Samla in/producera data

Det är avgörande för ett forskningsprojekt att det material som samlas in är relevant och tillräckligt omfattande för att besvara de ställda forskningsfrågorna. Eftersom olika datatyper ställer olika krav på dokumentation, hantering och teknisk behandling bör man därför beskriva materialet så noga som möjligt i ett tidigt skede av forskningsprocessen. Beroende på om man arbetar med t.ex. intervjuer, enkätdata, mätdata, texter, bilder, biologiska prover, eller video- och ljudinspelningar kan man behöva planera för olika hantering (med eventuella medföljande kostnader). Eftersom återanvändning av befintligt material är både kostnadseffektivt och tidsbesparande bör man under projektplaneringen undersöka om det finns befintligt forskningsmaterial som man kan utnyttja i den egna forskningen.

Vad bör tas upp i en datahanteringsplan?

  • Befintliga data Kommer redan existerande data, egna eller andras, att användas? Redogör kortfattat för befintliga data inom området. Detta eftersom det kan redan finnas material som går att använda för att besvara de aktuella frågeställningarna, men också för att vara säker på att duplicering inte sker. Om det inte finns data är det väsentligt att lyfta fram värdet av att samla in nytt datamaterial. Om både existerande och nya data ska användas, hur ska de kombineras?
  • Typ av data Beskriv vilken typ/vilka typer av data som ska användas i projektet och om de ska skapas eller samlas in, eller om redan befintliga data ska återanvändas. Beskriv även materialets omfattning, mängd och om möjligt filformat. Med information om datamaterialet blir det enklare att planera för nödvändig hård- och mjukvara, samt eventuell personal som behövs för att samla in och bearbeta materialet. Olika typer av data (numeriska, kliniska, text, ljud, bild, video, geospatiala, programvara, 3D osv.) kan kräva olika resurser för hantering och lagring.
  • Datainsamling Om nya data ska samlas in; ange vilken metod som ska användas för datainsamlingen (frågeformulär, intervjuer, observationer, mätningar, inspelningar osv.), var och under vilken tidsperiod som insamlingen sker, samt vem/vilka som är ansvariga. Redogör även för vilka resurser insamlingen kommer att kräva i form av personal, instrument och mjukvara.