Projektstart

När finansieringen är klar och projektet startar är det viktigt att fortsätta planeringen av hur data och metadata ska hanteras under forskningsprocessen och därefter. De riktlinjer som drogs upp i datahanteringsplanen behöver nu konkretiseras med sikte på hur de forskningsdata som produceras inom projektet ska säkras för framtiden och om möjligt, göras tillgänglig för ny forskning. Kostnaden, både i tid och i pengar, kan reduceras avsevärt med en genomtänkt planering.

Datahanteringsplanen bör nu arbetas igenom och kompletteras med mer detaljerad information av hur data och metadata är tänkt att hanteras. Innan datainsamlingen startar är det exempelvis viktigt att klargöra hur datafiler ska namnges, hur mappar ska organiseras och hur dokumentationen ska gå till. Vidare behöver datasäkerheten ses över så att det material som samlas in hanteras korrekt och i enlighet med lärosätets riktlinjer. Fördjupad information och fler råd om datahantering finns att läsa i webbguidens efterföljande steg:

3 Datainsamlingsfasen

 • Datakvalitet
 • Datasäkerhet
 • Mappstruktur och filnamn
 • Dokumentation
 • Use Case för dokumentation av forskningsdata

4 Dataanalysfasen

 • Arbetsfiler
 • Versionering av data och dokumentation
 • Säkerhetskopiering av data och dokumentation

5 Färdigställa och bevara data

 • Personuppgifter i forskningsmaterial
 • Kodade och krypterade uppgifter
 • Anonymiserade data
 • Bakvägsidentifiering/röjanderisk
 • Personuppgifter i kvalitativa datamaterial
 • Filformat för långtidsbevaring och tillgängliggörande

6 Tillgängliggöra data

 • Initiativ för Open Access till forskningsdata
 • Tillgängliggöra data via SND
 • Beskriva data via SND
 • Tillgängliggöra data från andra ämnesområden
 • Tillgängliggöra data själv
 • Tillgängliggöra data i en datatidskrift
 • Unika identifierare för forskningsdata
 • Unika identifierare för forskare
 • Datacitering