Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Borgs säteri

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Det planerade vägområdet för motorvägssträcken av E4:an och för den nya vattenverksvägen, invid Borgs säteri har varit föremål för en arkeologisk utredning samt en förundersökning i två etapper.

Platsen för Borgs säteri och Borgs gamla by ligger strategiskt i korsningen mellan land- och vattenväg och centralt placerat i den famla kulturbygden väster om Norrköping. Byn och den gamla kyrkan har tradition tillbaka till tidig medeltid. Det aktuella området har även förutsättningar att dölja omfattande bebyggelselämningar från yngre järnålder.

I provschakten inom motorvägsträckningen har framkommit lämningar som genom C14-prov och keramik kunnat dateras till främst yngre järnålder. Flertalet C14-dateringar kommer från ett kulturlager (A1), med stort innehåll av obrända ben och även keramik. Omkring 1 100 kvadratmeter av kulturlagret kommer att bli föremål för undersökning. I anslutning till detta finns oskå anläggningar av boplatskaraktär. Dessa kan på goda grunder antas vara av ungefär samma ålder som kulturlagret.

Ett hundtratal meter nordväst om kulturlagret A1, påträffades ett område med sto

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2480

Organisationens dnr för undersökningen: 5291/90, 4425/91

ProjektID: 592004

Beskrivning:

Det planerade vägområdet för motorvägssträcken av E4:an och för den nya vattenverksvägen, invid Borgs säteri har varit föremål för en arkeologisk utredning samt en förundersökning i två etapper.

Platsen för Borgs säteri och Borgs gamla by ligger strategiskt i korsningen mellan land- och vattenväg och centralt placerat i den famla kulturbygden väster om Norrköping. Byn och den gamla kyrkan har tradition tillbaka till tidig medeltid. Det aktuella området har även förutsättningar att dölja omfattande bebyggelselämningar från yngre järnålder.

I provschakten inom motorvägsträckningen har framkommit lämningar som genom C14-prov och keramik kunnat dateras till främst yngre järnålder. Flertalet C14-dateringar kommer från ett kulturlager (A1), med stort innehåll av obrända ben och även keramik. Omkring 1 100 kvadratmeter av kulturlagret kommer att bli föremål för undersökning. I anslutning till detta finns oskå anläggningar av boplatskaraktär. Dessa kan på goda grunder antas vara av ungefär samma ålder som kulturlagret.

Ett hundtratal meter nordväst om kulturlagret A1, påträffades ett område med sto

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Vendeltid — Vikingatid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Norrköping kommun

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Förundersökning

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2017-05-09 doi:10.5878/002889

Ladda ner data:

Borgs säteri

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2017). Borgs säteri. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002889

Organisationens dnr för undersökningen:

5291/90, 4425/91

ProjektID:

592004

ProjektID:

p592004

RAÄ-nr:

Borg 276

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av tre shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt två GeoTIFF-filer

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-05

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Tidsperiod(er) som undersökts:

Vendeltid — Vikingatid

Publicerad: 2017-05-09