Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Cohorts.se är ett svenskt kohortstudiesamarbete som bildats för att skapa en nationell teknisk och samverkande infrastruktur. Denna infrastruktur har det långsiktig vetenskapliga målet att underlätta forskning kring riskfaktorer för ovanliga sjukdomar.

Sverige är ett land med unika möjligheter för epidemiologisk forskning. Det har sedan många decennier uppförts ett antal högkvalitativa obligatoriska sociodemografiska och medicinska register som täcker hela befolkningen. Genom ett samutnyttjande av flera kohorter skapas möjligheter för säkrare forskningsresultat, vilket är till nytta för patienter och allmänhet. Konsortiet kommer att möjliggöra forskning på sällsynta sjukdomar som det idag är omöjligt eller alltför resurskrävande att genomföra. Målet med detta konsortium är att upprätta en gemensam infrastruktur för samtliga svenska prospektiva populationsbaserade kohorter, med syfte att stödja alla aspekter av kohortaktiviteter och samarbeten..


Lista aktuella studier i Cohorts.se


Kontaktperson Cohorts.se:
Johan Sundström, Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
johan.sundstrom@ucr.uu.se