Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Skålgropshällar i Östra Malmskogen

SND-ID: SND 2447

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har på uppdrag av Linköpings kommun genomfört en arkeologisk förundersökning av två platser inom fastigheten Östra Malmskogen 1:3, Rystad socken. Inom områdena, som benämns område 2 och 4 i text och kartor, drogs sökschakt, och inom område 2 banades även sammanhängande ytor av invid två hällar med skålgropar, som hittills varit okända. Inom område 4 hittades inga anläggningar eller fynd, endast bitar av tegel, fajans och porslin, som kan knytas till det torp som funnits på platsen under historiskt tid. Inom område 2 däremot hittades två hällar med skålgropar och något som eventuellt kan vara fem mindre skepp, samt en möjlig ryttarfigur. Även lämningar av boplatskaraktär hittades i hällarnas närhet, såsom ett mindre antal stolphål och härdar.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korrid

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Senneolitikum – Äldre bronsålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Rystad socken

Geografisk beskrivning: Östra Malmskogen

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Ajneborn, B.& Streiffert, J. 2011. Skålgropshällar i Östra Malmskogen: Östra Malmskogen 1:3, Rystad socken, Linköpings kommun, Östergötlands län : arkeologisk förundersökning. UV rapport 2011:99. Linköping: Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Öst).
Libris | Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Dataset
Skålgropshällar i Östra Malmskogen

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av fem shape-filer samt en MS Access-databas med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2015). Skålgropshällar i Östra Malmskogen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002563

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Senneolitikum – Äldre järnålder

Insamlingsmetod

Schakt, anläggningar, berghällar och på dessa framkomna ristningar mättes utprsungligen in med totalstation och bearbetades därefter i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, anläggningar, berghällar och på dessa framkomna ristningar mättes utprsungligen in med totalstation och bearbetades därefter i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-10–2010-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, anläggningar, berghällar och på dessa framkomna ristningar mättes utprsungligen in med totalstation och bearbetades därefter i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Boplatslämning övrig , Hällbild

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-1073-10

Organisationens dnr för undersökningen

422-731-2010

ProjektID

p510020

510020

RAÄ-nr

Rystad 298:1

Rystad 328

Rystad 340

Publicerad: 2015-01-08
Senast uppdaterad: 2020-01-23