Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Gravfält och boplats från bronsålder - järnålder, fornlämning 208, Sille, Västerljungs socken

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Norra delen av undersökningsområdet undersöktes 1979 - 1981 i olika steg. Totalt framkom 19 skelettgravar, 59 hela eller delar av rännor, 95 brandgropar, 196 härdar , 33 stolphål, 13 stensamlingar samt 51 övriga anläggningar. Genom schaktningen framgick att gamla E 4:an byggdes övanpå fornlämningsområde och att detta åtminstone delvis fanns bevarat under vägen.

Södra delen av undersökningsområdet gav 64 anläggningar, vara en ränna, en skelettgrav, fem brandgropar, en koncentration av bränd lera samt 56 härdar och sotfläckar. Skelettgraven skiljde sig från de övriga inom den norra delen av fornlämning 208 genom en gles stensamling i ytan. Gravgåvorna bestod av en knvt och en pilspets, båda av järn.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ladda ner data:

Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken.korridoren 1965-2012: Gravfält och boplats från bronsålder - järnålder, fornlämning 208, Sille, Västerljungs socken.

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 2472

Syfte:

Syftet med undersökningen var att eftersöka fornlämningar som inte syns i markytan men som var angivna på äldre kartmaterial.

Beskrivning:

Norra delen av undersökningsområdet undersöktes 1979 - 1981 i olika steg. Totalt framkom 19 skelettgravar, 59 hela eller delar av rännor, 95 brandgropar, 196 härdar , 33 stolphål, 13 stensamlingar samt 51 övriga anläggningar. Genom schaktningen framgick att gamla E 4:an byggdes övanpå fornlämningsområde och att detta åtminstone delvis fanns bevarat under vägen.

Södra delen av undersökningsområdet gav 64 anläggningar, vara en ränna, en skelettgrav, fem brandgropar, en koncentration av bränd lera samt 56 härdar och sotfläckar. Skelettgraven skiljde sig från de övriga inom den norra delen av fornlämning 208 genom en gles stensamling i ytan. Gravgåvorna bestod av en knvt och en pilspets, båda av järn.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Bronsålder — Järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Västerljung socken

Geografisk beskrivning: Fornlämningar Västerljung 208:1, Sille, Västerljungs socken.

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Version 1.0:

2017-05-02 doi:10.5878/002886

Ladda ner data:

Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken.korridoren 1965-2012: Gravfält och boplats från bronsålder - järnålder, fornlämning 208, Sille, Västerljungs socken.

Gravfält och boplats från bronsålder - järnålder, fornlämning 208, Sille, Västerljungs socken

Citering:

Riksantikvarieämbetet UV Öst (2017). Gravfält och boplats från bronsålder - järnålder, fornlämning 208, Sille, Västerljungs socken. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002886

ProjektID:

p479005

ProjektID:

479005

RAÄ-nr:

Västerljung 208:1

Producents dnr för projektet:

3403/78

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av tre shape-filer med information från den arkeologiska undersökningen, samt sju georefererade kartor över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Boplats, Gravfält, Härd, Skörbränd sten

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-05 — 1979-05

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09 — 1980-03

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-05 — 1980-07

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-07 — 1981-07

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Insamlingsmetod:

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Bronsålder — Järnålder