Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Gravar från äldre järnålder vid Gerstaberg

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

Under tolv dagar i oktober 1987 undersöktes och borttogs ett mindre gravfält vid Gerstaberg, Ytterjärna socken, Södermanland (fornlämning 185). Undersökningen genomfördes med anledning av planerad utbyggnad av en ny anslutningsväg över järnvägen till herrgården. Undersökningen föregicks av en förundersökning. Anläggningarna bestod av en hög- och stensättningsliknande lämning, som betecknades vara sannolika naturbildningar.

Vid förundersökningen konstaterades den högliknande lämningen vara en sentida hög. Den stensättningsliknande lämningen visade sig vara en gravgrupp bestående av en kvadratisk stensättning och 2-3 mindre stensättningar.

Vid den därpå följande undersökningen påträffades ytterligare anläggningar , sammanlagt 17 stycken.

De undersökta gravarna daterades till den äldre järnåldern.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredninga

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Identifierare:

SND-ID: SND 2460

Beskrivning:

Under tolv dagar i oktober 1987 undersöktes och borttogs ett mindre gravfält vid Gerstaberg, Ytterjärna socken, Södermanland (fornlämning 185). Undersökningen genomfördes med anledning av planerad utbyggnad av en ny anslutningsväg över järnvägen till herrgården. Undersökningen föregicks av en förundersökning. Anläggningarna bestod av en hög- och stensättningsliknande lämning, som betecknades vara sannolika naturbildningar.

Vid förundersökningen konstaterades den högliknande lämningen vara en sentida hög. Den stensättningsliknande lämningen visade sig vara en gravgrupp bestående av en kvadratisk stensättning och 2-3 mindre stensättningar.

Vid den därpå följande undersökningen påträffades ytterligare anläggningar , sammanlagt 17 stycken.

De undersökta gravarna daterades till den äldre järnåldern.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredninga

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Södertälje kommun, Ytterjärna socken

Geografisk beskrivning: Gerstaberg

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk undersökning

Version 1.0:

2016-08-17 doi:10.5878/002840

Ladda ner data:

Gravar från äldre järnålder vid Gerstaberg

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2016). Gravar från äldre järnålder vid Gerstaberg. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002840

Organisationens dnr för undersökningen:

1261/87

ProjektID:

187001

ProjektID:

p187001

RAÄ-nr:

Ytterjärna 185:1, Ytterjärna 185:2

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, avdelningen för etnologi

Insamlingsmetod:

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder

Publicerad: 2016-08-17
Senast uppdaterad: 2020-01-23