Ett nordiskt instrument för att mäta psykosocial arbetsmiljö

Foto: Göran Olofsson.

(Publicerad 2013-05-31)
Vill du utveckla organisationen på din arbetsplats? Behöver du dokumentera förändringar i arbetsförhållanden? Vill du studera sambandet mellan arbete, hälsa och produktivitet? I så fall kan QPSNordic vara en hjälp på vägen.

QPSNordic är ett frågeformulär som finns tillgängligt via SND och som utvecklats inom ramen för ett projekt som Nordiska Ministerrådet startade 1994. Syftet med projektet var att förbättra den vetenskapliga kvaliteten och jämförbarheten vid undersökningar av psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet. Forskare från fyra nordiska länder (Sverige, Danmark, Finland och Norge) arbetade tillsammans för att utveckla QPSNordic, som idag används av både forskare och praktiker inom arbetsmiljö- och hälsoområdet.

Vid utvecklingen av QPSNordic sammanställdes en databas med frågor från 19 andra vanligt förekommande nordiska enkäter kring arbete, hälsa, välbefinnande och motivation. Dessutom studerades frågor från jämförbara internationella undersökningar. QPSNordics formulär består av sammanlagt 129 frågor, 80 av dessa ingår i de 26 skalor som utvecklats, 38 är enskilda frågor och 11 är bakgrundsfrågor. Det finns också möjlighet att använda ett mer begränsat mätinstrument; kortversionen QPSNordic 34+.

Det som är utmärkande för QPSNordic, och en av dess viktigaste fördelar, är att instrumentet omfattar tre olika nivåer kopplade till den psykosociala arbetsmiljön: arbetet, organisationen och de sociala relationerna samt den enskilda individen. På arbetsnivån täcker frågorna in områden som krav och kontroll, rollförväntningar och förutsägbarhet i arbetet. På nivån som berör det organisatoriska och sociala området handlar frågorna om social interaktion, ledarskap, kommunikation, organisationskultur och –klimat samt grupparbete. På individnivån ställs frågor om engagemang i organisationen, skicklighet i arbetet, preferens för utmaningar, förutsägbarhet, arbetsmotiv, arbetets centralitet samt interaktion mellan arbete och privatliv. Tack vare de olika typerna av frågor är det möjligt att undersöka både hela organisationen och olika grupper inom organisationen samt även vissa jämlikhetsfrågor relaterade till kön och ålder.

För att kunna använda formuläret på arbetsplatsen krävs erfarenhet av utredningar samt grundläggande kunskaper i enkätmetoder, statistisk analys och organisationsutveckling. I den manual som utvecklats till frågeformuläret ges råd och förklaringar till bland annat hur instrumentet kan användas och hur skalor och frågor är konstruerade. Manualen innehåller också en del information kring presentation och tillämpning av enkätresultaten.

Av: HELENA ROHDÉN
031-786 12 01