Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Grav och boplats, bytomt och odlingsrösen samt äldre vägbank

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

1983 och 1984 gjordes arkeologiska prov-, del och slutundersökningar längs en planerad
utvidgning av E4:an, mellan Linköping och Norrköping, delen Bäckeby-Lövstad. Undersökningarna föregicks av en specialinventering genomförd av Catharina Nilsson och Carin Clareus.

Längst i söder, närmast Linköping fanns de registrerade fornlämningarna RAÄ 358 och RAÄ 260 i Skärkinds socken. Den förstnämnda bestod av en treudd och den andra av en
stensträng. Båda låg i den kommande väglinjen. Längre norrut låg Eke gamla tomt i Kimstads
socken. Som en förberedelse inför inventering och provundersökning gjordes här arkivstudier av äldre lantmäterikartor. Norr om Eke bytomt, på norra sidan E4:an låg RAÄ 81, en stensättning, i Kimstad socken. Då denna låg nära den planerade vägen beslutades om provundersökning intill fornlämningen.

Nordväst om Eke bytomt påträffades i Lövstad storskog, Kimstads socken, flera oregistrerade,
eventuella fornlämningar. Det var en gammal vägbank, en rund, trolig stensättning, två små
rösen på berg, en stenrad och slutligen ett 10-tal odlingsrösen i anslutning till två vattenhål.

Vid

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Identifierare:

SND-ID: SND 2464

Beskrivning:

1983 och 1984 gjordes arkeologiska prov-, del och slutundersökningar längs en planerad
utvidgning av E4:an, mellan Linköping och Norrköping, delen Bäckeby-Lövstad. Undersökningarna föregicks av en specialinventering genomförd av Catharina Nilsson och Carin Clareus.

Längst i söder, närmast Linköping fanns de registrerade fornlämningarna RAÄ 358 och RAÄ 260 i Skärkinds socken. Den förstnämnda bestod av en treudd och den andra av en
stensträng. Båda låg i den kommande väglinjen. Längre norrut låg Eke gamla tomt i Kimstads
socken. Som en förberedelse inför inventering och provundersökning gjordes här arkivstudier av äldre lantmäterikartor. Norr om Eke bytomt, på norra sidan E4:an låg RAÄ 81, en stensättning, i Kimstad socken. Då denna låg nära den planerade vägen beslutades om provundersökning intill fornlämningen.

Nordväst om Eke bytomt påträffades i Lövstad storskog, Kimstads socken, flera oregistrerade,
eventuella fornlämningar. Det var en gammal vägbank, en rund, trolig stensättning, två små
rösen på berg, en stenrad och slutligen ett 10-tal odlingsrösen i anslutning till två vattenhål.

Vid

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder

Historisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Norrköping kommun, Kimstad socken, Skärkind socken

Geografisk beskrivning: E4:ans sträckning mellan Bäckeby och Lövstad storskog

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Delundersökning, Provundersökning

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Claréus, C. m fl. Grav och boplats, bytomt och odlingsrösen samt äldre vägbank. Prov- del- och slutundersökning längs E4:an. Delen Bäckeby-Lövstad storskog, Skärkinds och Kimstads socknar, Östergötland. ATA-Rapport. Dnr 3426/83

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2015-10-21 doi:10.5878/002733

Ladda ner data:

Grav och boplats, bytomt och odlingsrösen samt äldre vägbank

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2015). Grav och boplats, bytomt och odlingsrösen samt äldre vägbank. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002733

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

11.391-851-83

Organisationens dnr för undersökningen:

3426/83

ProjektID:

584001

ProjektID:

p584001

RAÄ-nr:

Kimstad 206

RAÄ-nr:

Skärkind 358

RAÄ-nr:

Skärkind 260

RAÄ-nr:

Kimstad 81

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen. Den innehåller även georefererade planer/kartor över undersökningsområdet i geoTIFF-format

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983-05 — 1984-07

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder

Historisk tid

Publicerad: 2015-10-21
Senast uppdaterad: 2020-01-23