Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Undersökningar i ett hällristningsområde (Borgs socken, Östergötland)

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet utförde arkeologisk utredning under 12 september - 18 november 1988 samt 24 april - 2 juni 1989. Undersökningen utfördes med anledning av ändrad sträckning av E4:an mellan Lövstad och Norrköping.Totalt undersöktes 80 anläggningar och två områden med kulturlager. Inom det undersökta området finns en hällristningslokal, RAÄ 51.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2475

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet utförde arkeologisk utredning under 12 september - 18 november 1988 samt 24 april - 2 juni 1989. Undersökningen utfördes med anledning av ändrad sträckning av E4:an mellan Lövstad och Norrköping.Totalt undersöktes 80 anläggningar och två områden med kulturlager. Inom det undersökta området finns en hällristningslokal, RAÄ 51.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Området är beläge 300 m nordväst om Stora Herebro gård.

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Uppdragsgivare:

Vägverket

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning, Utredning

Version 1.0:

Ladda ner data:

Undersökningar i ett hällristningsområde (Borgs socken, Östergötland)

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (2020). Undersökningar i ett hällristningsområde (Borgs socken, Östergötland). Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/mxb2-5v84

Producents dnr för projektet:

5027/88, 6870/89

ProjektID:

p588004

RAÄ-nr:

RAÄ 51

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av tre shapefiler med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt fyra georefererade kartor (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-09-12 — 1988-11-18

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-04-24 — 1989-06-02

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014 — 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Publicerad: 2020-01-07
Senast uppdaterad: 2020-01-23