Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Delundersökning av ett gravfält från vendeltid

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Gravfält 44 var beläget i före detta betesmark, i en svag östsluttning. Västra delen av gravfältet bestod enligt inventeringsuppgifterna från år 1958 av ca 20 runda stensättningar.

Undersökningen omfattade huvudsakligen den så kallade Posthagen öster om det synliga gravfältet. Namnet har hagen fått med anledning av att man förr bytte posthästar här och dessa betade i hagen.

Undersökningen fortsatte sedan söder om det synliga gravfältet, i anslutning till E4:an, bland annat i samband med flyttning av telekabel. Under juli 1981 gjordes slutligen en mindre undersökning med anledning av släntning invid nya motorvägen. Dessa undersökningar redovisas under fornlämning 208 S, då någon gräns inte gick att dra mellan fornlämningarna.

Ämnesområde:

Karta:

Ladda ner data:

Delundersökning av ett gravfält på vendeltid.

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 2471

Syfte:

Syftet var att undersöka ett fornlämningsrikt område i anslutning til arbete pål E:4an.

Beskrivning:

Gravfält 44 var beläget i före detta betesmark, i en svag östsluttning. Västra delen av gravfältet bestod enligt inventeringsuppgifterna från år 1958 av ca 20 runda stensättningar.

Undersökningen omfattade huvudsakligen den så kallade Posthagen öster om det synliga gravfältet. Namnet har hagen fått med anledning av att man förr bytte posthästar här och dessa betade i hagen.

Undersökningen fortsatte sedan söder om det synliga gravfältet, i anslutning till E4:an, bland annat i samband med flyttning av telekabel. Under juli 1981 gjordes slutligen en mindre undersökning med anledning av släntning invid nya motorvägen. Dessa undersökningar redovisas under fornlämning 208 S, då någon gräns inte gick att dra mellan fornlämningarna.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Vendeltid

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Kommun

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk undersökning

Version 1.0:

2017-04-04 doi:10.5878/002882

Ladda ner data:

Delundersökning av ett gravfält på vendeltid.

Delundersökning av ett gravfält från vendeltid

Citering:

Riksantikvarieämbetet UV Öst (2017). Delundersökning av ett gravfält från vendeltid. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002882

Beskrivning:

Zip-filen innehåller data i form av tre shapefiler med information om undersökningen, schakt och anläggningar, samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur:

Text

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Grav - uppgift om typ saknas, Gravar, Grop, Sotfyllda gropar, Stenpackning

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09 — 1979-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-07 — 1981-07

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Tidsperiod(er) som undersökts:

Vendeltid