Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Skålgropshällar i Östra Malmskogen

SND-ID: SND 2447

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har på uppdrag av Linköpings kommun genomfört en arkeologisk förundersökning av två platser inom fastigheten Östra Malmskogen 1:3, Rystad socken. Inom områdena, som benämns område 2 och 4 i text och kartor, drogs sökschakt, och inom område 2 banades även sammanhängande ytor av invid två hällar med skålgropar, som hittills varit okända. Inom område 4 hittades inga anläggningar eller fynd, endast bitar av tegel, fajans och porslin, som kan knytas till det torp som funnits på platsen under historiskt tid. Inom område 2 däremot hittades två hällar med skålgropar och något som eventuellt kan vara fem mindre skepp, samt en möjlig ryttarfigur. Även lämningar av boplatskaraktär hittades i hällarnas närhet, såsom ett mindre antal stolphål och härdar.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korrid

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Senneolitikum – Äldre bronsålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Rystad socken

Geografisk beskrivning: Östra Malmskogen

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Ajneborn, B.& Streiffert, J. 2011. Skålgropshällar i Östra Malmskogen: Östra Malmskogen 1:3, Rystad socken, Linköpings kommun, Östergötlands län : arkeologisk förundersökning. UV rapport 2011:99. Linköping: Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Öst).
Libris | Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Dataset
Skålgropshällar i Östra Malmskogen

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av fem shape-filer samt en MS Access-databas med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2015). Skålgropshällar i Östra Malmskogen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002563

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Senneolitikum – Äldre järnålder

Insamlingsmetod

Schakt, anläggningar, berghällar och på dessa framkomna ristningar mättes utprsungligen in med totalstation och bearbetades därefter i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, anläggningar, berghällar och på dessa framkomna ristningar mättes utprsungligen in med totalstation och bearbetades därefter i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-10–2010-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, anläggningar, berghällar och på dessa framkomna ristningar mättes utprsungligen in med totalstation och bearbetades därefter i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Boplatslämning övrig , Hällbild

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-1073-10

Organisationens dnr för undersökningen

422-731-2010

ProjektID

p510020

510020

RAÄ-nr

Rystad 298:1

Rystad 328

Rystad 340

Publicerad: 2015-01-08
Senast uppdaterad: 2020-01-23