Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Gravfält från yngre järnåldern

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

1975 undersöktes gravfält 12 a i Kvillinge socken, Östergötland samt en mindre fosfatkartering utfördes. Anledning till undersökningen var en planerad järnvägsdragning, ett stickspår från Södra stambanan till industriområdet Braviken längst ut på Malmölandet. Undersökningen pågick 28/04/1975 till 04/07/1975.

Det undersökta gravfältet omfattade sju gravar. Fem av gravarna innehöll inventarier av kvinnlig karaktär. Någon boplats kunde ej med säkerhet lokaliseras genom fosfatkartering.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2474

RAÄ-nr: Kvillinge 68:1

Beskrivning:

1975 undersöktes gravfält 12 a i Kvillinge socken, Östergötland samt en mindre fosfatkartering utfördes. Anledning till undersökningen var en planerad järnvägsdragning, ett stickspår från Södra stambanan till industriområdet Braviken längst ut på Malmölandet. Undersökningen pågick 28/04/1975 till 04/07/1975.

Det undersökta gravfältet omfattade sju gravar. Fem av gravarna innehöll inventarier av kvinnlig karaktär. Någon boplats kunde ej med säkerhet lokaliseras genom fosfatkartering.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Området är beläget på fastigheten Bådstorp 1:11 tillhörigt Björnviken i Kvillinge socken. Området är beläget i sydvästra delen av Malmölandet, en halvö i det inre av Bråviken. Avståndet till närmasta samhälle Åby i nordnordväst är ca 1,5 km och avståndet till mangårdsbyggnaden i Björnviken i sydost är ca 900 m.

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Uppdragsgivare:

Riksantikvarieämbetet UV — UV 1981:4

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning, Utredning

Version 1.0:

Ladda ner data:

Fornlämning 12a, ett gravfält (Bådstorp, Kvillinge sn, Östergötland)

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2019). Fornlämning 12a, ett gravfält (Bådstorp, Kvillinge sn, Östergötland). Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/a2pw-6n15

ProjektID:

p575001

Rapport nr:

UV 1981:4

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar, och andra strukturer har mätts in i fältet med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-04-28 — 1975-07-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar, och andra strukturer har mätts in i fältet med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Schakt, lämningar, och andra strukturer har mätts in i fältet med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre järnålder

Publicerad: 2019-12-18
Senast uppdaterad: 2020-05-06