Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Förundersökning i utkanten av Torvinge bytomt RAÄ 484

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning av fastigheten Magnetnålen 7, inom delar av Torvinge bytomt (RAÄ 484) utanför Linköping. Efter avslutad förundersökning konstaterades att en liten del i exploateringsområdets NV hörn innehåller ett kulturlager med enstaka spridda skörbrända stenar. En härd och ett mindre störhål fanns i lagret Även ett fragment av en kvarnsten låg i detta lager. Kvarnstenar av det här slaget brukar dateras till yngre järnålder/tidig medeltid.
Ett fossilt odlingslager hittades i den norra delen av området. Lagret fortsätter troligen utanför exploateringsområdet åt Ö. Under lagret hittades ett par oregelbundna sotfläckar och en hästskoformad anläggning, som tolkades antingen som en recent rotvälta eller en förhistorisk hyddlämning; dessa lämningstyper påminner mycket om varandra utseendemässigt. Tyvärr fanns inte tillräckligt med daterbart material i anläggningen, för att göra någon ytterligare tolkning. En väg, som också finns belagd på 1791 års karta lokaliserades. Ett antal diken hittades, som överensstämmer med tegdiken samt ett hägnadsd

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2450

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning av fastigheten Magnetnålen 7, inom delar av Torvinge bytomt (RAÄ 484) utanför Linköping. Efter avslutad förundersökning konstaterades att en liten del i exploateringsområdets NV hörn innehåller ett kulturlager med enstaka spridda skörbrända stenar. En härd och ett mindre störhål fanns i lagret Även ett fragment av en kvarnsten låg i detta lager. Kvarnstenar av det här slaget brukar dateras till yngre järnålder/tidig medeltid.
Ett fossilt odlingslager hittades i den norra delen av området. Lagret fortsätter troligen utanför exploateringsområdet åt Ö. Under lagret hittades ett par oregelbundna sotfläckar och en hästskoformad anläggning, som tolkades antingen som en recent rotvälta eller en förhistorisk hyddlämning; dessa lämningstyper påminner mycket om varandra utseendemässigt. Tyvärr fanns inte tillräckligt med daterbart material i anläggningen, för att göra någon ytterligare tolkning. En väg, som också finns belagd på 1791 års karta lokaliserades. Ett antal diken hittades, som överensstämmer med tegdiken samt ett hägnadsd

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre järnålder — Medeltid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Magnetnålen 7, Torvinge

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Förundersökning

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ajneborn, Britt & Ericsson, Alf (2012). Förundersökning i utkanten av Torvinge bytomt RAÄ 48: Östergötland, Linköpings stad och kommun, Magnetnålen 7, Torvinge bytomt RAÄ 484 : dnr 422-04110-2011 : arkeologisk förundersökning. UV rapport 2012:143. Linköping: Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Öst), Riksantikvarieämbetet
Samla Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2015-01-09 doi:10.5878/002569

Ladda ner data:

Förundersökning i utkanten av Torvinge bytomt RAÄ 484

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2015). <em>Förundersökning i utkanten av Torvinge bytomt RAÄ 484</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002569">https://doi.org/10.5878/002569</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-8477-11

Organisationens dnr för undersökningen:

422-04110-2011

ProjektID:

p511013

ProjektID:

511013

RAÄ-nr:

Linköping 484

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av sex shapefiler samt en MS Access-databas med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med RTK-GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med RTK-GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med RTK-GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre järnålder — Medeltid

Publicerad: 2015-01-09
Senast uppdaterad: 2020-01-23