Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Borg 17:6

Skapare/primärforskare:

Arkeologgruppen i Örebro AB

Beskrivning:

I oktober år 2010 genomförde Arkeologgruppen i Örebro AB en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten Borg 17:6, Norrköpings stad och kommun. Den totala utredningsytan uppgick till 8000 m². Inom ytan drogs 19 stycken sökschakt med en sammanlagd längd av 152 meter med en skopbredd av 1,2 meter. Samtliga schakt uppvisade en likartad stratigrafi, under ett 0,3 meter tjockt ploglager fanns ett bottenlager av lera. Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schakten.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den särskilda arkeologiska utredningen var att fastställa om fornlämningar skulle komma att beröras av exploateringen. Resultaten från den arkeologiska utredningen ska också kunna användas som ett fullgott underlagsmaterial i en forts

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Arkeologgruppen i Örebro AB

Identifierare:

SND-ID: SND 2446

Beskrivning:

I oktober år 2010 genomförde Arkeologgruppen i Örebro AB en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten Borg 17:6, Norrköpings stad och kommun. Den totala utredningsytan uppgick till 8000 m². Inom ytan drogs 19 stycken sökschakt med en sammanlagd längd av 152 meter med en skopbredd av 1,2 meter. Samtliga schakt uppvisade en likartad stratigrafi, under ett 0,3 meter tjockt ploglager fanns ett bottenlager av lera. Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schakten.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den särskilda arkeologiska utredningen var att fastställa om fornlämningar skulle komma att beröras av exploateringen. Resultaten från den arkeologiska utredningen ska också kunna användas som ett fullgott underlagsmaterial i en forts

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Utredning

Version 1.0:

2014-12-16 doi:10.5878/002412

Ladda ner data:

Borg 17:6

Citeringsförslag:

Arkeologgruppen i Örebro AB. Uppsala universitet (2014). <em>Borg 17:6</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002412">https://doi.org/10.5878/002412</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-4607-10

Organisationens dnr för undersökningen:

Ag2011_19

ProjektID:

510019

ProjektID:

p510019

Skapare/primärforskare:

Arkeologgruppen i Örebro AB

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av två shapefiler med information från den arkeologiska undersökningen, samt en georefererad schaktplan över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-10-18 — 2010-10-19

Datainsamlare: Arkeologgruppen i Örebro AB

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Publicerad: 2014-12-16
Senast uppdaterad: 2020-02-13