Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965:2012: Gravar och boplats vid Österby i Hölö sn, Södermanland

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet

Beskrivning

Med anledning av E4:ans nya sträckning mellan Brohagen och Järna trafikplats i Södermanland genomförde
Riksantikvarieämbetet under år 1980 en arkeologiska totalundersökning av RAÄ 318, en ensamliggande
stensättning, samt under åren 1980-1981 en delundersökning av RAÄ 13, ett mindre gravfält vilande på omfattande boplatslämningar. Gravarna kan dateras till övergången mellan brons- och järnålder och boplatslämningarna till yngre bronsålder. Uppdragsgivare var Vägförvaltningen i Stockholms län.

Undersökningsområdet var beläget vid Österby i Hölö sn, på den södra delen av ett skogbevuxet moränparti med
mindre moränholmar och med en nivå av ca 30 m ö h. Trakten karakteriseras av det östsörmländska
sprickdalslandskapet med en topografi dominerad av åkermark, sönderbruten av impediment och skogsklädda
moränhöjder. Fornlämningsbilden utgörs av ensamliggande rösen och stensättningar i krönläge samt boplatser och gravfält på lägre liggande sluttningar och åkerholmar. Ca 300 m väster om RAÄ 13 finns ett omfattande gravfält, RAÄ 104/105 med ca 170 anläggningar varav 49 st. resta stenar.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet

Identifierare

SND-ID: SND 2457

Beskrivning

Med anledning av E4:ans nya sträckning mellan Brohagen och Järna trafikplats i Södermanland genomförde
Riksantikvarieämbetet under år 1980 en arkeologiska totalundersökning av RAÄ 318, en ensamliggande
stensättning, samt under åren 1980-1981 en delundersökning av RAÄ 13, ett mindre gravfält vilande på omfattande boplatslämningar. Gravarna kan dateras till övergången mellan brons- och järnålder och boplatslämningarna till yngre bronsålder. Uppdragsgivare var Vägförvaltningen i Stockholms län.

Undersökningsområdet var beläget vid Österby i Hölö sn, på den södra delen av ett skogbevuxet moränparti med
mindre moränholmar och med en nivå av ca 30 m ö h. Trakten karakteriseras av det östsörmländska
sprickdalslandskapet med en topografi dominerad av åkermark, sönderbruten av impediment och skogsklädda
moränhöjder. Fornlämningsbilden utgörs av ensamliggande rösen och stensättningar i krönläge samt boplatser och gravfält på lägre liggande sluttningar och åkerholmar. Ca 300 m väster om RAÄ 13 finns ett omfattande gravfält, RAÄ 104/105 med ca 170 anläggningar varav 49 st. resta stenar.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder — Järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Hölö socken

Geografisk beskrivning: Österby i Hölö sn, Södermanland.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk undersökning

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Gravar och boplats vid Österby i Hölö socken, Södermanland

Citering

Riksantikvarieämbetet. Uppsala universitet (2016). <em>Gravar och boplats vid Österby i Hölö socken, Södermanland</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002838">https://doi.org/10.5878/002838</a>

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980 — 1981

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder — Järnålder

Publicerad: 2016-08-12
Senast uppdaterad: 2020-01-23