Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Grav- och boplatsområde i Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland.

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV-mitt i Linköping, utförde en arkeologisk utredning med arkivstudier och provschaktningar den 21-24 maj 1991. Schaktningarna innefattade 16 schakt som gav anläggningar och gravar av boplatskaraktär i skogsmark. Anläggningarna innefattade två runda stensättningar, härdar, samt en stensträng.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska fältarbetet var att undersöka hypotesen att gravfältet RAÄ 210 sträckte sig in på det planerade rastplatsområdet och möjligen sammanhänger med stensättningen RAÄ 164.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Identifierare:

SND-ID: SND 2468

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV-mitt i Linköping, utförde en arkeologisk utredning med arkivstudier och provschaktningar den 21-24 maj 1991. Schaktningarna innefattade 16 schakt som gav anläggningar och gravar av boplatskaraktär i skogsmark. Anläggningarna innefattade två runda stensättningar, härdar, samt en stensträng.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska fältarbetet var att undersöka hypotesen att gravfältet RAÄ 210 sträckte sig in på det planerade rastplatsområdet och möjligen sammanhänger med stensättningen RAÄ 164.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Området är beläget ca 500 m nordväst om Klinga gård.

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning, Utredning

Version 1.0:

2017-02-01 doi:10.5878/002859

Ladda ner data:

Grav- och boplatsområde i Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland.

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2017). Grav- och boplatsområde i Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002859

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-2195/91

Producents dnr för projektet:

2481/91

ProjektID:

p591002

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av två shapefiler med information om eventuella schakt, samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, en GeoTIFF-fil.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-05-21 — 1991-05-24

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder

Publicerad: 2017-02-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23