Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Fornlämning 78, ett gravfält (Rogsta, Tystberga sockenn, Södermanland)

SND-ID: SND 2470

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet

Beskrivning

1970 undersöktes ett gravfält, fornlämning nr. 78 vid Rogsta 1, Tystberga socken, Södermanland. Avtorvning och rensning utfördes hösten 1969. Undersökningen kom till stånd på grund av utbyggnaden av europaväg 4, delen Nyköping-Lästringe. Undersökningen pågick under tiden 26/09/1969 till 28/11/1969 och 01/06/1970 till 19/09/1970.

Vid undersökningen påträffades närmare ett 70-tal anläggningar och ett antal gravar. Ett 60-tal av dessa var synliga efter avtorvning och rensning och utgjordes av tämligen flacka, företrädesvis runda och oregelbundna stensättningar.

Syfte:

Syftet var att undersöka fornlämning nr 78 vid Rogsta 1, Tystberga socken, Södermanland, på grund av utbyggnaden av europaväg 4, delen Nyköping-Lästringe.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Uppdragsgivare

Vägverket

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder

Yngre järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Tystberga socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

fynd

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning, Utredning

Dataset
Fornlämning 78, ett gravfält (Rogsta, Tystberga sn, Södermanland)

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av tre shapefiler med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet. Uppsala universitet (2017). Fornlämning 78, ett gravfält (Rogsta, Tystberga sn, Södermanland). Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002878

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet

Nyckelord

fynd

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder

Insamlingsmetod

Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1969-09-26–1969-11-28
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-06-01–1970-09-18
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014–2014
 • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Grav - uppgift om typ saknas , Gravfält , Stensträng

Producents dnr för projektet

4454

ProjektID

p469002

Rapport nr

UV 1975 B15

Licens

Creative Commons Erkännande-Icke Kommersiell-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0)
Publicerad: 2017-03-30
Senast uppdaterad: 2020-01-23