Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Arkeologisk utredning i Björnviken 2:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

4-5 juni 1991 utfördes en arkeologisk utredning i Björnviken 2:1, Kvillinge socken, Östergötland med anledning av den planerade avfarten från E4:an (Stockholm - Norrköping) till väg 55 (Uppsala - Norrköping).

Björnviken 2:1 är beläget ca en kilometer väster om Bråviken och ligger norr om Högarnas gamla tomt (RAÄ 109) och ett gravfält (RAÄ 7). I det aktuella området finns på en karta från 1697 en äldre sträckning av vägen mellan Stockholm - Norrköping markerad. Vid framrensning av vägen framkom flera järnföremål, bl a delar av hästskor.

Utredningen bekräftade det tidigare antagandet om en äldre vägsträckning i åkermarken vid Björnviken 2:1 (område 18).

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2478

Beskrivning:

4-5 juni 1991 utfördes en arkeologisk utredning i Björnviken 2:1, Kvillinge socken, Östergötland med anledning av den planerade avfarten från E4:an (Stockholm - Norrköping) till väg 55 (Uppsala - Norrköping).

Björnviken 2:1 är beläget ca en kilometer väster om Bråviken och ligger norr om Högarnas gamla tomt (RAÄ 109) och ett gravfält (RAÄ 7). I det aktuella området finns på en karta från 1697 en äldre sträckning av vägen mellan Stockholm - Norrköping markerad. Vid framrensning av vägen framkom flera järnföremål, bl a delar av hästskor.

Utredningen bekräftade det tidigare antagandet om en äldre vägsträckning i åkermarken vid Björnviken 2:1 (område 18).

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Medeltid — 1600-tal

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Björnviken 2:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Uppdragsgivare:

Vägverket

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning, Utredning

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Arkeologisk utredning i Björnviken 2:1

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2020). Arkeologisk utredning i Björnviken 2:1. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/p4ss-j095

Producents dnr för projektet:

4425/91

ProjektID:

p591005

Rapport nr:

UV Mitt 1992

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av tre shapefiler med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-05-04 — 1991-05-05

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014 — 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Publicerad: 2020-01-21
Senast uppdaterad: 2020-01-23