Flaggskepp

​Grafik som föreställer ett segelfartyg med SND-flagga i aktern.SND:s och konsortielärosätenas flaggskepp är tidsbegränsade projekt som ska stödja öppen tillgång till forskningsdata i vid mening. För närvarande pågår fyra flaggskeppsprojekt:

Chalmers och KTH

Effektiv återanvändning av administrativ forskningsinformation från projektstart till publicering av data

Projektet är en fristående fortsättning på den flaggskeppspilot som genomförts av Chalmers och KTH i samarbete med SND (slutrapport här). Målet är att minska den administrativa bördan för forskare genom att återanvända information om forskningsprojekt med hjälp av maskinläsbara datahanteringsplaner som kommunicerar med andra forskningsadministrativa system. Inom projektet ska det tas fram en lösning för att skapa och fylla i en datahanteringsplan med hjälp av metadata från andra system, t.ex. SweCris.

En av vinsterna med satsningen är att forskare och forskningsadministratörer ska slippa att mata in samma information manuellt i flera olika system. Detta kan öka incitamenten för forskare att skapa datahanteringsplaner, då processen blir enklare och smidigare.

Kontaktperson: Urban Andersson (urban.andersson@chalmers.se)
 

Karolinska institutet

KI Data Repository – Fas 1: Interimslösning för egen lagring utan integration med DORIS

Flaggskeppet vid Karolinska institutet ska skapa en lösning där KI:s forskare kan lagra skyddsvärda data säkert och strukturerat och göra dem tillgängliga via SND:s katalog. I första fasen (flaggskeppsprojektet) görs detta manuellt via den interimslösning som finns för egen lagring utan integration med DORIS. (Doris är SND:s system där forskare kan beskriva och dela forskningsdata.) Fas två blir att skapa en permanent lokal lagringslösning där det finns en integrerad koppling till DORIS.

Lagringsfrågan är en central del i arbetet på lärosätena med att göra forskningsdata tillgängliga. Resultaten från KI-projektet kan visa hur det går att skapa fungerande lagringssystem innan en slutgiltig integrerad datalagring finns på plats.

Kontaktperson: Fredrik Persson (fredrik.persson@ki.se)
 

Lunds universitet

Bevarade och tillgängliga databaser

Inom flaggskeppsprojektet vid Lunds universitet utvecklas en process för att tillgängliggöra databaser som används och uppdateras samtidigt som de bevaras långsiktigt. Enligt den inventering som gjorts vid lärosätet finns det ett tydligt behov bland forskare att kunna säkra drift och underhåll av databaser över längre tid, framför allt efter projektslut när finansieringen är osäker. Flaggskeppsprojektet riktar sig främst till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, men resultaten ska även kunna användas inom andra vetenskapsområden.

Frågor kring ansvar, drift och kostnader gällande bevarande av forskningsdata är aktuella på alla Sveriges lärosäten. Flaggskeppet i Lund kan visa hur det går att arbeta för att skapa långsiktiga tekniska system och lösningar för att bevara databaser.  

Kontaktperson: Kristoffer Holmqvist (kristoffer.holmqvist@ub.lu.se)

 

Stockholms universitet

Certifiering av Bolincentrets databas – ett repositorium för klimat-, miljö- och jordsystemsdata vid Stockholms universitet

Flaggskeppet vid Stockholms universitet syftar till att Bolincentrets databas ska bli ett så kallat certifierat repositorium hos CoreTrustSeal. Databasen uppfyller redan idag flera av de krav som ställs för certifiering, men inte alla. Genom att tydligare integrera databasen i universitetets centrala forskarstöd kommer funktioner som IT-stöd, datakurering, jurist och e-arkiv bli mer tillgängliga för repositoriet och därmed bidra till dess utveckling mot en mer hållbar organisation.

Ett av de långsiktiga målen med SND-samarbetet är att skapa certifierade repositorier på lärosätena inom nätverket. Bolincentrets certifiering kan fungera som exempel på hur processen kan gå till och erfarenheter från projektet kan användas för att underlätta arbetet med framtida certifiering på lärosätena.

Kontaktperson: Merlijn de Smit (merlijn.de.smit@su.se)

Åter till sidan om SND:s konsortium