Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Klinga - ett gravfält

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Under säsongen 1988 genomfördes en förundersökning på platsen. Då området var bevuxet med tät skog kunde inga större ytor avtorvas. Schakten grävdes i anslutning till de kända stensättningarna samt på en yta sydost om dessa. I schakten påträffades en härd och två stenpackningar. Stenpackningarna tolkades som eventuellt naturliga. Det upptäcktes inga nya gravar vid förundersökningen.

Inför slutundersökningen röjdes vägområdet. Iakttagelser efter skogsavverkningen förebådade ett mycket större fornlämningsområde än vad förundersökningen visat. Undersökningen omfattade till slut ett fornlämningsområde om ca 10 000 m².

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2467

Beskrivning:

Under säsongen 1988 genomfördes en förundersökning på platsen. Då området var bevuxet med tät skog kunde inga större ytor avtorvas. Schakten grävdes i anslutning till de kända stensättningarna samt på en yta sydost om dessa. I schakten påträffades en härd och två stenpackningar. Stenpackningarna tolkades som eventuellt naturliga. Det upptäcktes inga nya gravar vid förundersökningen.

Inför slutundersökningen röjdes vägområdet. Iakttagelser efter skogsavverkningen förebådade ett mycket större fornlämningsområde än vad förundersökningen visat. Undersökningen omfattade till slut ett fornlämningsområde om ca 10 000 m².

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Bronsålder — Äldre järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Klinga, Borgs Socken, Norrköpings kommun.

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2017-01-11 doi:10.5878/002851

Ladda ner data:

Klinga - ett gravfält

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2017). Klinga - ett gravfält. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002851

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-3042/89

Producents dnr för projektet:

4251/89-3b

ProjektID:

p589004

ProjektID:

589004

RAÄ-nr:

Borg 210:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av fyra shapefiler med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-01-01 — 1989-12-15

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, avdelningen för etnologi

Insamlingsmetod:

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Bronsålder — Äldre järnålder

Publicerad: 2017-01-11
Senast uppdaterad: 2020-01-23