Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Delundersökning av ett gravfält från vendeltid, fornlämning 44 Sille, Västerljungs socken

SND-ID: SND 2462

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

Gravfält 44 är beläget i f d betesmark. Västra delen av gravfältet består enligt inventeringsuppgifterna från år 1958 av ca 20 runda stensättningar.

Undersökningen omfattade huvudsakligen den s k Posthagen öster om det synliga gravfältet. Undersökningen fortsatte senare söder om det synliga gravfältet, i anslutning till E:4an. Under juli 1981 gjordes slutligen en mindre undersökning med anledning av släntning invid nya motorvägen. Dessa undersökningar redovisas under fornlämning 208 S, då någon gräns inte går att dra mellan fornlämningarna.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Vendeltid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Trosa kommun, Västerljung socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

vendeltid

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Delundersökning, Särskild undersökning

Dataset
Delundersökning av ett gravfält från vendeltid.

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av tre shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2016). <em>Delundersökning av ett gravfält från vendeltid.</em> Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002841">https://doi.org/10.5878/002841</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Nyckelord

vendeltid

Tidsperiod(er) som undersökts

Vendeltid

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09–1979-10

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09–1979-10
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
 • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
... Visa mer..

Arkeologisk lämningstyp

Gravfält

Organisationens dnr för undersökningen

3403/78

ProjektID

p479001

479001

RAÄ-nr

Västerljung 44:1

Publicerad: 2016-08-18
Senast uppdaterad: 2020-01-23