Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Skålgropshällar i Östra Malmskogen

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har på uppdrag av Linköpings kommun genomfört en arkeologisk förundersökning av två platser inom fastigheten Östra Malmskogen 1:3, Rystad socken. Inom områdena, som benämns område 2 och 4 i text och kartor, drogs sökschakt, och inom område 2 banades även sammanhängande ytor av invid två hällar med skålgropar, som hittills varit okända. Inom område 4 hittades inga anläggningar eller fynd, endast bitar av tegel, fajans och porslin, som kan knytas till det torp som funnits på platsen under historiskt tid. Inom område 2 däremot hittades två hällar med skålgropar och något som eventuellt kan vara fem mindre skepp, samt en möjlig ryttarfigur. Även lämningar av boplatskaraktär hittades i hällarnas närhet, såsom ett mindre antal stolphål och härdar.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korrid

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2447

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har på uppdrag av Linköpings kommun genomfört en arkeologisk förundersökning av två platser inom fastigheten Östra Malmskogen 1:3, Rystad socken. Inom områdena, som benämns område 2 och 4 i text och kartor, drogs sökschakt, och inom område 2 banades även sammanhängande ytor av invid två hällar med skålgropar, som hittills varit okända. Inom område 4 hittades inga anläggningar eller fynd, endast bitar av tegel, fajans och porslin, som kan knytas till det torp som funnits på platsen under historiskt tid. Inom område 2 däremot hittades två hällar med skålgropar och något som eventuellt kan vara fem mindre skepp, samt en möjlig ryttarfigur. Även lämningar av boplatskaraktär hittades i hällarnas närhet, såsom ett mindre antal stolphål och härdar.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korrid

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Senneolitikum — Äldre bronsålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Linköping kommun, Rystad socken

Geografisk beskrivning: Östra Malmskogen

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Förundersökning

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ajneborn, B.& Streiffert, J. 2011. Skålgropshällar i Östra Malmskogen: Östra Malmskogen 1:3, Rystad socken, Linköpings kommun, Östergötlands län : arkeologisk förundersökning. UV rapport 2011:99. Linköping: Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Öst).
Libris Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2015-01-08 doi:10.5878/002563

Ladda ner data:

Skålgropshällar i Östra Malmskogen

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2015). Skålgropshällar i Östra Malmskogen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002563

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-1073-10

Organisationens dnr för undersökningen:

422-731-2010

ProjektID:

510020

ProjektID:

p510020

RAÄ-nr:

Rystad 328

RAÄ-nr:

Rystad 298:1

RAÄ-nr:

Rystad 340

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av fem shape-filer samt en MS Access-databas med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, anläggningar, berghällar och på dessa framkomna ristningar mättes utprsungligen in med totalstation och bearbetades därefter i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-10 — 2010-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, anläggningar, berghällar och på dessa framkomna ristningar mättes utprsungligen in med totalstation och bearbetades därefter i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Schakt, anläggningar, berghällar och på dessa framkomna ristningar mättes utprsungligen in med totalstation och bearbetades därefter i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Senneolitikum — Äldre järnålder

Publicerad: 2015-01-08
Senast uppdaterad: 2020-01-23