Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Ombyggnad av elnätet mellan Skälv och Fågeludden

SND-ID: SND 2449

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Östergötlands museum utförde under senhösten 2011 och vårvintern 2012 en arkeologisk utredning och en arkeologisk förundersökning i samband med ombyggnad av elnätet i Borgs och Kullerstad socknar, i Norrköpings stads västra utkanter, Östergötlands län. Ombyggnaden omfattade schaktning för jordkabel. Sammanlagt ingick cirka 27 km elledningar i exploateringen. Samtliga sträckor besiktigades. Därefter utfördes sökschaktsgrävning i samband med kabelschaktningen på fyra mindre delsträckor. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Det primära syftet med den arkeologiska utredningen och förundersökningen var att styra exploateringen så att fast fornlämning skadades så lite som möjligt av det planerade arbetsföretaget. G

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken, Kullerstad socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

skålgrop

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning, Förundersökning

Dataset
Ombyggnad av elnätet mellan Skälv och Fågeludden

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av två shapefiler med information om schakt, eventuella påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt två georefererade kartor (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i GeoTIFF-format .

Version 1.0

Citering

Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2015). Ombyggnad av elnätet mellan Skälv och Fågeludden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002568

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi

Nyckelord

skålgrop

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011–2012
  • Datainsamlare: Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-4711-11

431-4902-11

Organisationens dnr för undersökningen

336/11

ProjektID

p511012

511012

RAÄ-nr

Borg 230:1

Borg 153:1

Borg 307:1

Borg 243:1

Borg 207:1

Borg 228:1

Borg 199:1

Borg 88:1

Borg 183:1

Borg 247:1

Borg 238:1

Borg 108:1

Publicerad: 2015-01-09
Senast uppdaterad: 2020-01-23