Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Ensbo

SND-ID: SND 2452

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Linköpings kommun arbetar med detaljplan för Linköping Aviation Park, i anslutning till Linköpings flygplats och Saabs flygfält. En arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 har utförts för att klarlägga om fornlämningar finns inom kommunens planområde. Linköpings kommun har valt att utreda ett område, kallat objekt 5 (Ensbo). Vid den arkeologiska utredningen, etapp 2, påträffades inga fornlämningar.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med utredningen var att klarlägga om fornlämningar fanns inom kommunens planområde.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Helander, Christina (2011). Ensbo: sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation : Linköpings stad och kommun, Östergötlands län : arkeologisk utredning, etapp 2. UV rapport 2011:90. Linköping: Arkeologiska uppdragsverksamheten, Riksantikvarieämbetet (UV Öst)
Libris | Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Dataset
Ensbo

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av tre shapefiler samt en MS Accessdatabas med information om schakt, eventuella påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2015). Ensbo. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002586

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-04
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Boplatsläge , Boplatslämning övrig

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-3511-10

Organisationens dnr för undersökningen

421-2268-2010

ProjektID

p511015

511015

Publicerad: 2015-01-22
Senast uppdaterad: 2016-08-10