Pilot för Open Access till forskningsdata i Horisont 2020

I EU:s sjunde ramprogram för forskning (FP7) genomfördes ett pilotprojekt för Open Access till publikationer. I Horisont 2020 (H2020), det pågående ramprogrammet för forskning och innovation för perioden 2014-2020, har detta utökats till en allmän princip för alla projekt som beviljas. I Horisont 2020 har ett pilotprojekt för Open Access till forskningsdata (Open Research Data Pilot) lanserats.  Piloten syftar till att förbättra och maximera tillgång till och återanvändning av forskningsdata som skapas och används i forskningsprojekt.

Projekt inom piloten ska deponera och tillgängliggöra forskningsdata hos ett dataarkiv eller en forskningsinfrastruktur, riktlinjerna hänvisar forskare till söktjänsten re3data.org för att hitta ett lämpligt dataarkiv att deponera i. I den mån det är möjligt ska projekten ange en Creative Commons-licens (CC-BY eller CC0) för forskningsdata. För projekt inom humaniora, medicin & hälsa och samhällsvetenskap kan man deponera och tillgängliggöra via SND: Beskriv och lämna in data.

HORISONT 2020Projekten inom piloten ska deponera och tillgängliggöra forskningsdata och nödvändig metadata för att möjliggöra verifiering av resultat som publicerats i vetenskapliga publikationer. Projekt som har till exempel juridiska, etiska eller kommersiella skäl att avstå tillgängliggörande av forskningsdata kan undantas pilotens krav. Skälen ska beskrivas i projektets datahanteringsplan (Data Management Plan, DMP). En datahanteringsplan är ett dokument som beskriver hur insamlad eller producerad data ska hanteras, dokumenteras och tillgängliggöras. I ansökan under sektionen “Impact” ska fyra frågor besvaras:

  • Vilken typ av data kommer projektet att producera/samla in?
  • Vilka standarder kommer att användas?
  • Hur kommer data att bli sökbara och/eller tillgängliga för verifiering och återanvändning?
  • Om data inte kan tillgängliggöras, förklara varför.
  • Hur kommer data att bli bearbetade och långtidslagrade?

Projekt som deltar i piloten ska dessutom leverera en första version av en mer utförlig datahanteringsplan inom 6 månader efter projekstart. Det finns en mall för datahanteringsplanen i Riktlinjer för datahantering, Annex 1.

SND har utarbetat en webbguide i datahantering. Guiden är lanserad i sin andra version under oktober 2015, och innehåller sex steg med undersidor: datahanteringsplan, projektstart, datainsamlingsfasen, dataanalysfasen, färdigställa och bevara data och tillgängliggöra data. Under steget Datahanteringsplan finns praktisk information om datahanteringsplaner och under de andra stegen finns mer fördjupad information.

Brittiska Digital Curation Center (DCC) har ett hjälpverktyg för att skapa en datahanteringsplan (DMP): DMPOnline. DCC har också guider och checklistor för att sammanställa en DMP.

⇗ Riktlinjer för öppen tillgång till forskningsresultat och forskningsdata i Horisont 2020

⇗ Riktlinjer för datahantering (Data Management) i Horisont 2020

⇗ Allmän information om Horisont 2020 hos Vinnova