Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Senneolitikum i Fänsåker

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

Under maj-juni 1991 har UV Stockholm genomfört en förundersökning och en särskild undersökning av en liten senneolitisk boplatslokal och ett intilliggande område med sparsamma lämningar från mellersta bronsålder. De senneolitiska lämningarna bestod av en mindre yta med kulturlager och
ett par gropar av oklar funktion. I lagret och anläggningarna påträffades en del fynd, framför allt keramik men också lite bränd lera, ett fåtal fragment bearbetad flinta och kvarts samt en knacksten och enstaka brända ben och obrända djurtänder. Keramiken uppvisar senneolitiska drag både vad gäller godstyp, dekor och kärlform. Dateringen bekräftas av två 14C-dateringar.

Lämningarnas ringa omfattning och frånvaron av bebyggelserester tyder på att lokalen inte utnyttjats för långvarig bosättning. Detta stöds också av resultatet av fosfatkarteringen som endast uppvisade mycket svaga förhöjningar. Förekomsten av tänder från nötkreatur tyder på att boskapsskötsel förekommit, i vilken omfattning är dock oklart då det organiska materialet i övrigt är magert.

Öster om de senneolitiska lämningarna fanns inslag av träko

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Identifierare:

SND-ID: SND 2463

Beskrivning:

Under maj-juni 1991 har UV Stockholm genomfört en förundersökning och en särskild undersökning av en liten senneolitisk boplatslokal och ett intilliggande område med sparsamma lämningar från mellersta bronsålder. De senneolitiska lämningarna bestod av en mindre yta med kulturlager och
ett par gropar av oklar funktion. I lagret och anläggningarna påträffades en del fynd, framför allt keramik men också lite bränd lera, ett fåtal fragment bearbetad flinta och kvarts samt en knacksten och enstaka brända ben och obrända djurtänder. Keramiken uppvisar senneolitiska drag både vad gäller godstyp, dekor och kärlform. Dateringen bekräftas av två 14C-dateringar.

Lämningarnas ringa omfattning och frånvaron av bebyggelserester tyder på att lokalen inte utnyttjats för långvarig bosättning. Detta stöds också av resultatet av fosfatkarteringen som endast uppvisade mycket svaga förhöjningar. Förekomsten av tänder från nötkreatur tyder på att boskapsskötsel förekommit, i vilken omfattning är dock oklart då det organiska materialet i övrigt är magert.

Öster om de senneolitiska lämningarna fanns inslag av träko

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Senneolitikum — Äldre bronsålder

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Förundersökning, Särskild undersökning

Version 1.0:

2015-10-13 doi:10.5878/002730

Ladda ner data:

Senneolitikum i Fänsåker

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2015). <em>Senneolitikum i Fänsåker</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002730">https://doi.org/10.5878/002730</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

220-1440-91

Organisationens dnr för undersökningen:

2556/91, 3564/91

ProjektID:

490003

ProjektID:

p490003

RAÄ-nr:

Trosa-Vagnhärad 272

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen inklusive en georefererad karta över utredningsområdet i GeoTIFF-format

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-05 — 1991-06

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10

Tidsperiod(er) som undersökts:

Senneolitikum — Äldre bronsålder

Publicerad: 2015-10-13
Senast uppdaterad: 2020-01-23