Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Fyra hus från äldsta järnålder

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde arkeologisk undersökning sommaren 1991 av boplatslämningar RAÄ 236 på stadsäga 928, Kallerstad. Undersökningen föranleddes av anläggandet av en ny väg, Norra Länken.

Vid undersökningen påträffades 445 anläggningar. De flesta ingick i fyra huskonstruktioner (Hus 1-4). Tre av husen (Hus 1-3) var långsträckta rektangulära hus daterade till förromersk och romersk järnålder. Hus 4 har en annan konstruktion än de övriga och är långsträckt med lätt utbuktade väggar, daterat till bronsåldern.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2477

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde arkeologisk undersökning sommaren 1991 av boplatslämningar RAÄ 236 på stadsäga 928, Kallerstad. Undersökningen föranleddes av anläggandet av en ny väg, Norra Länken.

Vid undersökningen påträffades 445 anläggningar. De flesta ingick i fyra huskonstruktioner (Hus 1-4). Tre av husen (Hus 1-3) var långsträckta rektangulära hus daterade till förromersk och romersk järnålder. Hus 4 har en annan konstruktion än de övriga och är långsträckt med lätt utbuktade väggar, daterat till bronsåldern.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förromersk järnålder — Romersk järnålder

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Församling

Högsta geografiska enhet:

Församling

Uppdragsgivare:

Linköpings kommun, Gatukontoret

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning, Utredning

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Fyra hus från äldsta järnålder

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2020). Fyra hus från äldsta järnålder. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/nwez-5d76

Producents dnr för projektet:

4355/91

ProjektID:

p591004

Rapport nr:

UV Öst 1999:39

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av tre shapefiler med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-07-15 — 1991-08-29

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014 — 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Publicerad: 2020-01-21
Senast uppdaterad: 2020-01-23