Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken- korridoren 1965-2012: Äldre odling och kolning i Tyttinge och Glia

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

I samband med projekteringen av den nya sträckningen för södra stambanan mellan Flemmingsberg och Järna, den s k Grödingebanan, har två områden med lämningar efter äldre odling och kolning undersökts. Vid Tyttinge i Grödinge socken, drygt 25 km söder om Stockholm, undersöktes
1986 äldre odlingsytor, en eventuell boplatsyta och odlingsrösen (RAÄ 591:1-2). Längst i öster fanns en eventuell stensättning, RAÄ 590. Undersökningen visade att den troligen var ett odlingsröse. På impedimentmark områdets västra del fanns fyra röjningsrösen, RAÄ 591 :2. Några av dessa kan ha
varit från förhistorisk tid. I åkern norr om detta fanns rester efter äldre åkerytor,bl a sex härdar och mörkfärgningar efter kantvallar. Härdarna har daterats till romersk järnålder. Makrofossilanalys av material från härdarna styrker denna tolkning eftersom det bl a påträffades korn. Det framkom också
två milbottnar, som kunde dateras till sen tid. Öster om detta fanns en område med kulturlager och fynd, bl a krukskärvor och brända ben, MÅ 591:1-Detta har tolkats vara en förhistorisk boplatsyta, vilken dock kan ha använtsför odlin

... Visa mer..

Ämnesområde

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Identifierare

SND-ID: SND 2461

Beskrivning

I samband med projekteringen av den nya sträckningen för södra stambanan mellan Flemmingsberg och Järna, den s k Grödingebanan, har två områden med lämningar efter äldre odling och kolning undersökts. Vid Tyttinge i Grödinge socken, drygt 25 km söder om Stockholm, undersöktes
1986 äldre odlingsytor, en eventuell boplatsyta och odlingsrösen (RAÄ 591:1-2). Längst i öster fanns en eventuell stensättning, RAÄ 590. Undersökningen visade att den troligen var ett odlingsröse. På impedimentmark områdets västra del fanns fyra röjningsrösen, RAÄ 591 :2. Några av dessa kan ha
varit från förhistorisk tid. I åkern norr om detta fanns rester efter äldre åkerytor,bl a sex härdar och mörkfärgningar efter kantvallar. Härdarna har daterats till romersk järnålder. Makrofossilanalys av material från härdarna styrker denna tolkning eftersom det bl a påträffades korn. Det framkom också
två milbottnar, som kunde dateras till sen tid. Öster om detta fanns en område med kulturlager och fynd, bl a krukskärvor och brända ben, MÅ 591:1-Detta har tolkats vara en förhistorisk boplatsyta, vilken dock kan ha använtsför odlin

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Romersk järnålder

Modern tid

Geografisk utbredning

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk undersökning, Förundersökning

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Äldre odling och kolning i Tyttinge och Glia

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2015). <em>Äldre odling och kolning i Tyttinge och Glia</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002734">https://doi.org/10.5878/002734</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

11.3919-128-86

Organisationens dnr för undersökningen

3687/86

ProjektID

190001

p190001

RAÄ-nr

Ytterjärna 150:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn-och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen samt en geograferad karta över utredningsområdet i Geo TIFF-format

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986 — 1990

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) som undersökts

Romersk järnålder

Modern tid

Publicerad: 2015-10-21
Senast uppdaterad: 2020-01-23