Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Fornlämning 78, ett gravfält (Rogsta, Tystberga sockenn, Södermanland)

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet

Beskrivning:

1970 undersöktes ett gravfält, fornlämning nr. 78 vid Rogsta 1, Tystberga socken, Södermanland. Avtorvning och rensning utfördes hösten 1969. Undersökningen kom till stånd på grund av utbyggnaden av europaväg 4, delen Nyköping-Lästringe. Undersökningen pågick under tiden 26/09/1969 till 28/11/1969 och 01/06/1970 till 19/09/1970.

Vid undersökningen påträffades närmare ett 70-tal anläggningar och ett antal gravar. Ett 60-tal av dessa var synliga efter avtorvning och rensning och utgjordes av tämligen flacka, företrädesvis runda och oregelbundna stensättningar.

Syfte:

Syftet var att undersöka fornlämning nr 78 vid Rogsta 1, Tystberga socken, Södermanland, på grund av utbyggnaden av europaväg 4, delen Nyköping-Lästringe.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet

Identifierare:

SND-ID: SND 2470

Beskrivning:

1970 undersöktes ett gravfält, fornlämning nr. 78 vid Rogsta 1, Tystberga socken, Södermanland. Avtorvning och rensning utfördes hösten 1969. Undersökningen kom till stånd på grund av utbyggnaden av europaväg 4, delen Nyköping-Lästringe. Undersökningen pågick under tiden 26/09/1969 till 28/11/1969 och 01/06/1970 till 19/09/1970.

Vid undersökningen påträffades närmare ett 70-tal anläggningar och ett antal gravar. Ett 60-tal av dessa var synliga efter avtorvning och rensning och utgjordes av tämligen flacka, företrädesvis runda och oregelbundna stensättningar.

Syfte:

Syftet var att undersöka fornlämning nr 78 vid Rogsta 1, Tystberga socken, Södermanland, på grund av utbyggnaden av europaväg 4, delen Nyköping-Lästringe.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre bronsålder

Yngre järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Tystberga socken

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Uppdragsgivare:

Vägverket

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning, Utredning

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2017-03-30 doi:10.5878/002878

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Fornlämning 78, ett gravfält (Rogsta, Tystberga sn, Södermanland)

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet. Uppsala universitet (2017). Fornlämning 78, ett gravfält (Rogsta, Tystberga sn, Södermanland). Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002878

Producents dnr för projektet:

4454

ProjektID:

p469002

Rapport nr:

UV 1975 B15

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av tre shapefiler med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1969-09-26 — 1969-11-28

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-06-01 — 1970-09-18

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014 — 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre bronsålder

Publicerad: 2017-03-30
Senast uppdaterad: 2020-01-23