Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Gravar från äldre järnålder vid Gerstaberg

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

Under tolv dagar i oktober 1987 undersöktes och borttogs ett mindre gravfält vid Gerstaberg, Ytterjärna socken, Södermanland (fornlämning 185). Undersökningen genomfördes med anledning av planerad utbyggnad av en ny anslutningsväg över järnvägen till herrgården. Undersökningen föregicks av en förundersökning. Anläggningarna bestod av en hög- och stensättningsliknande lämning, som betecknades vara sannolika naturbildningar.

Vid förundersökningen konstaterades den högliknande lämningen vara en sentida hög. Den stensättningsliknande lämningen visade sig vara en gravgrupp bestående av en kvadratisk stensättning och 2-3 mindre stensättningar.

Vid den därpå följande undersökningen påträffades ytterligare anläggningar , sammanlagt 17 stycken.

De undersökta gravarna daterades till den äldre järnåldern.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredninga

... Visa mer..

Ämnesområde

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Identifierare

SND-ID: SND 2460

Beskrivning

Under tolv dagar i oktober 1987 undersöktes och borttogs ett mindre gravfält vid Gerstaberg, Ytterjärna socken, Södermanland (fornlämning 185). Undersökningen genomfördes med anledning av planerad utbyggnad av en ny anslutningsväg över järnvägen till herrgården. Undersökningen föregicks av en förundersökning. Anläggningarna bestod av en hög- och stensättningsliknande lämning, som betecknades vara sannolika naturbildningar.

Vid förundersökningen konstaterades den högliknande lämningen vara en sentida hög. Den stensättningsliknande lämningen visade sig vara en gravgrupp bestående av en kvadratisk stensättning och 2-3 mindre stensättningar.

Vid den därpå följande undersökningen påträffades ytterligare anläggningar , sammanlagt 17 stycken.

De undersökta gravarna daterades till den äldre järnåldern.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredninga

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Södertälje kommun, Ytterjärna socken

Geografisk beskrivning: Gerstaberg

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Nyckelord

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk undersökning

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Gravar från äldre järnålder vid Gerstaberg

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2016). <em>Gravar från äldre järnålder vid Gerstaberg</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002840">https://doi.org/10.5878/002840</a>

Organisationens dnr för undersökningen

1261/87

ProjektID

187001

p187001

RAÄ-nr

Ytterjärna 185:1, Ytterjärna 185:2

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, avdelningen för etnologi

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Publicerad: 2016-08-17
Senast uppdaterad: 2020-01-23