Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Borg 17:6

SND-ID: SND 2446

Skapare/primärforskare

Arkeologgruppen i Örebro AB

Beskrivning

I oktober år 2010 genomförde Arkeologgruppen i Örebro AB en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten Borg 17:6, Norrköpings stad och kommun. Den totala utredningsytan uppgick till 8000 m². Inom ytan drogs 19 stycken sökschakt med en sammanlagd längd av 152 meter med en skopbredd av 1,2 meter. Samtliga schakt uppvisade en likartad stratigrafi, under ett 0,3 meter tjockt ploglager fanns ett bottenlager av lera. Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schakten.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den särskilda arkeologiska utredningen var att fastställa om fornlämningar skulle komma att beröras av exploateringen. Resultaten från den arkeologiska utredningen ska också kunna användas som ett fullgott underlagsmaterial i en forts

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

fynd

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Utredning

Dataset
Borg 17:6

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av två shapefiler med information från den arkeologiska undersökningen, samt en georefererad schaktplan över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Version 1.0

Citering

Arkeologgruppen i Örebro AB. Uppsala universitet (2014). Borg 17:6. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002412

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Arkeologgruppen i Örebro AB

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-10-18–2010-10-19
  • Datainsamlare: Arkeologgruppen i Örebro AB

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-4607-10

Organisationens dnr för undersökningen

Ag2011_19

ProjektID

510019

p510019

Publicerad: 2014-12-16
Senast uppdaterad: 2020-02-13