Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Grav och boplats, bytomt och odlingsrösen samt äldre vägbank

SND-ID: SND 2464

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

1983 och 1984 gjordes arkeologiska prov-, del och slutundersökningar längs en planerad
utvidgning av E4:an, mellan Linköping och Norrköping, delen Bäckeby-Lövstad. Undersökningarna föregicks av en specialinventering genomförd av Catharina Nilsson och Carin Clareus.

Längst i söder, närmast Linköping fanns de registrerade fornlämningarna RAÄ 358 och RAÄ 260 i Skärkinds socken. Den förstnämnda bestod av en treudd och den andra av en
stensträng. Båda låg i den kommande väglinjen. Längre norrut låg Eke gamla tomt i Kimstads
socken. Som en förberedelse inför inventering och provundersökning gjordes här arkivstudier av äldre lantmäterikartor. Norr om Eke bytomt, på norra sidan E4:an låg RAÄ 81, en stensättning, i Kimstad socken. Då denna låg nära den planerade vägen beslutades om provundersökning intill fornlämningen.

Nordväst om Eke bytomt påträffades i Lövstad storskog, Kimstads socken, flera oregistrerade,
eventuella fornlämningar. Det var en gammal vägbank, en rund, trolig stensättning, två små
rösen på berg, en stenrad och slutligen ett 10-tal odlingsrösen i anslutning till två vattenhål.

Vid

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Historisk tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Kimstad socken, Skärkind socken

Geografisk beskrivning: E4:ans sträckning mellan Bäckeby och Lövstad storskog

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Claréus, C. m fl. Grav och boplats, bytomt och odlingsrösen samt äldre vägbank. Prov- del- och slutundersökning längs E4:an. Delen Bäckeby-Lövstad storskog, Skärkinds och Kimstads socknar, Östergötland. ATA-Rapport. Dnr 3426/83

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Delundersökning, Provundersökning

Dataset
Grav och boplats, bytomt och odlingsrösen samt äldre vägbank

Ladda ner data

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen. Den innehåller även georefererade planer/kartor över undersökningsområdet i geoTIFF-format

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2015). Grav och boplats, bytomt och odlingsrösen samt äldre vägbank. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002733

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Historisk tid

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983-05–1984-07
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

11.391-851-83

Organisationens dnr för undersökningen

3426/83

ProjektID

p584001

584001

RAÄ-nr

Kimstad 206

Kimstad 81

Skärkind 358

Skärkind 260

Publicerad: 2015-10-21
Senast uppdaterad: 2020-01-23