Kostnader för hantering av data

Att beskriva forskningsmaterialet samt förbereda det för arkivering och tillgängliggörande under projektets gång kräver både tid och resurser. Genom att redan i planeringsstadiet budgetera resurser för dokumentation och bevarande kan man säkerhetsställa att materialet är möjligt att återanvända efter projektets slut. Utöver personalkostnader som uppstår för dokumentation av data kan det i vissa fall uppstå kostnad för lagring eller införskaffning av hårdvara och mjukvara. Kostnader för datalagring som ligger inom annan organisations ansvar ska dock inte ingå i datahanteringsplanen.

Vad bör tas upp i en fullständig datahanteringsplan?

  • Personalkostnader Uppskatta de resurser som behövs för att samla in och dokumentera datamaterialet under projektets gång. Här ingår t.ex. personalkostnader för insamling, databearbetning, datahantering och dokumentation under projektets gång samt för förberedelse av data och dokumentation för långtidsbevarande och eventuellt tillgängliggörande.
  • Hårdvara och mjukvara Kostnad som eventuellt kan uppstå för att införskaffa nödvändig hårdvara och mjukvara (såsom system för backup, säkerhet och dokumentationsprogram).
  • Lagring Kostnad som eventuellt kan uppstå i samband med lagring av forskningsmaterialet. Lagring av data, såväl på kort som på lång sikt, kan kosta pengar och det är viktigt att tidigt budgetera för sådana kostnader.