Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Delundersökning av ett gravfält från vendeltid

SND-ID: SND 2471

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Gravfält 44 var beläget i före detta betesmark, i en svag östsluttning. Västra delen av gravfältet bestod enligt inventeringsuppgifterna från år 1958 av ca 20 runda stensättningar.

Undersökningen omfattade huvudsakligen den så kallade Posthagen öster om det synliga gravfältet. Namnet har hagen fått med anledning av att man förr bytte posthästar här och dessa betade i hagen.

Undersökningen fortsatte sedan söder om det synliga gravfältet, i anslutning till E4:an, bland annat i samband med flyttning av telekabel. Under juli 1981 gjordes slutligen en mindre undersökning med anledning av släntning invid nya motorvägen. Dessa undersökningar redovisas under fornlämning 208 S, då någon gräns inte gick att dra mellan fornlämningarna.

Syfte:

Syftet var att undersöka ett fornlämningsrikt område i anslutning til arbete pål E:4an.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Vendeltid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Trosa kommun, Västerljung socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk undersökning

Dataset
Delundersökning av ett gravfält från vendeltid

Beskrivning

Zip-filen innehåller data i form av tre shapefiler med information om undersökningen, schakt och anläggningar, samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2017). Delundersökning av ett gravfält från vendeltid. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002882

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Vendeltid

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09–1979-10
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-07–1981-07
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Organisationens dnr för undersökningen

3403/78

ProjektID

479001

p479001

Publicerad: 2017-04-04