Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965:2012: Gravar och boplats vid Österby i Hölö sn, Södermanland

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet

Beskrivning

Med anledning av E4:ans nya sträckning mellan Brohagen och Järna trafikplats i Södermanland genomförde
Riksantikvarieämbetet under år 1980 en arkeologiska totalundersökning av RAÄ 318, en ensamliggande
stensättning, samt under åren 1980-1981 en delundersökning av RAÄ 13, ett mindre gravfält vilande på omfattande boplatslämningar. Gravarna kan dateras till övergången mellan brons- och järnålder och boplatslämningarna till yngre bronsålder. Uppdragsgivare var Vägförvaltningen i Stockholms län.

Undersökningsområdet var beläget vid Österby i Hölö sn, på den södra delen av ett skogbevuxet moränparti med
mindre moränholmar och med en nivå av ca 30 m ö h. Trakten karakteriseras av det östsörmländska
sprickdalslandskapet med en topografi dominerad av åkermark, sönderbruten av impediment och skogsklädda
moränhöjder. Fornlämningsbilden utgörs av ensamliggande rösen och stensättningar i krönläge samt boplatser och gravfält på lägre liggande sluttningar och åkerholmar. Ca 300 m väster om RAÄ 13 finns ett omfattande gravfält, RAÄ 104/105 med ca 170 anläggningar varav 49 st. resta stenar.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet

Identifierare

SND-ID: SND 2457

Beskrivning

Med anledning av E4:ans nya sträckning mellan Brohagen och Järna trafikplats i Södermanland genomförde
Riksantikvarieämbetet under år 1980 en arkeologiska totalundersökning av RAÄ 318, en ensamliggande
stensättning, samt under åren 1980-1981 en delundersökning av RAÄ 13, ett mindre gravfält vilande på omfattande boplatslämningar. Gravarna kan dateras till övergången mellan brons- och järnålder och boplatslämningarna till yngre bronsålder. Uppdragsgivare var Vägförvaltningen i Stockholms län.

Undersökningsområdet var beläget vid Österby i Hölö sn, på den södra delen av ett skogbevuxet moränparti med
mindre moränholmar och med en nivå av ca 30 m ö h. Trakten karakteriseras av det östsörmländska
sprickdalslandskapet med en topografi dominerad av åkermark, sönderbruten av impediment och skogsklädda
moränhöjder. Fornlämningsbilden utgörs av ensamliggande rösen och stensättningar i krönläge samt boplatser och gravfält på lägre liggande sluttningar och åkerholmar. Ca 300 m väster om RAÄ 13 finns ett omfattande gravfält, RAÄ 104/105 med ca 170 anläggningar varav 49 st. resta stenar.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder — Järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Hölö socken

Geografisk beskrivning: Österby i Hölö sn, Södermanland.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Nyckelord

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk undersökning

Version 1.0

Ladda ner data

Gravar och boplats vid Österby i Hölö socken, Södermanland

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet. Uppsala universitet (2016). <em>Gravar och boplats vid Österby i Hölö socken, Södermanland</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002838">https://doi.org/10.5878/002838</a>

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980 — 1981

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder — Järnålder

Publicerad: 2016-08-12
Senast uppdaterad: 2020-01-23