Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Gravfält från yngre järnåldern

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

1975 undersöktes gravfält 12 a i Kvillinge socken, Östergötland samt en mindre fosfatkartering utfördes. Anledning till undersökningen var en planerad järnvägsdragning, ett stickspår från Södra stambanan till industriområdet Braviken längst ut på Malmölandet. Undersökningen pågick 28/04/1975 till 04/07/1975.

Det undersökta gravfältet omfattade sju gravar. Fem av gravarna innehöll inventarier av kvinnlig karaktär. Någon boplats kunde ej med säkerhet lokaliseras genom fosfatkartering.

Ämnesområde

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2474

RAÄ-nr: Kvillinge 68:1

Beskrivning

1975 undersöktes gravfält 12 a i Kvillinge socken, Östergötland samt en mindre fosfatkartering utfördes. Anledning till undersökningen var en planerad järnvägsdragning, ett stickspår från Södra stambanan till industriområdet Braviken längst ut på Malmölandet. Undersökningen pågick 28/04/1975 till 04/07/1975.

Det undersökta gravfältet omfattade sju gravar. Fem av gravarna innehöll inventarier av kvinnlig karaktär. Någon boplats kunde ej med säkerhet lokaliseras genom fosfatkartering.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Området är beläget på fastigheten Bådstorp 1:11 tillhörigt Björnviken i Kvillinge socken. Området är beläget i sydvästra delen av Malmölandet, en halvö i det inre av Bråviken. Avståndet till närmasta samhälle Åby i nordnordväst är ca 1,5 km och avståndet till mangårdsbyggnaden i Björnviken i sydost är ca 900 m.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Uppdragsgivare

Riksantikvarieämbetet UV — UV 1981:4

Ämnesområde

Nyckelord

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning, Utredning

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Fornlämning 12a, ett gravfält (Bådstorp, Kvillinge sn, Östergötland)

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2019). <em>Fornlämning 12a, ett gravfält (Bådstorp, Kvillinge sn, Östergötland)</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/a2pw-6n15">https://doi.org/10.5878/a2pw-6n15</a>

ProjektID

p575001

Rapport nr

UV 1981:4

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar, och andra strukturer har mätts in i fältet med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-04-28 — 1975-07-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar, och andra strukturer har mätts in i fältet med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Schakt, lämningar, och andra strukturer har mätts in i fältet med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre järnålder

Publicerad: 2019-12-18
Senast uppdaterad: 2020-05-06