Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Gravfält och boplats från bronsålder - järnålder, fornlämning 208, Sille, Västerljungs socken

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Norra delen av undersökningsområdet undersöktes 1979 - 1981 i olika steg. Totalt framkom 19 skelettgravar, 59 hela eller delar av rännor, 95 brandgropar, 196 härdar , 33 stolphål, 13 stensamlingar samt 51 övriga anläggningar. Genom schaktningen framgick att gamla E 4:an byggdes övanpå fornlämningsområde och att detta åtminstone delvis fanns bevarat under vägen.

Södra delen av undersökningsområdet gav 64 anläggningar, vara en ränna, en skelettgrav, fem brandgropar, en koncentration av bränd lera samt 56 härdar och sotfläckar. Skelettgraven skiljde sig från de övriga inom den norra delen av fornlämning 208 genom en gles stensamling i ytan. Gravgåvorna bestod av en knvt och en pilspets, båda av järn.

Syfte:

Syftet med undersökningen var att eftersöka fornlämningar som inte syns i markytan men som var angivna på äldre kartmaterial.

Ämnesområde

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2472

Beskrivning

Norra delen av undersökningsområdet undersöktes 1979 - 1981 i olika steg. Totalt framkom 19 skelettgravar, 59 hela eller delar av rännor, 95 brandgropar, 196 härdar , 33 stolphål, 13 stensamlingar samt 51 övriga anläggningar. Genom schaktningen framgick att gamla E 4:an byggdes övanpå fornlämningsområde och att detta åtminstone delvis fanns bevarat under vägen.

Södra delen av undersökningsområdet gav 64 anläggningar, vara en ränna, en skelettgrav, fem brandgropar, en koncentration av bränd lera samt 56 härdar och sotfläckar. Skelettgraven skiljde sig från de övriga inom den norra delen av fornlämning 208 genom en gles stensamling i ytan. Gravgåvorna bestod av en knvt och en pilspets, båda av järn.

Syfte:

Syftet med undersökningen var att eftersöka fornlämningar som inte syns i markytan men som var angivna på äldre kartmaterial.

Språk

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder — Järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Västerljung socken

Geografisk beskrivning: Fornlämningar Västerljung 208:1, Sille, Västerljungs socken.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Gravfält och boplats från bronsålder - järnålder, fornlämning 208, Sille, Västerljungs socken

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2017). <em>Gravfält och boplats från bronsålder - järnålder, fornlämning 208, Sille, Västerljungs socken</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002886">https://doi.org/10.5878/002886</a>

Producents dnr för projektet

3403/78

ProjektID

p479005

479005

RAÄ-nr

Västerljung 208:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av tre shape-filer med information från den arkeologiska undersökningen, samt sju georefererade kartor över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-05 — 1979-05

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09 — 1980-03

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-05 — 1980-07

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-07 — 1981-07

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder — Järnålder

Publicerad: 2017-05-02
Senast uppdaterad: 2020-01-23