Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken- korridoren 1965-2012: Äldre odling och kolning i Tyttinge och Glia

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

I samband med projekteringen av den nya sträckningen för södra stambanan mellan Flemmingsberg och Järna, den s k Grödingebanan, har två områden med lämningar efter äldre odling och kolning undersökts. Vid Tyttinge i Grödinge socken, drygt 25 km söder om Stockholm, undersöktes
1986 äldre odlingsytor, en eventuell boplatsyta och odlingsrösen (RAÄ 591:1-2). Längst i öster fanns en eventuell stensättning, RAÄ 590. Undersökningen visade att den troligen var ett odlingsröse. På impedimentmark områdets västra del fanns fyra röjningsrösen, RAÄ 591 :2. Några av dessa kan ha
varit från förhistorisk tid. I åkern norr om detta fanns rester efter äldre åkerytor,bl a sex härdar och mörkfärgningar efter kantvallar. Härdarna har daterats till romersk järnålder. Makrofossilanalys av material från härdarna styrker denna tolkning eftersom det bl a påträffades korn. Det framkom också
två milbottnar, som kunde dateras till sen tid. Öster om detta fanns en område med kulturlager och fynd, bl a krukskärvor och brända ben, MÅ 591:1-Detta har tolkats vara en förhistorisk boplatsyta, vilken dock kan ha använtsför odlin

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ladda ner data:

Äldre odling och kolning i Tyttinge och Glia

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 2461

Syfte:

Syftet med undersökningen var att fastställa karaktären på och omfattningen av den förmodade fosila åkern vid RAÄ 591:2 och om att möjligt datera denna. Ytan vid RAÄ 591:1 skulle undersökas för att fastställa om detta var en boplats eller en äldre åker. Den sentida milbotten A13 skulle undersökas som jämförelsematerial till den troligen äldre milbottnen A12 intill.

Beskrivning:

I samband med projekteringen av den nya sträckningen för södra stambanan mellan Flemmingsberg och Järna, den s k Grödingebanan, har två områden med lämningar efter äldre odling och kolning undersökts. Vid Tyttinge i Grödinge socken, drygt 25 km söder om Stockholm, undersöktes
1986 äldre odlingsytor, en eventuell boplatsyta och odlingsrösen (RAÄ 591:1-2). Längst i öster fanns en eventuell stensättning, RAÄ 590. Undersökningen visade att den troligen var ett odlingsröse. På impedimentmark områdets västra del fanns fyra röjningsrösen, RAÄ 591 :2. Några av dessa kan ha
varit från förhistorisk tid. I åkern norr om detta fanns rester efter äldre åkerytor,bl a sex härdar och mörkfärgningar efter kantvallar. Härdarna har daterats till romersk järnålder. Makrofossilanalys av material från härdarna styrker denna tolkning eftersom det bl a påträffades korn. Det framkom också
två milbottnar, som kunde dateras till sen tid. Öster om detta fanns en område med kulturlager och fynd, bl a krukskärvor och brända ben, MÅ 591:1-Detta har tolkats vara en förhistorisk boplatsyta, vilken dock kan ha använtsför odlin

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Romersk järnålder

Modern tid

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk undersökning, Förundersökning

Version 1.0:

2015-10-13 doi:10.5878/002734

Ladda ner data:

Äldre odling och kolning i Tyttinge och Glia

Äldre odling och kolning i Tyttinge och Glia

Citering:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt (2015). Äldre odling och kolning i Tyttinge och Glia. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002734

ProjektID:

p190001

RAÄ-nr:

Ytterjärna 150:1

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

11.3919-128-86

Organisationens dnr för undersökningen:

3687/86

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn-och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen samt en geograferad karta över utredningsområdet i Geo TIFF-format

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Fossil åker

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986 — 1990

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Romersk järnålder

Modern tid