Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Borgs säteri

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Det planerade vägområdet för motorvägssträcken av E4:an och för den nya vattenverksvägen, invid Borgs säteri har varit föremål för en arkeologisk utredning samt en förundersökning i två etapper.

Platsen för Borgs säteri och Borgs gamla by ligger strategiskt i korsningen mellan land- och vattenväg och centralt placerat i den famla kulturbygden väster om Norrköping. Byn och den gamla kyrkan har tradition tillbaka till tidig medeltid. Det aktuella området har även förutsättningar att dölja omfattande bebyggelselämningar från yngre järnålder.

I provschakten inom motorvägsträckningen har framkommit lämningar som genom C14-prov och keramik kunnat dateras till främst yngre järnålder. Flertalet C14-dateringar kommer från ett kulturlager (A1), med stort innehåll av obrända ben och även keramik. Omkring 1 100 kvadratmeter av kulturlagret kommer att bli föremål för undersökning. I anslutning till detta finns oskå anläggningar av boplatskaraktär. Dessa kan på goda grunder antas vara av ungefär samma ålder som kulturlagret.

Ett hundtratal meter nordväst om kulturlagret A1, påträffades ett område med sto

... Visa mer..

Ämnesområde

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2480

Organisationens dnr för undersökningen: 5291/90, 4425/91

ProjektID: 592004

Beskrivning

Det planerade vägområdet för motorvägssträcken av E4:an och för den nya vattenverksvägen, invid Borgs säteri har varit föremål för en arkeologisk utredning samt en förundersökning i två etapper.

Platsen för Borgs säteri och Borgs gamla by ligger strategiskt i korsningen mellan land- och vattenväg och centralt placerat i den famla kulturbygden väster om Norrköping. Byn och den gamla kyrkan har tradition tillbaka till tidig medeltid. Det aktuella området har även förutsättningar att dölja omfattande bebyggelselämningar från yngre järnålder.

I provschakten inom motorvägsträckningen har framkommit lämningar som genom C14-prov och keramik kunnat dateras till främst yngre järnålder. Flertalet C14-dateringar kommer från ett kulturlager (A1), med stort innehåll av obrända ben och även keramik. Omkring 1 100 kvadratmeter av kulturlagret kommer att bli föremål för undersökning. I anslutning till detta finns oskå anläggningar av boplatskaraktär. Dessa kan på goda grunder antas vara av ungefär samma ålder som kulturlagret.

Ett hundtratal meter nordväst om kulturlagret A1, påträffades ett område med sto

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Vendeltid — Vikingatid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Nyckelord

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Borgs säteri

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2017). <em>Borgs säteri</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002889">https://doi.org/10.5878/002889</a>

Organisationens dnr för undersökningen

5291/90, 4425/91

ProjektID

592004

p592004

RAÄ-nr

Borg 276

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av tre shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt två GeoTIFF-filer

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-05

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Tidsperiod(er) som undersökts

Vendeltid — Vikingatid

Publicerad: 2017-05-09