes 75 schakt om 1060 m². Inget av antikvariskt intresse fanns i schakten. Däremot hittades resterna efter en väg, objekt 3. Utredningsområde 2 uppgick till 60 000 m² och inom området grävdes 110 schakt med en sammanlagd yta om 1 200 m². Inom området konstaterades två boplatser, objekt 1 och 2, som bestod av kulturlager, härdar, stolphål, skärvstenspackningar och gropar. Objekt 1 kan möjligen ha utgjort resterna efter en verkstadsplats. Objekt 2 var förhållandevis sönderplöjt.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länssty

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Utredning

Dataset
Klinga industriområde

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt två kartutsnitt (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format

Version 1.0

Citering

Arkeologgruppen i Örebro AB. Uppsala universitet (2014). Klinga industriområde. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002411

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Arkeologgruppen i Örebro AB

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-11-15–2010-11-26
  • Datainsamlare: Arkeologgruppen i Örebro AB

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Boplatsområde (sammansatt) , Vägbank

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-4607-10

Organisationens dnr för undersökningen

Ag2011_19

ProjektID

p510018

510018

Publicerad: 2014-12-16
Senast uppdaterad: 2016-08-10