Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Fornlämning 78, ett gravfält (Rogsta, Tystberga sockenn, Södermanland)

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

1970 undersöktes ett gravfält, fornlämning nr. 78 vid Rogsta 1, Tystberga socken, Södermanland. Avtorvning och rensning utfördes hösten 1969. Undersökningen kom till stånd på grund av utbyggnaden av europaväg 4, delen Nyköping-Lästringe. Undersökningen pågick under tiden 26/09/1969 till 28/11/1969 och 01/06/1970 till 19/09/1970.

Vid undersökningen påträffades närmare ett 70-tal anläggningar och ett antal gravar. Ett 60-tal av dessa var synliga efter avtorvning och rensning och utgjordes av tämligen flacka, företrädesvis runda och oregelbundna stensättningar.

Ämnesområde:

Karta:

Ladda ner data:

Fornlämning 78, ett gravfält (Rogsta, Tystberga socken, Södermanland)

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 2470

Syfte:

Syftet var att undersöka fornlämning nr 78 vid Rogsta 1, Tystberga socken, Södermanland, på grund av utbyggnaden av europaväg 4, delen Nyköping-Lästringe.

Beskrivning:

1970 undersöktes ett gravfält, fornlämning nr. 78 vid Rogsta 1, Tystberga socken, Södermanland. Avtorvning och rensning utfördes hösten 1969. Undersökningen kom till stånd på grund av utbyggnaden av europaväg 4, delen Nyköping-Lästringe. Undersökningen pågick under tiden 26/09/1969 till 28/11/1969 och 01/06/1970 till 19/09/1970.

Vid undersökningen påträffades närmare ett 70-tal anläggningar och ett antal gravar. Ett 60-tal av dessa var synliga efter avtorvning och rensning och utgjordes av tämligen flacka, företrädesvis runda och oregelbundna stensättningar.

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Tystberga socken

Ämnesområde:

Version 1.0:

2017-03-30 doi:10.5878/002878

Ladda ner data:

Fornlämning 78, ett gravfält (Rogsta, Tystberga socken, Södermanland)

Fornlämning 78, ett gravfält (Rogsta, Tystberga sn, Södermanland)

Citering:

Riksantikvarieämbetet (2017). Fornlämning 78, ett gravfält (Rogsta, Tystberga sn, Södermanland). Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002878

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av tre shapefiler med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Grav - uppgift om typ saknas, Gravfält, Stensträng

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1969-09-26 — 1969-11-28

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-06-01 — 1970-09-18

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014 — 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre bronsålder