Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Överjärna 53:1 och Överjärna 200

SND-ID: SND 2456

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

År 1980 totalundersöktes av UV ett gravfält, registrerat som fornlämning nr 53 i Överjärna socken. Enligt fornminnesregistret var gravfältet ca 90x20 meter stort och innehöll 5 fornlämningar. Dessa utgjordes av 2 högar och 3 runda stensättningar. Gravfältet låg på en brant syd- och östsluttning intill en bergssida på en åkerholme. Undersökningsytan omfattar 2 800 kvadratmeter.

I dokumentationsmaterialet finns anläggningsbeskrivningar med fyndlista (såväl maskinskrivna som handskrivna). Anläggningsbeskrivningarna omfattar 31 anläggningar. Komplett fyndlista omfattande 93 fyndnummer finns.

Bland fynden kan nämnas: Krukskärvor, bronsringar, bronsarmband, remlöpare av brons, sölja av brons,
remändebeslag, glas- och glasflusspärlor, spelbrickor, kamfragment, nitar, kniv m.m.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korrid

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder – Yngre järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Södertälje kommun, Överjärna socken

Geografisk beskrivning: Brant syd- och östsluttning intill en bergssida på en åkerholme.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Särskild undersökning

Dataset
Överjärna 53:1

Version 1.0

2017-03-30
https://doi.org/10.5878/002877

Metadata tillagda

Citering

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2017). Överjärna 53:1. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002877

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder – Yngre järnålder

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980–1980
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Agrara lämningar , Gravfält

Organisationens dnr för undersökningen

2281/80

ProjektID

180001

p180001

RAÄ-nr

Överjärna 53:1, Överjärna 200

Publicerad: 2016-08-11
Senast uppdaterad: 2017-04-04