Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Boplatsområde i Linga, Överjärna Socken, Södermanland.

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

Inför utbyggnad av europaväg E4, sträckan Vagnhärad-Järna utfördes en provundersökning av RAÄ 111:B, en terrass med boplatslämningar, samt en slutundersökning av 111:A, ett gravfält som överlagrade boplatslämningar.

Av de tio undersökta gravarna vid RAÄ 111:A innehöll sex st. benkoncentrationer och enstaka kamfragment. Utöver dessa påträffades fem benkoncentrationer som var placerade intill ensamliggande större stenar.

Under gravarna framkom ett 0,05-0,35 m tjockt boplatslager vilket sträckte sig utanför undersökningsområdet. Anläggningarna i detta lager utgjordes av fem härdar och fyra sotgropar. I anläggningarna påträffades förkolnade fröer. Ingen klar lagerföljd konstaterades, förutom vid härdarna, vilka överlagrades av ett 0,1 m tjockt sandlager innehållande krukskärvor. Keramiken var av tre typer, en porös röd, en svart tunn välbränd samt en grov brun välbränd typ, nästan utan magring. Dessa varianter förekom över hela området och på alla nivåer.

Ca 25 m V om detta område ligger RAÄ 111:B, terrassen , i moränbunden mark som exponerar mot SO. Vid denna undersökning påträffades en skärv

... Visa mer..

Ämnesområde

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Identifierare

SND-ID: SND 2458

Beskrivning

Inför utbyggnad av europaväg E4, sträckan Vagnhärad-Järna utfördes en provundersökning av RAÄ 111:B, en terrass med boplatslämningar, samt en slutundersökning av 111:A, ett gravfält som överlagrade boplatslämningar.

Av de tio undersökta gravarna vid RAÄ 111:A innehöll sex st. benkoncentrationer och enstaka kamfragment. Utöver dessa påträffades fem benkoncentrationer som var placerade intill ensamliggande större stenar.

Under gravarna framkom ett 0,05-0,35 m tjockt boplatslager vilket sträckte sig utanför undersökningsområdet. Anläggningarna i detta lager utgjordes av fem härdar och fyra sotgropar. I anläggningarna påträffades förkolnade fröer. Ingen klar lagerföljd konstaterades, förutom vid härdarna, vilka överlagrades av ett 0,1 m tjockt sandlager innehållande krukskärvor. Keramiken var av tre typer, en porös röd, en svart tunn välbränd samt en grov brun välbränd typ, nästan utan magring. Dessa varianter förekom över hela området och på alla nivåer.

Ca 25 m V om detta område ligger RAÄ 111:B, terrassen , i moränbunden mark som exponerar mot SO. Vid denna undersökning påträffades en skärv

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder — Äldre järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Överjärna socken

Geografisk beskrivning: Europaväg E4, sträckan Vagnhärad-Järna. Provundersökning av RAÄ 111:B, en terrass med boplatslämningar, ca 15 x 30 m stor samt en slutundersökning av 111:A , ett gravfält, ca 25 x 60 m stort. Undersökningsområdet var beläget ca 31-38 m ö h. Fornlämningsområdet är beläget i kanten av ett sluttande sandigt skogsparti och exponerar mot S och Ö.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Nyckelord

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk undersökning

Version 1.0

2016-08-15
https://doi.org/10.5878/002832

Metadata tillagda

Ladda ner citering

Ladda ner data

Boplatsområde i Linga, Överjärna Socken, Södermanland.

Citering

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2016). <em>Boplatsområde i Linga, Överjärna Socken, Södermanland.</em> Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002832">https://doi.org/10.5878/002832</a>

Producents dnr för projektet

4126/79

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av tre shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt två georefererade kartor (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder — Äldre järnålder

Publicerad: 2016-08-15
Senast uppdaterad: 2020-01-23