Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Gravfält från yngre järnåldern

SND-ID: SND 2474

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

1975 undersöktes gravfält 12 a i Kvillinge socken, Östergötland samt en mindre fosfatkartering utfördes. Anledning till undersökningen var en planerad järnvägsdragning, ett stickspår från Södra stambanan till industriområdet Braviken längst ut på Malmölandet. Undersökningen pågick 28/04/1975 till 04/07/1975.

Det undersökta gravfältet omfattade sju gravar. Fem av gravarna innehöll inventarier av kvinnlig karaktär. Någon boplats kunde ej med säkerhet lokaliseras genom fosfatkartering.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Identifierare

RAÄ-nr: Kvillinge 68:1

Uppdragsgivare

Riksantikvarieämbetet UV - UV 1981:4

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Området är beläget på fastigheten Bådstorp 1:11 tillhörigt Björnviken i Kvillinge socken. Området är beläget i sydvästra delen av Malmölandet, en halvö i det inre av Bråviken. Avståndet till närmasta samhälle Åby i nordnordväst är ca 1,5 km och avståndet till mangårdsbyggnaden i Björnviken i sydost är ca 900 m.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

fynd, yngre järnålder

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning, Utredning

Dataset
Fornlämning 12a, ett gravfält (Bådstorp, Kvillinge sn, Östergötland)

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2019). Fornlämning 12a, ett gravfält (Bådstorp, Kvillinge sn, Östergötland). Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/a2pw-6n15

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre järnålder

Insamlingsmetod

Schakt, lämningar, och andra strukturer har mätts in i fältet med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar, och andra strukturer har mätts in i fältet med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-04-28–1975-07-04
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar, och andra strukturer har mätts in i fältet med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Grav - uppgift om typ saknas , Gravfält

ProjektID

p575001

Rapport nr

UV 1981:4

Publicerad: 2019-12-18
Senast uppdaterad: 2020-05-06