Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Borg 16:2

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Med anledning av planerad utökning av täktverksamhet inom fastigheten Borg 16:2 i f d Borgs socken och Norrköpings kommun utförde Östergötlands museum en utredning etapp 1 och 2. Inom området fanns sedan tidigare två registrerade lämningar vilka utgjordes av en stensättning (RAÄ 282:1) och en stensträng (RAÄ 282:2). Lämningarnas exakta position var inte känd inför utredningen. Utredningen etapp 1 bestod av en översiktlig kart- och arkivstudie samt fältinventering och resulterade i att en stensträng (ÖM 1) och en möjlig grav (ÖM 2) påträffades. Stensträngen är troligen samma stensträng som sedan tidigare är registrerad som RAÄ 282:2. Vidare konstaterades att det inom området fanns ett topografiskt lämpligt läge för boplats och/eller gravar kallat objekt 1. Utredningen etapp 2 bestod av undersökning av den möjliga graven samt sökschaktsgrävning i anslutning till stensträngen och inom objekt 1. Vid undersökningen av ÖM 2 konstaterades att anläggningen inte var en grav. Inom objekt 1 framkom boplatsanläggningar och fynd, bl a ett järnföremål. Boplatsen är grovt avgränsad. Vidare framkom ytterligar

... Visa mer..

Ämnesområde

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2454

Beskrivning

Med anledning av planerad utökning av täktverksamhet inom fastigheten Borg 16:2 i f d Borgs socken och Norrköpings kommun utförde Östergötlands museum en utredning etapp 1 och 2. Inom området fanns sedan tidigare två registrerade lämningar vilka utgjordes av en stensättning (RAÄ 282:1) och en stensträng (RAÄ 282:2). Lämningarnas exakta position var inte känd inför utredningen. Utredningen etapp 1 bestod av en översiktlig kart- och arkivstudie samt fältinventering och resulterade i att en stensträng (ÖM 1) och en möjlig grav (ÖM 2) påträffades. Stensträngen är troligen samma stensträng som sedan tidigare är registrerad som RAÄ 282:2. Vidare konstaterades att det inom området fanns ett topografiskt lämpligt läge för boplats och/eller gravar kallat objekt 1. Utredningen etapp 2 bestod av undersökning av den möjliga graven samt sökschaktsgrävning i anslutning till stensträngen och inom objekt 1. Vid undersökningen av ÖM 2 konstaterades att anläggningen inte var en grav. Inom objekt 1 framkom boplatsanläggningar och fynd, bl a ett järnföremål. Boplatsen är grovt avgränsad. Vidare framkom ytterligar

... Visa mer..

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Borg 16:2

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2015). <em>Borg 16:2</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002589">https://doi.org/10.5878/002589</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-3069-12

Organisationens dnr för undersökningen

172/12

ProjektID

512001

p512001

RAÄ-nr

Borg 282:2

Borg 282:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av fem shapefiler med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-05-11

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-06-18 — 2012-06-21

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Publicerad: 2015-01-23
Senast uppdaterad: 2016-08-10