Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Grav och boplats, bytomt och odlingsrösen samt äldre vägbank

SND-ID: SND 2464

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

1983 och 1984 gjordes arkeologiska prov-, del och slutundersökningar längs en planerad
utvidgning av E4:an, mellan Linköping och Norrköping, delen Bäckeby-Lövstad. Undersökningarna föregicks av en specialinventering genomförd av Catharina Nilsson och Carin Clareus.

Längst i söder, närmast Linköping fanns de registrerade fornlämningarna RAÄ 358 och RAÄ 260 i Skärkinds socken. Den förstnämnda bestod av en treudd och den andra av en
stensträng. Båda låg i den kommande väglinjen. Längre norrut låg Eke gamla tomt i Kimstads
socken. Som en förberedelse inför inventering och provundersökning gjordes här arkivstudier av äldre lantmäterikartor. Norr om Eke bytomt, på norra sidan E4:an låg RAÄ 81, en stensättning, i Kimstad socken. Då denna låg nära den planerade vägen beslutades om provundersökning intill fornlämningen.

Nordväst om Eke bytomt påträffades i Lövstad storskog, Kimstads socken, flera oregistrerade,
eventuella fornlämningar. Det var en gammal vägbank, en rund, trolig stensättning, två små
rösen på berg, en stenrad och slutligen ett 10-tal odlingsrösen i anslutning till två vattenhål.

Vid

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Historisk tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Kimstad socken, Skärkind socken

Geografisk beskrivning: E4:ans sträckning mellan Bäckeby och Lövstad storskog

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Claréus, C. m fl. Grav och boplats, bytomt och odlingsrösen samt äldre vägbank. Prov- del- och slutundersökning längs E4:an. Delen Bäckeby-Lövstad storskog, Skärkinds och Kimstads socknar, Östergötland. ATA-Rapport. Dnr 3426/83

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Delundersökning, Provundersökning

Dataset
Grav och boplats, bytomt och odlingsrösen samt äldre vägbank

Ladda ner data

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen. Den innehåller även georefererade planer/kartor över undersökningsområdet i geoTIFF-format

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2015). Grav och boplats, bytomt och odlingsrösen samt äldre vägbank. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002733

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Historisk tid

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983-05–1984-07
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

11.391-851-83

Organisationens dnr för undersökningen

3426/83

ProjektID

p584001

584001

RAÄ-nr

Kimstad 206

Kimstad 81

Skärkind 358

Skärkind 260

Publicerad: 2015-10-21
Senast uppdaterad: 2020-01-23