Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Fossil odlingsyta i Linga, Överjärna Socken, Södermanland. (RAÄ: 130)

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

Men anledning av planerad utbyggnad av väg E4 mellan Vagnhärad och Järna trafikplats, delundersöktes en sandplatå i en dalsänka strax öster om en boplats med skärvstensrösen och skålgropsförekomst (RAÄ 130). Platån omfattade ca 4 000 kvadratmeter och var belägen på nivåer varierande mellan 30 och 35 m.ö.h. Undersökningsytan utgjorde en fossil odlingsyta. Ca 50 anläggningar påträffades och undersöktes. Bland anläggningarna var sot- och kolfläckar samt årderspår vanligast, men här förekom också härdar, enstaka stolphål och två gravar.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Ämnesområde

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Identifierare

SND-ID: SND 2459

Beskrivning

Men anledning av planerad utbyggnad av väg E4 mellan Vagnhärad och Järna trafikplats, delundersöktes en sandplatå i en dalsänka strax öster om en boplats med skärvstensrösen och skålgropsförekomst (RAÄ 130). Platån omfattade ca 4 000 kvadratmeter och var belägen på nivåer varierande mellan 30 och 35 m.ö.h. Undersökningsytan utgjorde en fossil odlingsyta. Ca 50 anläggningar påträffades och undersöktes. Bland anläggningarna var sot- och kolfläckar samt årderspår vanligast, men här förekom också härdar, enstaka stolphål och två gravar.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder — Äldre järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Överjärna socken

Geografisk beskrivning: Sandplatå i en dalsänka strax öster om en boplats med skärvstensrösen och skålgropsförekomst (RAÄ 130). Platån omfattade ca 4 000 kvadratmeter och var belägen på nivåer varierande mellan 30 och 35 m.ö.h.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde

Nyckelord

Arkeologisk undersökningstyp

Delundersökning

Version 1.0

2016-08-16
https://doi.org/10.5878/002839

Metadata tillagda

Ladda ner data

Fossil odlingsyta i Linga, Överjärna Socken, Södermanland. (RAÄ: 130)

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2016). <em>Fossil odlingsyta i Linga, Överjärna Socken, Södermanland. (RAÄ: 130)</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002839">https://doi.org/10.5878/002839</a>

Producents dnr för projektet

2790/81

ProjektID

p180006

180006

RAÄ-nr

130

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av fyra shapefiler med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt sex digitaliserade och georefererade planer över undersökningsområdet i geoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981 — 1981

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder — Äldre järnålder

Publicerad: 2016-08-16
Senast uppdaterad: 2020-01-23