Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Borg 16:2

SND-ID: SND 2454

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Med anledning av planerad utökning av täktverksamhet inom fastigheten Borg 16:2 i f d Borgs socken och Norrköpings kommun utförde Östergötlands museum en utredning etapp 1 och 2. Inom området fanns sedan tidigare två registrerade lämningar vilka utgjordes av en stensättning (RAÄ 282:1) och en stensträng (RAÄ 282:2). Lämningarnas exakta position var inte känd inför utredningen. Utredningen etapp 1 bestod av en översiktlig kart- och arkivstudie samt fältinventering och resulterade i att en stensträng (ÖM 1) och en möjlig grav (ÖM 2) påträffades. Stensträngen är troligen samma stensträng som sedan tidigare är registrerad som RAÄ 282:2. Vidare konstaterades att det inom området fanns ett topografiskt lämpligt läge för boplats och/eller gravar kallat objekt 1. Utredningen etapp 2 bestod av undersökning av den möjliga graven samt sökschaktsgrävning i anslutning till stensträngen och inom objekt 1. Vid undersökningen av ÖM 2 konstaterades att anläggningen inte var en grav. Inom objekt 1 framkom boplatsanläggningar och fynd, bl a ett järnföremål. Boplatsen är grovt avgränsad. Vidare framkom ytterligar

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Dataset
Borg 16:2

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av fem shapefiler med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2015). Borg 16:2. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002589

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-05-11
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-06-18–2012-06-21
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Boplatslämning övrig , Stensträng

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-3069-12

Organisationens dnr för undersökningen

172/12

ProjektID

512001

p512001

RAÄ-nr

Borg 282:2

Borg 282:1

Publicerad: 2015-01-23
Senast uppdaterad: 2016-08-10