Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Arkeologisk förundersökning av RAÄ 473

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst genomförde under en vecka i mars 2011 en arkeologisk förundersökning av RAÄ 473, en stensatt väg. Undersökningen genomfördes då Linköpings kommun planerar anlägga ny vägbana för Östra länken med tillhörande gång- och cykelväg i området. Östra länken är en ny sträckning av riksväg 35 mellan Braskens bro och Kallerstadsrondellen i de östra delarna av Linköping. Vid en utredning i området som utfördes av Riksantikvarieämbetet 2008 hittades delar av en stensatt väg. Vid den du aktuella förundersökningen schaktades vägen fram på sex olika sträckor inom området. Vägen visade sig bestå av två stenskodda hjulspår, med hårt packad sand mellan spåren. Fynd i vägens fyllning, såsom yngre rödgods, porslin, fajans, tegel, glas, ett par järnföremål samt en sölja med tryckt text på baksidan, talar för en sentida datering. Vägen finns inte med på historiska kartor.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län,

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2451

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst genomförde under en vecka i mars 2011 en arkeologisk förundersökning av RAÄ 473, en stensatt väg. Undersökningen genomfördes då Linköpings kommun planerar anlägga ny vägbana för Östra länken med tillhörande gång- och cykelväg i området. Östra länken är en ny sträckning av riksväg 35 mellan Braskens bro och Kallerstadsrondellen i de östra delarna av Linköping. Vid en utredning i området som utfördes av Riksantikvarieämbetet 2008 hittades delar av en stensatt väg. Vid den du aktuella förundersökningen schaktades vägen fram på sex olika sträckor inom området. Vägen visade sig bestå av två stenskodda hjulspår, med hårt packad sand mellan spåren. Fynd i vägens fyllning, såsom yngre rödgods, porslin, fajans, tegel, glas, ett par järnföremål samt en sölja med tryckt text på baksidan, talar för en sentida datering. Vägen finns inte med på historiska kartor.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län,

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Modern tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, Kallerstad 1:2

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Förundersökning

Version 1.0:

2015-01-21 doi:10.5878/002583

Ladda ner data:

Arkeologisk förundersökning av RAÄ 473

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2015). Arkeologisk förundersökning av RAÄ 473. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002583

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-350-11

Organisationens dnr för undersökningen:

422-00570-2011

ProjektID:

p511014

ProjektID:

511014

RAÄ-nr:

Linköping 473

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av tre shapefiler med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen samt en schaktplan i geoTIFF-format.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-03-16 — 2011-03-22

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Tidsperiod(er) som undersökts:

Modern tid

Publicerad: 2015-01-21
Senast uppdaterad: 2016-08-10