Ansökan om resestipendium till ICPSR:s sommarskola 2020

Ladda ner ansökningsblanketten >

SND:s resestipendium till ICPSR:s sommarskola kan sökas av doktorander och nydisputerade forskare. Ansökan ska vara inskickad till SND senast fredagen den 20 mars 2020.

Resestipendiet delas ut till fem-tio doktorander eller nydisputerade forskare för deltagande i ICPSR:s sommarskola. Stipendiet är beräknat att täcka resa och uppehälle för en fyra eller åtta veckor lång vistelse. De personer som erhåller stipendiet kommer även att få kursavgiften betald via SND.  

Avgiften för Program Scholars är USD 2 500 för en session (fyra veckor) och USD 3 700 för båda sessionerna (åtta veckor). Stipendiaterna får dessa avgifter direkt översända till sommarskolan, medan de som inte får något stipendium, men ändå vill delta och ordnar sin finansiering på annat sätt, måste räkna med att betala vid registreringen. I detta fall bör observeras att kursavgifterna höjs vid registrering efter 30 april.
 
I ansökningsformuläret skall du ange vilka kurser/workshops som du tänker följa. För information om kursutbudet hänvisas till den information som finns tillgänglig via ICPSR:s webbsida.
 
I likhet med tidigare år ska ansökan från forskarstuderande kompletteras med en rekommendation från den sökandes handledare. Denna rekommendation får utformas på lämpligt sätt. Det bör som minimum framgå att uppgifterna i ansökan är kända och att ansökan om deltagande har ingetts efter samråd.  
 
Varje ansökan ska kompletteras med cirka en A4-sida på engelska, där man tar upp sådant som kan anses kvalificera och skapa förutsättningar för ett framgångsrikt deltagande. Meningen med detta dokument är att det ska ge en översiktlig bild av den sökandes kvalifikationer och förutsättningar. För forskarstuderande behöver också framgå om avhandlingsplan är fastlagd och i så fall vad denna innehåller och särskilt i vad mån avhandlingsarbetet kräver kvantitativa ansatser. Det ska också framgå om man har deltagit i sommarkurserna tidigare.
 
I samband med registreringen i Ann Arbor får man vägledning beträffande det val av kurser man gjort i sin ansökan. Det kan därför vara värdefullt att notera vilka akademiska kurser som man är klar med, särskilt sådana kurser som gäller kvantitativ metod. Det gäller att inte hamna på för svåra moment, men inte heller på för enkla, det vill säga sådana som man redan har kunskap om.

Sammanfattning

En ansökan om att delta i sommarens kurser vid ICPSR ska således utformas på två olika sätt, beroende på om man är klar med doktorsexamen eller inte.
 
A.  Forskarstuderande ska sända in tre handlingar:
1.  Ifylld resestipendieansökan
2.  Rekommendation från handledare
3.  Cirka en A4-sida på engelska rörande egna meriter
 
B. Forskarutbildade ska sända in två handlingar
1.  Ifylld resestipendieansökan
2.  Cirka en A4-sida på engelska rörande egna meriter
 


Adress och tidpunkt för ansökan:

Ansökan ska vara inskickad till SND senast fredagen den 20 mars 2020.


Ansökningshandlingar ska skickas till:
 
SND
Box 463
405 30 Göteborg
 
Skicka samtidigt ett e-mail till sum-school@snd.gu.se om att originalhandlingarna är på väg.