Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Arkeologiska utredningar inom den planerade motorvägssträcken av E4:an

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet UV Mitt har under tiden 17/10/1990 till 08/11/1990 utfört utredningar av fem områden (benämnda omr 5-8 samt 12/13) och en förundersökning av ett område (benämnt omr 14) inom den planerade motorvägssträckningen av E4:an, förbifart Norrköping.

Inom område 5, beläget vid Borgs säteri, påträffades lämningar av boplatskaraktär. Keramikfynd ger en trolig datering till Vendeltid - Vikingatid.

Område 6 är beläget intill Motala ström. Boplatslämningar framkom inom området men en koncentration i södra delen av området.

Inom område 7 påträffades ett stort boplatsområde innefattande två områden med kulturlager. Keramik kan datera åtminstone delar av fornlämningen till bronsålder.

Även område 8 innehöll lämningar av boplatskaraktär, möjligen från järnålder och bronsålder.

Område 12/13 ligger strax öster om det registrerade gravfältet RAÄ 15. 22 anläggningar med brända ben påträffades i schakten.

Vid förundersökning av område 14 påträffades 16 stensättningar och troliga stensättningar som inte tidigare varit kända. Inom området ligger den tidigare kända stensättningen och skålg

... Visa mer..

Ämnesområde

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2476

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet UV Mitt har under tiden 17/10/1990 till 08/11/1990 utfört utredningar av fem områden (benämnda omr 5-8 samt 12/13) och en förundersökning av ett område (benämnt omr 14) inom den planerade motorvägssträckningen av E4:an, förbifart Norrköping.

Inom område 5, beläget vid Borgs säteri, påträffades lämningar av boplatskaraktär. Keramikfynd ger en trolig datering till Vendeltid - Vikingatid.

Område 6 är beläget intill Motala ström. Boplatslämningar framkom inom området men en koncentration i södra delen av området.

Inom område 7 påträffades ett stort boplatsområde innefattande två områden med kulturlager. Keramik kan datera åtminstone delar av fornlämningen till bronsålder.

Även område 8 innehöll lämningar av boplatskaraktär, möjligen från järnålder och bronsålder.

Område 12/13 ligger strax öster om det registrerade gravfältet RAÄ 15. 22 anläggningar med brända ben påträffades i schakten.

Vid förundersökning av område 14 påträffades 16 stensättningar och troliga stensättningar som inte tidigare varit kända. Inom området ligger den tidigare kända stensättningen och skålg

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder — Medeltid

Bronsålder

Vendeltid — Vikingatid

Geografisk utbredning

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Uppdragsgivare

Vägverket

Ämnesområde

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning, Utredning

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0)

Arkeologiska utredningar inom den planerade motorvägssträcken av E4:an

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2020). <em>Arkeologiska utredningar inom den planerade motorvägssträcken av E4:an</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/8x72-5459">https://doi.org/10.5878/8x72-5459</a>

Producents dnr för projektet

5291/90

ProjektID

p590004

Rapport nr

UV Mitt 1990

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av fyra shapefiler med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt tio georefererade kartor (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-10-17 — 1990-11-08

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Publicerad: 2020-01-21
Senast uppdaterad: 2020-02-04