Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Överjärna 53:1 och Överjärna 200

SND-ID: SND 2456

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

År 1980 totalundersöktes av UV ett gravfält, registrerat som fornlämning nr 53 i Överjärna socken. Enligt fornminnesregistret var gravfältet ca 90x20 meter stort och innehöll 5 fornlämningar. Dessa utgjordes av 2 högar och 3 runda stensättningar. Gravfältet låg på en brant syd- och östsluttning intill en bergssida på en åkerholme. Undersökningsytan omfattar 2 800 kvadratmeter.

I dokumentationsmaterialet finns anläggningsbeskrivningar med fyndlista (såväl maskinskrivna som handskrivna). Anläggningsbeskrivningarna omfattar 31 anläggningar. Komplett fyndlista omfattande 93 fyndnummer finns.

Bland fynden kan nämnas: Krukskärvor, bronsringar, bronsarmband, remlöpare av brons, sölja av brons,
remändebeslag, glas- och glasflusspärlor, spelbrickor, kamfragment, nitar, kniv m.m.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korrid

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder – Yngre järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Södertälje kommun, Överjärna socken

Geografisk beskrivning: Brant syd- och östsluttning intill en bergssida på en åkerholme.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Särskild undersökning

Dataset
Överjärna 53:1

Version 1.0

2017-03-30
https://doi.org/10.5878/002877

Metadata tillagda

Citering

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2017). Överjärna 53:1. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002877

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder – Yngre järnålder

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980–1980
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Agrara lämningar , Gravfält

Organisationens dnr för undersökningen

2281/80

ProjektID

180001

p180001

RAÄ-nr

Överjärna 53:1, Överjärna 200

Publicerad: 2016-08-11
Senast uppdaterad: 2017-04-04