Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Överjärna 53:1 och Överjärna 200

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning:

År 1980 totalundersöktes av UV ett gravfält, registrerat som fornlämning nr 53 i Överjärna socken. Enligt fornminnesregistret var gravfältet ca 90x20 meter stort och innehöll 5 fornlämningar. Dessa utgjordes av 2 högar och 3 runda stensättningar. Gravfältet låg på en brant syd- och östsluttning intill en bergssida på en åkerholme. Undersökningsytan omfattar 2 800 kvadratmeter.

I dokumentationsmaterialet finns anläggningsbeskrivningar med fyndlista (såväl maskinskrivna som handskrivna). Anläggningsbeskrivningarna omfattar 31 anläggningar. Komplett fyndlista omfattande 93 fyndnummer finns.

Bland fynden kan nämnas: Krukskärvor, bronsringar, bronsarmband, remlöpare av brons, sölja av brons,
remändebeslag, glas- och glasflusspärlor, spelbrickor, kamfragment, nitar, kniv m.m.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korrid

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Identifierare:

SND-ID: SND 2456

Beskrivning:

År 1980 totalundersöktes av UV ett gravfält, registrerat som fornlämning nr 53 i Överjärna socken. Enligt fornminnesregistret var gravfältet ca 90x20 meter stort och innehöll 5 fornlämningar. Dessa utgjordes av 2 högar och 3 runda stensättningar. Gravfältet låg på en brant syd- och östsluttning intill en bergssida på en åkerholme. Undersökningsytan omfattar 2 800 kvadratmeter.

I dokumentationsmaterialet finns anläggningsbeskrivningar med fyndlista (såväl maskinskrivna som handskrivna). Anläggningsbeskrivningarna omfattar 31 anläggningar. Komplett fyndlista omfattande 93 fyndnummer finns.

Bland fynden kan nämnas: Krukskärvor, bronsringar, bronsarmband, remlöpare av brons, sölja av brons,
remändebeslag, glas- och glasflusspärlor, spelbrickor, kamfragment, nitar, kniv m.m.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korrid

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre bronsålder — Yngre järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Södertälje kommun, Överjärna socken

Geografisk beskrivning: Brant syd- och östsluttning intill en bergssida på en åkerholme.

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Särskild undersökning

Version 1.0:

2017-03-30 doi:10.5878/002877

Metadata tillagda

Ladda ner data:

Överjärna 53:1

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2017). Överjärna 53:1. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002877

Organisationens dnr för undersökningen:

2281/80

ProjektID:

180001

ProjektID:

p180001

RAÄ-nr:

Överjärna 53:1, Överjärna 200

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980 — 1980

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre bronsålder — Yngre järnålder

Publicerad: 2016-08-11
Senast uppdaterad: 2017-04-04