Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Bäckeby 2:2 och 2:3

SND-ID: SND 2448

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Beskrivning

Arkeologikonsult har under maj 2011 genomfört en utred­ning etapp 2 respektive en förundersökning av två ytor i Skärkinds socken, Norrköpings kommun. Utred­ningen berörde ett möjligt boplatsläge nära skålgropshällen RAÄ Skärkind 405:1. Förundersökningen utfördes på den norra än­den av stensträngen RAÄ Skärkind 407:1 och innefattade även en kartering av övriga delar av stensträngen. Syftet med arbetena var att öka kunskapen om fornlämningar på platserna samt ligga till grund för vidare planering. Utredningsytan liksom stensträngens omgivning befanns sakna äldre lämningar. Stensträngen och skador på den dokumenterades. Den befanns fortsätta ut i åkermarken där synliga delar av den röjts.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska ut

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Skärkind socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

fynd

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning, Förundersökning

Dataset
Bäckeby 2:2 och 2:3

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av två shapefiler med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt två digitaliserade och georefererade planer över undersökningsområdet i geoTIFF-format.

Version 1.0

Citering

Arkeologikonsult. Uppsala universitet (2015). Bäckeby 2:2 och 2:3. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002564

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-05-04–2011-05-06
  • Datainsamlare: Arkeologikonsult

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Boplatsläge , Stensträng

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-319-11

Organisationens dnr för undersökningen

2011:2478

ProjektID

p511011

511011

RAÄ-nr

Skärkind 407:1

Skärkind 405:1

Publicerad: 2015-01-08
Senast uppdaterad: 2020-01-23