Huvudmannaskap

Ett lärosäte är huvudman för den forskning som bedrivs vid det egna lärosätet. Detta medför att de har äganderätt till forskningsdata och ett ansvar att skydda den från bl.a. obehörig åtkomst, samt att de bestämmer över i vad mån forskningsdata ska lämnas ut i enlighet med t.ex. offentlighetsprincipen. De forskningsdata som anställda forskare samlar in eller genererar genom ett forskningsprojekt kommer därför att tillhöra lärosätet. De flesta svenska lärosäten har staten som huvudman, vilket gör att de forskningsdata som genereras under forskningsprojekt ytterst kommer att tillhöra svenska staten.

Insamling av forskningsdata utgör en arbetsuppgift inom en forskares anställning vid ett lärosäte. Du som forskare ska därmed, inom ramen för din anställning, hantera forskningsdata i enlighet med gällande regelverk. Exempelvis får du, om du flyttar från ett lärosäte till ett annat, inte utan tillstånd ta med dig forskningsdata till det nya lärosätet. Om du i en sådan situation vill ha fortsatt tillgång till data kan du tillsammans med det nya lärosätet anlita offentlighetsprincipen och begära att få data utlämnade. Det är det utlämnande lärosätet som beslutar om ifall detta ska ske.

Projekt med flera forskare

Lärosätet är huvudman för forskningsdata när de behandlas av en forskargrupp vid detta lärosäte. Det blir däremot mer komplicerat när det rör sig om en grupp forskare som är anställda vid olika lärosäten. I sådana förhållanden ska avtal upprättas om dels hur samarbetet ska fungera, och dels om personuppgiftsansvaret i de fall personuppgifter behandlas i projektet. En jurist bör konsulteras inför planeringen av forskningsprojektet så att nödvändiga avtal kan upprättas.

Överföring av data

Om en forskare vid lärosäte B får tillgång till forskningsdata som samlats in vid lärosäte A för ett tidigare forskningsprojekt och dessa forskningsdata överförs till lärosäte B, så inträder lärosäte B som huvudman för dessa forskningsdata och för den sekundärforskning som bedrivs på dem. I den mån forskningsdata omfattas av sekretess ska överföringen av data mellan lärosätena följa bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 11 kap.).