Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Borg - en rik bygd under järnåldern (Borgs socken, RAÄ 168 m.fl.)

SND-ID: SND 2465

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Med anledning av en ny sträcking av E4:An utfördes arkeologiska undersökningar vid och i närheten av Borgs kyrka. De arkeologiska undersökningar utfördes under 1989 och föregicks av förundersökningar 1988. Undersökningsområdet är mycket rikt på fornlämningar, framför allt gravar som kan dateras till både äldre & yngre järnålder.

De äldsta fynden kan dateras till mellanneolitikum och utgörs av en tjocknackig bergartsyxa. Att det föreligger kontinuitet i bebyggelsen under neolitikum visa fyndet av en skära av flinta som kan dateras till senneolitisk tid. De flesta fynden påträffades vid undersökningen av boplatsen vid RAÄ 168. Av stort intresse är de förvaringsgropar alternative källare som undersöktes. Två typer kunde urskiljas; en med lerklinade väggar och en med brädfodring. Några huskonstruktioner framkom inte i samband med undersökningen utan den undersökta ytan får tolkas som ett utkantsområde till en större bosättning. Dateringen är sen förromersk järnålder /äldre romersk järnålder.

Undersökningen vi Eksundsvägen täckte ett mycket stort antal förhistoriska anläggningar av olika karakt

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre stenåldern/Neolitikum – Järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Borg socken

Geografisk beskrivning: Område 1: RAÄ 168 Område 2: Borgs kyrka, området mellan en mindre grusväg och i norr nuvarande Skärsblackavägen Område 3: Eksundsvägen, området väster om ABV-vägen Område 4: Skärblackavägen, området söder om RAÄ243 och norr om Skärblackavägen Område 5: område väster om delområde 2 och söder om Skärblackavägen

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk undersökning, Provundersökning

Dataset
Borg - en rik bygd under järnåldern (Borgs socken,Borgs kyrka, RAÄ 168 m.fl.)

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samy andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt georefererade planer/kartor över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2015). Borg - en rik bygd under järnåldern (Borgs socken,Borgs kyrka, RAÄ 168 m.fl.). Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002837

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre stenåldern/Neolitikum – Järnålder

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
 • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Organisationens dnr för undersökningen

4126/79

ProjektID

p180004

180004

RAÄ-nr

Borg 168

Publicerad: 2016-08-18
Senast uppdaterad: 2020-01-23