Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Ombyggnad av elnätet mellan Skälv och Fågeludden

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Östergötlands museum utförde under senhösten 2011 och vårvintern 2012 en arkeologisk utredning och en arkeologisk förundersökning i samband med ombyggnad av elnätet i Borgs och Kullerstad socknar, i Norrköpings stads västra utkanter, Östergötlands län. Ombyggnaden omfattade schaktning för jordkabel. Sammanlagt ingick cirka 27 km elledningar i exploateringen. Samtliga sträckor besiktigades. Därefter utfördes sökschaktsgrävning i samband med kabelschaktningen på fyra mindre delsträckor. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Det primära syftet med den arkeologiska utredningen och förundersökningen var att styra exploateringen så att fast fornlämning skadades så lite som möjligt av det planerade arbetsföretaget. G

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2449

Beskrivning:

Östergötlands museum utförde under senhösten 2011 och vårvintern 2012 en arkeologisk utredning och en arkeologisk förundersökning i samband med ombyggnad av elnätet i Borgs och Kullerstad socknar, i Norrköpings stads västra utkanter, Östergötlands län. Ombyggnaden omfattade schaktning för jordkabel. Sammanlagt ingick cirka 27 km elledningar i exploateringen. Samtliga sträckor besiktigades. Därefter utfördes sökschaktsgrävning i samband med kabelschaktningen på fyra mindre delsträckor. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Det primära syftet med den arkeologiska utredningen och förundersökningen var att styra exploateringen så att fast fornlämning skadades så lite som möjligt av det planerade arbetsföretaget. G

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning, Förundersökning

Version 1.0:

2015-01-09 doi:10.5878/002568

Ladda ner data:

Ombyggnad av elnätet mellan Skälv och Fågeludden

Citeringsförslag:

Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2015). Ombyggnad av elnätet mellan Skälv och Fågeludden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002568

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-4902-11

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-4711-11

Organisationens dnr för undersökningen:

336/11

ProjektID:

511012

ProjektID:

p511012

RAÄ-nr:

Borg 199:1

RAÄ-nr:

Borg 183:1

RAÄ-nr:

Borg 247:1

RAÄ-nr:

Borg 238:1

RAÄ-nr:

Borg 108:1

RAÄ-nr:

Borg 230:1

RAÄ-nr:

Borg 153:1

RAÄ-nr:

Borg 307:1

RAÄ-nr:

Borg 243:1

RAÄ-nr:

Borg 207:1

RAÄ-nr:

Borg 228:1

RAÄ-nr:

Borg 88:1

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av två shapefiler med information om schakt, eventuella påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt två georefererade kartor (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i GeoTIFF-format .

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011 — 2012

Datainsamlare: Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Publicerad: 2015-01-09
Senast uppdaterad: 2020-01-23