Datahantering

Med datahantering menas hur forskningsmaterialet hanteras, organiseras och struktureras under hela forskningsprocessen. För att enklare hantera den mängd data som insamlingen genererar och för att undvika tidskrävande arbete i efterhand är det betydelsefullt med tydlig struktur i hur data, material och dokument organiseras. Utförlig och strukturerad beskrivning av data innebär visst merarbete men lönar sig om man skulle behöva gå tillbaka för att verifiera analys och resultat. Det är också helt avgörande för långtidslagring och tillgängliggörande av materialet.

Det brukar gå snabbare att dokumentera ett forskningsmaterial om det görs i nära anslutning till de faser i forskningsprocessen som skapar eller förändrar materialet. Det är även enklare att veta hur forskningsdata ska dokumenteras om man redan i förväg har rådgjort med den institution som i slutändan ska bevara materialet. Därför är det en god idé att kontakta SND tidigt i ett projekt och diskutera dokumentation.

En del forskningsfinansiärer kräver att forskare anger i en datahanteringsplan hur insamlade data ska hanteras, dokumenteras och tillgängliggöras. Detta för att forskningsresultat ska kunna verifieras och för att data, i de fall där det inte föreligger juridiska, etiska eller kommersiella hinder, ska kunna återanvändas i framtida forskning.

SND:s webbguide inleds med Datahanteringsplan, där du hittar information om datahanteringsplaner och dess olika delar, och vad som bör tas upp under varje del. Under Projektstart får du en överblick över områden som behandlas något mer djupgående i guiden under Datainsamlingsfasen, Dataanalysfasen, Färdigställa och bevara data samt Tillgänggligöra data. Webbguiden i datahantering är lanserad i sin första version oktober 2014. Revideringar och tillägg är gjorda i september 2015.

Till sidans topp

Sidan uppdaterad: 2016-02-25 17:24

Visa som pdf

Finansierat av
 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Organisationsnummer: 202100-3153, Kontakt

Om webbplatsen