Arbetsgrupper

Under 2018 och 2019 sker mycket av arbetet med att förändra och utöka SND:s verksamhet inom ramen för projekten "SKONA" (SND:s konsortie- och nätverksarbete) och "MITT SND".

Syftet med SKONA är att skapa fungerande nätverk för de parter som ingår i samarbetet, att etablera bra rutiner och praktiska lösningar för utbildning och kommunikation samt att utarbeta rutiner, stöd och riktlinjer för det praktiska arbetet med forskningsdata både på lärosätena och på SND.
Under projektets gång kommer flera arbetsgrupper med deltagare från SND och lärosätena att bildas. En del av arbetet i de olika grupperna ska gå att följa via SND:s webb. Inledningsvis finns det grupper som arbetar med etablering av DAU:er, att ta fram en DAU-handbok och för kommunikation.

I MITT SND-projektet utvecklas en portal som ger tillgång till SND:s tjänster för DAU-medlemmar, forskare och andra intressenter genom inloggning.

 

DAU-etableringsgruppen
Denna grupp stödjer lärosätena i etableringen av deras DAU. Det handlar i första hand om att upprätta kontakt mellan SND och lärosätena men också mellan lärosätena. Varje lärosäte kan få en kontaktperson vid SND om så önskas. Detta är en intern grupp vid SND.
Kontakt: Elisabeth Strandhagen, elisabeth.strandhagen@gu.se, 031-786 64 94.
 

Handboksgruppen
Handboksgruppen har två huvuduppgifter: att ta fram och efter behov uppdatera en kravbeskrivning (Version 1) och en handbok. Kravbeskrivningen är ett dokument som anger krav på metadata och data som ska tillgängliggöras via SND:s forskningsdataportal. Metadata- och datapublicering kommer att innefatta en kvalitetskontroll av inlämnade data och metadata, och handboken blir ett stöd i kvalitetskontrollsprocessen. Dessa kontroller motsvarar kvalitetskraven i kravbeskrivningen, och delvis uppfyller FAIR-riktlinjerna. Gruppen består av följande personer:

Carola Tilgman Lunds universitet carola.tilgman@med.lu.se
Gustaf Sjöstedt Chalmers tekniska högskola gustaf.sjostedt@chalmers.se
Joakim Philipson Stockholms universitet joakim.philipson@su.se
Lina Andrén Mälardalens högskola lina.andren@mdh.se
Mikaela Asplund Sveriges lantbruksuniversitet mikela.asplund@slu.se
Jeremy Azzopardi  (sammankallande) SND jeremy.azzopardi@gu.se
Dimitar Popovski SND dimitar.popovski@gu.se
Martin Brandhagen SND martin.brandhagen@gu.se
Sofia Agnesten SND sofia.agnesten@gu.se

 

Kommunikationsgruppen
Ett av kommunikationsgruppens uppdrag är att identifiera vilken typ av information som behövs för att kunna bygga upp verksamheten som domänspecialist respektive DAU. Gruppen kommer också att precisera vilka kommunikationskanaler och verktyg som ska användas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte både inom SND och mellan SND och DAU:erna. I kommunikationsgruppen ingår följande personer:                       

Sabina Anderberg Stockholms universitet sabina.anderberg@su.se
Maria Johnsson Lunds universitet maria.johnsson@ub.lu.se
Hanna Lindroos Sveriges lantbruksuniversitet hanna.lindroos@slu.se
Gustav Nilsonne Karolinska institutet gustav.nilsonne@ki.se
Margareta Åkesson Högskolan Väst margareta.akesson@hv.se
Matilda Lindmark SND matilda.lindmark@snd.gu.se
Helena Rohdén (sammankallande) SND helena.rohden@gu.se
Elisabeth Strandhagen SND elisabeth.strandhagen@gu.se

 

Mitt SND
Till en början är detta ett internt projekt med en arbetsgrupp bestående av IT-gruppen och ett antal representanter från övriga grupper vid SND-GU. Externa gruppmedlemmar kommer att rekryteras till hösten.
I den första fasen av projektet skapas möjlighet att genom inloggning kunna ladda upp data och/eller metadata till SND-katalogen och att ha möjlighet att redigera katalogposterna.
Kontakt: Johan Fihn Marberg, e-post: johan.fihn@snd.gu.se

Kontaktinformation

Vid frågor gällande arbetet med DAU-etableringen, kontakta:
Samverkansansvarig
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@gu.se
Telefon +46 (0)31-786 64 94

Vid frågor gällande arbetet i handboksgruppen, kontakta:
Datasamordnare
Jeremy Azzopardi
jeremy.azzopardi@gu.se
Telefon: +46 (0)31-786 37 02

Vid frågor gällande arbetet i kommunikationsgruppen, kontakta:
Kommunikatör
Helena Rohdén
helena.rohden@gu.se
Telefon: +46 (0)31-786 12 01

Vid frågor gällande arbetet i
Mitt SND, kontakta:
IT-gruppens ledare
Johan Fihn Marberg
johan.fihn@snd.gu.se
Telefon: +46 (0)31-786 12 52

Kommande händelser - Arbetsgrupper