Webbkarta

Kalender

Diskussionsforum Forskningsdata

Datum: 2016-11-08
Organisatör: Svensk Nationell Datatjänst
Plats: Göteborgs universitet

Hemsida: Anmälan och ytterligare information

Fokus för höstens forum är att diskutera olika strategier för hantering/publicering av forskningsdata. Forumet vänder sig till er som arbetar med hantering av forskningsdata eller er som i ert arbete stöder forskare med att tillgängliggöra forskningsdata. Det kan vara inom forskningsprojekt eller forskningsinstitut med egna datakällor eller inom andra organisationer.   

 • Vilka problem ser ni i ert arbete kring hantering/publicering av forskningsdata?
 • Hur hanteras dessa problem?
 • Vad och hur kan vi lära av varandra?

Förslag på ämnen för forumet kan läggas upp på SND Diskussionsforum forskningsdata eller skickas per mail till daniel.knezevic@snd.gu.se senast 14 oktober.

SND kommer även att informera om vad som pågår i de nationella och internationella nätverken samt rapportera om SND:s pilotprojekt. SND har under året drivit pilotprojektet Bibliotek – Arkiv – SND 2016 (BAS 16). Resultat från BAS 16 kommer att presenteras och forumdeltagarna bereds möjlighet att bidra till fortsättningen genom diskussion och synpunkter.

Forskarworkshop

Datum: 2016-11-09
Organisatör: Svensk Nationell Datatjänst
Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Göteborgs universitet

Hemsida: Anmälan och ytterligare information

Datahanteringsplaner diskuteras i allt vidare kretsar som nödvändiga verktyg för att effektivisera forskningsprojekt och främja tillgängliggörande av forskningsdata. Internationellt ställer allt fler finansiärer krav på datahanteringsplaner som del av en ansökan om forskningsmedel. Även i Sverige börjar forskningsfinansiärer och -institutioner att kräva datahanteringsplaner.

Bland forskningsstödjande funktioner med uppgift att främja tillgängliggörande av forskningsdata ses datahanteringsplanerna som en praktisk väg framåt. Planerna kombinerar möjligheter till effektiv forskning med att underlätta beskrivning och bevarande av data. Bland forskare är datahanterings­planer fortfarande ett tämligen okänt och outnyttjat fenomen: man hanterar sina data enligt praxis och sunt förnuft men inte nödvändigtvis på ett strukturerat vis.

2016 kommer SND:s årliga forskarworkshop att sikta in sig på datahanteringsplaner. Forskare inom olika discipliner är välkomna att diskutera hur dessa verktyg kan göras så användbara som möjligt för forskningen. Hittills har planerna utvecklats inom dataarkiven och av finansiärer: nu är det dags för forskarna att säga sitt! På workshoppen kommer inbjudna gäster att presentera olika perspektiv på datahanteringsplaner, men deltagarnas synpunkter på hur sådana planer bör se ut för att vara så användbara som möjligt kommer att stå i fokus.

Datahanteringsutbildning

Datum: 2016-11-10 till 2016-11-11
Organisatör: Svensk Nationell Datatjänst
Plats: Göteborgs universitet

Hemsida: Anmälan och ytterligare information

Datahanteringsutbildningen riktar sig till forskare, doktorander och andra som vill lära sig grundläggande datahantering och hur man kan handskas med forskningsdata på ett säkert och strukturerat sätt. Datahantering innebär en systematisk förvaltning av forskningsmaterialet och utbildningen kommer att gå igenom hur data kan hanteras under forskningsprocessens olika faser. Bland annat tar vi upp hur man effektivt håller ordning på sina filer, vad som är relevant att dokumentera och vad metadata är, vilka juridiska aspekter som kan vara viktiga att ta ställning till, samt vad man bör tänka på i samband med att data ska bevaras och tillgängliggöras.

SND tillhandahåller kursplan med tillhörande litteraturlista för de doktorander som önskar ansöka om att tillgodoräkna sig högskolepoäng för datahanterings­utbildningen som en del i sin utbildning på forskarnivå. Utbildningsplan med tillhörande litteraturlista kommer att finnas tillgänglig på SND:s hemsida.

EDDI16 - 8th Annual European DDI User Conference

Datum: 2016-12-06 till 2016-12-07
Organisatör: GESIS and IDSC of IZA
Plats: Cologne, Germany

Hemsida: EDDI16, Registration, Call for papers

The conference will bring together DDI users and professionals from all over Europe and the world. Anyone interested in developing, applying, or using DDI is invited to attend and present.
The conference will provide presentations on a wide range of topics relating to DDI:

 • Case studies
 • Mature implementations
 • Early implementations
 • Interplay of DDI with other standards or technologies
 • Projects in early phases in which DDI is under consideration
 • Critiques of DDI
   

Deadline of call for papers: September 15.

Till sidans topp
Finansierat av
 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Organisationsnummer: 202100-3153, Kontakt

Om webbplatsen