Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Borg - en rik bygd under järnåldern (Borgs socken, RAÄ 168 m.fl.)

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Med anledning av en ny sträcking av E4:An utfördes arkeologiska undersökningar vid och i närheten av Borgs kyrka. De arkeologiska undersökningar utfördes under 1989 och föregicks av förundersökningar 1988. Undersökningsområdet är mycket rikt på fornlämningar, framför allt gravar som kan dateras till både äldre & yngre järnålder.

De äldsta fynden kan dateras till mellanneolitikum och utgörs av en tjocknackig bergartsyxa. Att det föreligger kontinuitet i bebyggelsen under neolitikum visa fyndet av en skära av flinta som kan dateras till senneolitisk tid. De flesta fynden påträffades vid undersökningen av boplatsen vid RAÄ 168. Av stort intresse är de förvaringsgropar alternative källare som undersöktes. Två typer kunde urskiljas; en med lerklinade väggar och en med brädfodring. Några huskonstruktioner framkom inte i samband med undersökningen utan den undersökta ytan får tolkas som ett utkantsområde till en större bosättning. Dateringen är sen förromersk järnålder /äldre romersk järnålder.

Undersökningen vi Eksundsvägen täckte ett mycket stort antal förhistoriska anläggningar av olika karakt

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2465

Beskrivning:

Med anledning av en ny sträcking av E4:An utfördes arkeologiska undersökningar vid och i närheten av Borgs kyrka. De arkeologiska undersökningar utfördes under 1989 och föregicks av förundersökningar 1988. Undersökningsområdet är mycket rikt på fornlämningar, framför allt gravar som kan dateras till både äldre & yngre järnålder.

De äldsta fynden kan dateras till mellanneolitikum och utgörs av en tjocknackig bergartsyxa. Att det föreligger kontinuitet i bebyggelsen under neolitikum visa fyndet av en skära av flinta som kan dateras till senneolitisk tid. De flesta fynden påträffades vid undersökningen av boplatsen vid RAÄ 168. Av stort intresse är de förvaringsgropar alternative källare som undersöktes. Två typer kunde urskiljas; en med lerklinade väggar och en med brädfodring. Några huskonstruktioner framkom inte i samband med undersökningen utan den undersökta ytan får tolkas som ett utkantsområde till en större bosättning. Dateringen är sen förromersk järnålder /äldre romersk järnålder.

Undersökningen vi Eksundsvägen täckte ett mycket stort antal förhistoriska anläggningar av olika karakt

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre stenåldern/Neolitikum — Järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Borg socken

Geografisk beskrivning: Område 1: RAÄ 168 Område 2: Borgs kyrka, området mellan en mindre grusväg och i norr nuvarande Skärsblackavägen Område 3: Eksundsvägen, området väster om ABV-vägen Område 4: Skärblackavägen, området söder om RAÄ243 och norr om Skärblackavägen Område 5: område väster om delområde 2 och söder om Skärblackavägen

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Data innefattar personuppgifter:

Ja

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk undersökning, Provundersökning

Version 1.0:

2015-12-07 doi:10.5878/002837

Ladda ner data:

Borg - en rik bygd under järnåldern (Borgs socken,Borgs kyrka, RAÄ 168 m.fl.)

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2015). <em>Borg - en rik bygd under järnåldern (Borgs socken,Borgs kyrka, RAÄ 168 m.fl.)</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002837">https://doi.org/10.5878/002837</a>

Organisationens dnr för undersökningen:

4126/79

ProjektID:

p180004

ProjektID:

180004

RAÄ-nr:

Borg 168

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samy andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt georefererade planer/kartor över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre stenåldern/Neolitikum — Järnålder

Publicerad: 2016-08-18
Senast uppdaterad: 2020-01-23