Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken- korridoren 1965-2012: Äldre odling och kolning i Tyttinge och Glia

SND-ID: SND 2461

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

I samband med projekteringen av den nya sträckningen för södra stambanan mellan Flemmingsberg och Järna, den s k Grödingebanan, har två områden med lämningar efter äldre odling och kolning undersökts. Vid Tyttinge i Grödinge socken, drygt 25 km söder om Stockholm, undersöktes
1986 äldre odlingsytor, en eventuell boplatsyta och odlingsrösen (RAÄ 591:1-2). Längst i öster fanns en eventuell stensättning, RAÄ 590. Undersökningen visade att den troligen var ett odlingsröse. På impedimentmark områdets västra del fanns fyra röjningsrösen, RAÄ 591 :2. Några av dessa kan ha
varit från förhistorisk tid. I åkern norr om detta fanns rester efter äldre åkerytor,bl a sex härdar och mörkfärgningar efter kantvallar. Härdarna har daterats till romersk järnålder. Makrofossilanalys av material från härdarna styrker denna tolkning eftersom det bl a påträffades korn. Det framkom också
två milbottnar, som kunde dateras till sen tid. Öster om detta fanns en område med kulturlager och fynd, bl a krukskärvor och brända ben, MÅ 591:1-Detta har tolkats vara en förhistorisk boplatsyta, vilken dock kan ha använtsför odlin

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Romersk järnålder

Modern tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Södertälje kommun, Ytterjärna socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk undersökning, Förundersökning

Dataset
Äldre odling och kolning i Tyttinge och Glia

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn-och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen samt en geograferad karta över utredningsområdet i Geo TIFF-format

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2015). Äldre odling och kolning i Tyttinge och Glia. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002734

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Tidsperiod(er) som undersökts

Romersk järnålder

Modern tid

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986–1990
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Fossil åker

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

11.3919-128-86

Organisationens dnr för undersökningen

3687/86

ProjektID

190001

p190001

RAÄ-nr

Ytterjärna 150:1

Publicerad: 2015-10-21
Senast uppdaterad: 2020-01-23