Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Klinga - ett gravfält

SND-ID: SND 2467

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Under säsongen 1988 genomfördes en förundersökning på platsen. Då området var bevuxet med tät skog kunde inga större ytor avtorvas. Schakten grävdes i anslutning till de kända stensättningarna samt på en yta sydost om dessa. I schakten påträffades en härd och två stenpackningar. Stenpackningarna tolkades som eventuellt naturliga. Det upptäcktes inga nya gravar vid förundersökningen.

Inför slutundersökningen röjdes vägområdet. Iakttagelser efter skogsavverkningen förebådade ett mycket större fornlämningsområde än vad förundersökningen visat. Undersökningen omfattade till slut ett fornlämningsområde om ca 10 000 m².

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder – Äldre järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Klinga, Borgs Socken, Norrköpings kommun.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

fynd

Publikationer
Dataset
Klinga - ett gravfält

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av fyra shapefiler med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2017). Klinga - ett gravfält. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002851

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder – Äldre järnålder

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-01-01–1989-12-15

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, avdelningen för etnologi

Arkeologisk lämningstyp

Fornlämning , Gravfält , Stensträng

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-3042/89

Producents dnr för projektet

4251/89-3b

ProjektID

p589004

589004

RAÄ-nr

Borg 210:1

Publicerad: 2017-01-11
Senast uppdaterad: 2020-01-23