Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Fossil odlingsyta i Linga, Överjärna Socken, Södermanland. (RAÄ: 130)

SND-ID: SND 2459

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

Men anledning av planerad utbyggnad av väg E4 mellan Vagnhärad och Järna trafikplats, delundersöktes en sandplatå i en dalsänka strax öster om en boplats med skärvstensrösen och skålgropsförekomst (RAÄ 130). Platån omfattade ca 4 000 kvadratmeter och var belägen på nivåer varierande mellan 30 och 35 m.ö.h. Undersökningsytan utgjorde en fossil odlingsyta. Ca 50 anläggningar påträffades och undersöktes. Bland anläggningarna var sot- och kolfläckar samt årderspår vanligast, men här förekom också härdar, enstaka stolphål och två gravar.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder – Äldre järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Överjärna socken

Geografisk beskrivning: Sandplatå i en dalsänka strax öster om en boplats med skärvstensrösen och skålgropsförekomst (RAÄ 130). Platån omfattade ca 4 000 kvadratmeter och var belägen på nivåer varierande mellan 30 och 35 m.ö.h.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

fynd

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Delundersökning

Dataset
Fossil odlingsyta i Linga, Överjärna Socken, Södermanland. (RAÄ: 130)

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av fyra shapefiler med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt sex digitaliserade och georefererade planer över undersökningsområdet i geoTIFF-format.

Version 1.0

2016-08-16
https://doi.org/10.5878/002839

Metadata tillagda

Citering

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2016). Fossil odlingsyta i Linga, Överjärna Socken, Södermanland. (RAÄ: 130). Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002839

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder – Äldre järnålder

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981–1981
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Område med fossil åkermark

Producents dnr för projektet

2790/81

ProjektID

p180006

180006

RAÄ-nr

130

Publicerad: 2016-08-16
Senast uppdaterad: 2020-01-23