Administrativa uppgifter

Inledningsvis anges projektets administrativa uppgifter, såsom dess namn, syfte, vilka forskare som är involverade, vem som är huvudman för, och vem som är producent av data. Denna information fyller en viktig funktion för nya medarbetare som ska sätta sig in i projektet, och i större projekt där flera organisationer är inblandade. Att tidigt i processen ange grundläggande uppgifter är även ett bra sätt för att säkerställa att viktiga aspekter är helt utredda. Exempelvis kan det vara svårt att fastställa vem som är huvudman för ett material när forskare från olika lärosäten eller till och med länder samverkar. 

Vad bör tas upp i en datahanteringsplan?

  • Projektnamn Namn på det befintliga eller planerade forskningsprojektet.
  • Projektbeskrivning Kortfattad beskrivning; t.ex. syfte och forskningsfrågor för projektet samt syftet med att data ska samlas in eller skapas. Även om man skrivit detta i sin projektansökan kan det underlätta för gamla och nya medarbetare att informationen finns samlad i datahanteringsplanen.
  • Primärforskare Person, institution eller organisation som ansvarar för det materiella och intellektuella innehållet av de data som projektet avser att studera. Ange gärna forskar-ID som t.ex. ORCID.
  • Medverkande forskare Ange vilka organisationer och/eller personer som kommer att vara involverade (och gärna ansvarsområden när sådana är klara).
  • Kontaktperson Forskningsprojektets kontaktperson. Vanligtvis någon av forskningsprojektets primärforskare. Relevanta kontaktuppgifter är namn, telefon och e-post. Såväl under som efter forskningsprojektet är det lämpligt att ha en kontaktperson som kan svara på eventuella frågor om datamaterialet. Detta är inte minst betydelsefullt när data ska tillgängliggöras och det kan uppstå frågor från t.ex. datarepositoriet eller sekundäranvändaren.
  • Huvudman Den organisation som äger datamaterialet, dvs. är huvudman för datamaterialet. Om flera organisationer är delaktiga i projektet, ange vem som har huvudansvar och hur ska detta regleras/dokumenteras så att det inte uppstår frågetecken under projektets gång eller efter att projektet är avslutat. Ange gärna diarienummer hos huvudman.
  • Producent Organisation med administrativt ansvar för studiens genomförande, t.ex. institution vid lärosätet. Detta kan bl.a. vara intressant för finansiär eller datarepositorium. Denna uppgift gör det möjligt att härleda ett projekt till någon som är internt ansvarig inom en organisation.
  • Roller Klargör vem som ansvarar för vad i projektet men också vem som ansvarar för att skapa och upprätthålla en DMP, samt ser till att planen följs under projektets gång. Beskriv hur ansvaret fördelas inom forskargruppen (t.ex. mellan projektledare, forskningspersonal och teknisk personal), men även om t.ex. externa samarbetspartners kommer att anlitas för vissa ändamål (datainsamling, IT-tjänst för lagring av data, datarepositorium). Genom att fördela och dokumentera sådana roller blir det tydligare vad som förväntas av varje medarbetare och enklare att följa upp arbetet under processen, men också enklare för nya medarbetare att se vem som ska göra vad etc.
  • Finansiering Information om studiens finansiering, såsom finansiär/er, projekttitel på ansökan och diarienummer hos finansiär/er. Du kan antingen skriva informationen direkt i planen eller hänvisa till respektive dokument inklusive diarienummer och var man hittar dem.
  • Riktlinjer Ange om det finns riktlinjer från t.ex. finansiär eller lärosäte som är aktuella att förhålla sig till. Exempel på sådana kan vara policy kring IT-säkerhet, föreskrifter om informationsklassning, eller handbok för forskningsdokumentation. Inkludera information om var dokumenten finns och vilken version som använts.