Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Arkeologisk förundersökning av RAÄ 473

SND-ID: SND 2451

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst genomförde under en vecka i mars 2011 en arkeologisk förundersökning av RAÄ 473, en stensatt väg. Undersökningen genomfördes då Linköpings kommun planerar anlägga ny vägbana för Östra länken med tillhörande gång- och cykelväg i området. Östra länken är en ny sträckning av riksväg 35 mellan Braskens bro och Kallerstadsrondellen i de östra delarna av Linköping. Vid en utredning i området som utfördes av Riksantikvarieämbetet 2008 hittades delar av en stensatt väg. Vid den du aktuella förundersökningen schaktades vägen fram på sex olika sträckor inom området. Vägen visade sig bestå av två stenskodda hjulspår, med hårt packad sand mellan spåren. Fynd i vägens fyllning, såsom yngre rödgods, porslin, fajans, tegel, glas, ett par järnföremål samt en sölja med tryckt text på baksidan, talar för en sentida datering. Vägen finns inte med på historiska kartor.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län,

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Modern tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, Kallerstad 1:2

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

modern tid

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Dataset
Arkeologisk förundersökning av RAÄ 473

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av tre shapefiler med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen samt en schaktplan i geoTIFF-format.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2015). Arkeologisk förundersökning av RAÄ 473. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002583

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

modern tid

Tidsperiod(er) som undersökts

Modern tid

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-03-16–2011-03-22
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Färdväg , Väg

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-350-11

Organisationens dnr för undersökningen

422-00570-2011

ProjektID

p511014

511014

RAÄ-nr

Linköping 473

Publicerad: 2015-01-21
Senast uppdaterad: 2016-08-10