Data i forskningsprocessen

Med datahantering menas hur forskningsmaterialet hanteras, organiseras och struktureras under hela forskningsprocessen. För att enklare hantera den mängd data som insamlingen genererar och för att undvika tidskrävande arbete i efterhand är det viktigt att ha en tydlig struktur i hur data, material och dokument organiseras. Detta innebär visst merarbete men lönar sig om du skulle behöva gå tillbaka till materialet och när du ska långtidslagra och tillgängliggöra det.

Data i forskningsprocessen

Det brukar gå snabbare att dokumentera ett forskningsmaterial om det görs i nära anslutning till de faser i forskningsprocessen som skapar eller förändrar materialet. Det är även enklare att veta hur forskningsdata ska dokumenteras om man redan i förväg har rådgjort med den verksamhet som i slutändan ska bevara materialet. Därför är det en god idé att kontakta SND tidigt i ett projekt och diskutera dokumentation.

En del forskningsfinansiärer kräver att forskare anger i en datahanteringsplan hur insamlade data ska hanteras, dokumenteras och tillgängliggöras. Detta för att forskningsresultat ska kunna verifieras och för att data, i de fall där det inte föreligger juridiska, etiska eller kommersiella hinder, ska kunna återanvändas i framtida forskning.