Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Senneolitikum i Fänsåker

SND-ID: SND 2463

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

Under maj-juni 1991 har UV Stockholm genomfört en förundersökning och en särskild undersökning av en liten senneolitisk boplatslokal och ett intilliggande område med sparsamma lämningar från mellersta bronsålder. De senneolitiska lämningarna bestod av en mindre yta med kulturlager och
ett par gropar av oklar funktion. I lagret och anläggningarna påträffades en del fynd, framför allt keramik men också lite bränd lera, ett fåtal fragment bearbetad flinta och kvarts samt en knacksten och enstaka brända ben och obrända djurtänder. Keramiken uppvisar senneolitiska drag både vad gäller godstyp, dekor och kärlform. Dateringen bekräftas av två 14C-dateringar.

Lämningarnas ringa omfattning och frånvaron av bebyggelserester tyder på att lokalen inte utnyttjats för långvarig bosättning. Detta stöds också av resultatet av fosfatkarteringen som endast uppvisade mycket svaga förhöjningar. Förekomsten av tänder från nötkreatur tyder på att boskapsskötsel förekommit, i vilken omfattning är dock oklart då det organiska materialet i övrigt är magert.

Öster om de senneolitiska lämningarna fanns inslag av träko

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Senneolitikum – Äldre bronsålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Nyköping kommun, Trosa-Vagnhärad socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning, Särskild undersökning

Dataset
Senneolitikum i Fänsåker

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen inklusive en georefererad karta över utredningsområdet i GeoTIFF-format

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2015). Senneolitikum i Fänsåker. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002730

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Tidsperiod(er) som undersökts

Senneolitikum – Äldre bronsålder

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-05–1991-06
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

220-1440-91

Organisationens dnr för undersökningen

2556/91, 3564/91

ProjektID

490003

p490003

RAÄ-nr

Trosa-Vagnhärad 272

Publicerad: 2015-10-13
Senast uppdaterad: 2020-01-23