Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Klinga - ett gravfält

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Under säsongen 1988 genomfördes en förundersökning på platsen. Då området var bevuxet med tät skog kunde inga större ytor avtorvas. Schakten grävdes i anslutning till de kända stensättningarna samt på en yta sydost om dessa. I schakten påträffades en härd och två stenpackningar. Stenpackningarna tolkades som eventuellt naturliga. Det upptäcktes inga nya gravar vid förundersökningen.

Inför slutundersökningen röjdes vägområdet. Iakttagelser efter skogsavverkningen förebådade ett mycket större fornlämningsområde än vad förundersökningen visat. Undersökningen omfattade till slut ett fornlämningsområde om ca 10 000 m².

Ämnesområde

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2467

Beskrivning

Under säsongen 1988 genomfördes en förundersökning på platsen. Då området var bevuxet med tät skog kunde inga större ytor avtorvas. Schakten grävdes i anslutning till de kända stensättningarna samt på en yta sydost om dessa. I schakten påträffades en härd och två stenpackningar. Stenpackningarna tolkades som eventuellt naturliga. Det upptäcktes inga nya gravar vid förundersökningen.

Inför slutundersökningen röjdes vägområdet. Iakttagelser efter skogsavverkningen förebådade ett mycket större fornlämningsområde än vad förundersökningen visat. Undersökningen omfattade till slut ett fornlämningsområde om ca 10 000 m².

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder — Äldre järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Klinga, Borgs Socken, Norrköpings kommun.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde

Nyckelord

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Klinga - ett gravfält

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2017). <em>Klinga - ett gravfält</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002851">https://doi.org/10.5878/002851</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-3042/89

Producents dnr för projektet

4251/89-3b

ProjektID

p589004

589004

RAÄ-nr

Borg 210:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av fyra shapefiler med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-01-01 — 1989-12-15

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, avdelningen för etnologi

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder — Äldre järnålder

Publicerad: 2017-01-11
Senast uppdaterad: 2020-01-23