Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: En järnåldersboplats vid Högby gamla tomt.

SND-ID: SND 2466

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Under sensommaren och hösten 1989 undersökte UV Öst ett område med boplatslämningar i anslutning till Högby tomt.

Bland anläggningarna kunde resterna efter fem stycken hus, en hägnad, ett gropsystem och några härdområden urskiljas. Det äldsta huset har uppförts någon gång under den romersk järnålder och därefter har boplatsen använts kontinuerligt till och med vikingatid.

Bebyggelsen get intryck att ha varit en ensamgård . Området öster om vägen, Högby I, verkar ha varit platsen för den äldsta bosättningen. I övergången mellan äldre och yngre järnålder har bosättningen flyttat till det sandigare området, Högby II.

Dessutom tillkom en ny hustyp i Högby under folkvandringstid/vendeltid - grophuset. I övergången mellan vikingatid och medeltid upphör spåren efter bebyggelse i åkermarken. Det är rimligt att tänka sig att det är vid denna tid som omnämns år 1398 anläggs uppe på impedimentet.

Syfte:

Syftet med slutundersökningen var att fastställa huruvida fast fornlämningar berörs av den planerade exploateringen. Lämningar som påträffades vid utredningen och förundersökningen skulle dokumen

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder – Medeltid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Högby gamla tomt

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
En järnåldersplats vid Högby gamla tomt.

Beskrivning

Zip-filen innehåller data i form av fyra shapefiler med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen. Zip-filen innehåller även 4 kartor över undersökningsområdet.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2017). En järnåldersplats vid Högby gamla tomt. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002848

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder – Medeltid

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989–1989

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014–2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Bebyggelse , Bebyggelserester , Grop , Hus , Hägnad

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-3042/89

Organisationens dnr för undersökningen

4251/89

RAÄ-nr

RAÄ 186

Publicerad: 2017-01-10
Senast uppdaterad: 2020-01-23