Open Access till forskningsdata

Open Access

Med utgångspunkt i EU-kommissionens rekommendationer till medlems-
staterna har Vetenskapsrådet 2015 lämnat ett förslag nationella riktlinjer om öppen tillgång till vetenskaplig information till regeringen. Riktlinjerna omfattar både forskningsresultat och forskningsdata från offentligt finansierad forskning.

Utdrag ur sammanfattningen av "Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information":

Grundprincipen i de föreslagna nationella riktlinjerna är att vetenskapliga publikationer och konstnärliga verk samt forskningsdata som ligger till grund för vetenskapliga publikationer, som är resultatet av offentligt finansierad forskning, ska vara öppet tillgängliga.

I förslaget anges att Sveriges målbild ska vara att all forskningsdata som, helt eller delvis, tas fram med offentliga medel görs öppet tillgängliga så snart det är möjligt. På kort sikt föreslås att under perioden 2015-2020 genomföra pilotutlysningar inom några utvalda områden där krav ställs på öppen tillgång till forskningsdata.

⇗ Vetenskapsrådets information om nationella riktlinjer för Open Access till forskningsinformation