Arbetsgrupper

SND arbetar för att utveckla en nationell infrastruktur för forskningsdata. Det är ett storskaligt projekt som involverar och engagerar hela SND:s organsation och nätverk. Arbetet sker till stor del i arbetsgrupper och i projektform, där personal på SND-kontoret samarbetar med domänspecialister från konsortielärosätena och medarbetare från flera av de andra lärosäten som är medlemmar i SND-nätverket.

Pussel

DAU-rådet

DAU-rådets syfte är att stärka samarbetet inom SND:s konsortium och samtidigt fungera som en länk mellan SND:s styrgrupp och det nationella arbetet i stort. I rådet finns en representant vardera från de nio lärosätena i konsortiet: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Karolinska institutet, KTH, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Elisabeth Strandhagen, biträdande föreståndare och ansvarig för SND-nätverket, leder gruppens arbete.

Medlemmar i SND:s konsortie-DAU-råd:
Elisabeth Strandhagen, SND-kontoret (Sammankallande)
Christer Lagvik, UU
Fredrik Persson, KI
Hanna Lindroos, SLU
Magnus Norberg, GU
Maria Johnsson, LU
Maria Kinger, Chalmers
Rosa Lönnberg, KTH 
Sabina Anderberg, SU
Thomas Kieselbach, UmU

DAU-etableringen

Detta är en intern grupp vid SND-kontoret som stöder lärosätena i etableringen av deras DAU. Det handlar i första hand om att hålla löpande kontakt mellan SND och lärosätena men också mellan lärosätena. Varje lärosäte har en kontaktperson vid SND-kontoret.

SND:s kompetens- och utbildningsresurs (SKUR)

SND:s kompetens- och utbildningsgrupp arbetar med att ta fram diverse former av undervisningsmaterial som kan användas av DAU- och SND-medarbetare. En sorts material är presentationer som presenterar verksamheten eller tar upp centrala frågor kring forskningsdata och datahantering. En annan är upplägg och material som kan användas för delar av eller hela workshoppar och utbildningstillfällen. Gruppen arbetar även med att uppdatera och utveckla resurser för SND:s webbplats. Målet är att allt material från gruppen släpps under Creative Commons Erkännande-licens (CC BY) så att användare kan nyttja dem så fritt som möjligt.

DAU-handboken

Handboksgruppen har två huvuduppgifter: att ta fram och efter behov uppdatera en kravbeskrivning (Version 2) och en handbok. Kravbeskrivningen är ett dokument som anger krav på metadata och data som ska tillgängliggöras via SND:s forskningsdatakatalog. Metadata- och datapublicering via katalogen kommer att innefatta en kvalitetskontroll av data och metadata, där handboken blir ett stöd i kvalitetskontrollsprocessen. Dessa kontroller motsvarar kvalitetskraven i kravbeskrivningen, och uppfyller delvis FAIR-riktlinjerna. I gruppen finns medlemmar från SND-kontoret och DAU:erna.

DORIS

DORIS är ett flerårigt projekt för att utveckla ett sammanhållet system där forskare kan publicera forskningsdata och göra dem tillgängliga. Målet är att skapa ett verktyg som går att använda i hela processen, från beskrivning och uppladdning av forskningsdata till beställning av data för återanvändning eller granskning. Arbetet med DORIS leds av en intern projektgrupp vid SND. Denna har tre referensgrupper knutna till sig: SND:s datasamordningsforum, en grupp med DAU-representanter samt en grupp med forskare och domänspecialister.

Kontaktinformation

Vid frågor gällande DAU-rådet
och DAU-etableringen, kontakta:

Samverkansansvarig
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@gu.se
Telefon +46 (0)31-786 64 94

Vid frågor gällande arbetet
inom SKUR, kontakta:

Utbildningskoordinator och
domänspecialist
Stefan Ekman
stefan.ekman@snd.gu.se
Telefon: +46 (0)31-786 45 42

Vid frågor gällande arbetet med
DAU-handboken, kontakta:

Forskningsdatarådgivare
Linda Härdelin
linda.hardelin@gu.se

Vid frågor gällande arbetet
med DORIS, kontakta:

Forskningsdatarådgivare
Sara Svensson
sara.svensson@snd.gu.se
Telefon: +46 (0)31-786 12 11

Kommande händelser - Arbetsgrupper