Data i forskningsprocessen

Med datahantering menas hur forskningsmaterialet hanteras, organiseras och struktureras under hela forskningsprocessen. För att enklare hantera den mängd data som insamlingen genererar och för att undvika tidskrävande arbete i efterhand är det viktigt att ha en tydlig struktur i hur data, material och dokument organiseras. Detta innebär visst merarbete men lönar sig om du skulle behöva gå tillbaka till materialet och när du ska långtidslagra och tillgängliggöra det.

Det brukar gå snabbare att dokumentera ett forskningsmaterial om det görs i nära anslutning till de faser i forskningsprocessen som skapar eller förändrar materialet. Det är även enklare att veta hur forskningsdata ska dokumenteras om man redan i förväg har rådgjort med den verksamhet som i slutändan ska bevara materialet. Därför är det en god idé att kontakta SND tidigt i ett projekt och diskutera dokumentation.

En del forskningsfinansiärer kräver att forskare anger i en datahanteringsplan hur insamlade data ska hanteras, dokumenteras och tillgängliggöras. Detta för att forskningsresultat ska kunna verifieras och för att data, i de fall där det inte föreligger juridiska, etiska eller kommersiella hinder, ska kunna återanvändas i framtida forskning.