Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Gullvagnen - En mesolitisk inlandsboplats i norra Kolmården

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Arkeologisk förundersökning av fornlämning RAÄ 85 i Krokeks socken i Norrköpings kommun, Östergötland genomfördes under oktober 1992 med anledning av ombyggnaden av väg E4, sträckan Böksjö-Länsgränsen.

Gullvagnen (RAÄ 85) är sannolikt en inlandsboplats med mesolitisk datering. Vid förundersökningen framkom ett flertal anläggningar, spridd skärvsten samt ett fyndmaterial där kvarts och grönsten dominerar.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2479

Beskrivning:

Arkeologisk förundersökning av fornlämning RAÄ 85 i Krokeks socken i Norrköpings kommun, Östergötland genomfördes under oktober 1992 med anledning av ombyggnaden av väg E4, sträckan Böksjö-Länsgränsen.

Gullvagnen (RAÄ 85) är sannolikt en inlandsboplats med mesolitisk datering. Vid förundersökningen framkom ett flertal anläggningar, spridd skärvsten samt ett fyndmaterial där kvarts och grönsten dominerar.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Mellanstenålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Krokek socken

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Uppdragsgivare:

Vägverket

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning, Utredning

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Gullvagnen - En mesolitisk inlandsboplats i norra Kolmården

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2020). Gullvagnen - En mesolitisk inlandsboplats i norra Kolmården. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/j2pv-m981

Producents dnr för projektet:

7424/94

ProjektID:

p592002

Rapport nr:

UV Mitt 1999:17

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av tre shapefiler med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt två georefererade kartor (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-10-02 — 1992-10-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014 — 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Publicerad: 2020-01-22
Senast uppdaterad: 2020-01-23