Kontakta forskningsdatarådgivning

SND har många medarbetare med lång och bred erfarenhet kring hantering av forskningsdata från olika vetenskapliga områden. Flera av våra forskningsdataspecialister medverkar även i etableringen av Data Access Units på svenska lärosäten och andra forskande organisationer. De arbetar också med utvecklingen av SND:s tjänster och verktyg för att hitta, beskriva, hantera och dela forskningsdata.

Iris Alfredsson

Senior rådgivare & domänspecialist inom samhällsvetenskap

Koordinerar SND:s arbete inom CESSDA och deltar i andra internationella samarbeten och projekt.

iris.alfredsson@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 12 04

+46 (0)733 - 46 83 31

Anneli Ambring

Forskningsdatarådgivare

Med. dr i Klinisk Fysiologi. Arbetar främst med medicinska data.

anneli.ambring@snd.gu.se

+46(0)31 - 786 26 17

Jeremy Azzopardi

Forskningsdatarådgivare

Arbetar bland annat med arkeologiska/spatiala data, PID- och certifieringsfrågor.

jeremy.azzopardi@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 37 02

Eira Brandby

Forskningsdatarådgivare

Arbetar i SND:s pedagogiska resursteam, undervisningsmaterial, kvalitativa data och viss personaladministration.

eira.brandby@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 64 95

Martin Brandhagen

Forskningsdatarådgivare

Utbildad dietist, Med lic. Arbetar främst med medicinska och hälsovetenskapliga data.

martin.brandhagen@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 41 64

Linda Härdelin

Forskningsdatarådgivare

M.Sc. i kemiteknik, tekn.dr i materialvetenskap.
Arbetar främst med forskningsdata inom naturvetenskap och teknik. Ansvarar för DAU-handboken.

linda.hardelin@snd.gu.se

Ulf Jakobsson

Forskningsdatarådgivare

Arbetar med frågor rörande FAIR, datahantering och DMP. Ansvarar för SND:s Checklista för datahanteringsplan och framtagandet av dataguider. Ansvarig på SND för EU-projekten ARIADNEplus och SEADDA.

ulf.jakobsson@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 65 52

Birger Jerlehag

Senior rådgivare

Arbetar främst med frågor rörande certifiering av repositorier samt PID-relaterade frågor inom ramen för de externfinansierade projekt som drivs inom de internationella organisationer där SND medverkar.

birger.jerlehag@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 12 06

Ilze Lace

Forskningsdatarådgivare

Dr. soc. i sociologi.
Arbetar främst med tabulära data inom samhällsvetenskap.

ilze.lace@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 12 10

Rufus Latham

Forskningsdatarådgivare

Arbetar främst med tabulära data inom samhällsvetenskap och förmedlingar av forskningsdata. Miljörepresentant.

rufus.latham@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 12 10

Dimitar Popovski

Forskningsdatarådgivare

Arbetar främst med tabulära data inom samhällsvetenskap. Ansvarar för inkommande data och stödjer publicering av internationella data med koppling till GU.

dimitar.popovski@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 37 02

David Rayner

Researcher

Samarbeta med forskare och domänspecialister för att identifiera ny funktionalitet för att stödja jord- och miljövetenskap.

david.rayner@snd.gu.se

+46 (0)738 - 54 24 04

Arin Savran

Forskningsdatarådgivare

Fil.dr. i freds- och konfliktstudier. Arbetar i första hand med kvalitativa forskningsdata inom samhällsvetenskap.

arin.savran@snd.gu.se

Sara Svensson

Forskningsdatarådgivare

Ansvarig för DORIS och SND:s forskningsdatakatalog, samt för utveckling av SND:s metadataprofiler. Hanterar främst tabulära data inom miljö- och samhällsvetenskap.

sara.svensson@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 12 11

Domänspecialister

SND:s domänspecialister är experter inom olika vetenskapliga domäner – ett begrepp som här omfattar olika forskningsdiscipliner men även mer ämnesöverskridande specialområden. Domänspecialisternas roll är att stötta både forskare och forskningsdatafunktioner ute på lärosätena i frågor gällande forskningsdata och öppen tillgång. Rent fysiskt finns de placerade hos något av våra nio konsortielärosäten, men de fungerar som nationella resurser för alla Sveriges lärosäten.

Gustav Nilsonne, KI

Domänspecialist för medicin och nationell samordnare för domänspecialister

Med dr, docent i neurovetenskap. Arbetar med öppen vetenskap, särskilt öppna forskningsdata.

Gustav.Nilsonne@ki.se

Anna Axmon, LU

Domänspecialist inom befolkningsforskning

Statistiker, dr med vet och docent i reproduktionsepidemiologi. Arbetar med epidemiologiska studier med fokus på registerstudier. Projektledare för LUPOP (lupop.lu.se).

anna.axmon@med.lu.se

072-55 96 143

Elisabeth Strandhagen

Biträdande föreståndare

Med.dr, klinisk näringsfysiolog.
Ansvarig för SND-nätverket och frågor gällande nationell samverkan. Domänspecialist inom epidemiologi och folkhälsa.

elisabeth.strandhagen@snd.gu.se

+4631-7866494

+46709-906110

Anders Brändström, UMU

Domänspecialist för registerforskning

Prof. i historisk demografi. Forskar kring åldrandets demografi, dödlighet och folkhälsa. Arbetar med stora historiska och samtida befolkningsdatabaser, samt med etik kring registerforskning.

anders.brandstrom@umu.se

090-7866063

Iris Alfredsson

Senior rådgivare & domänspecialist inom samhällsvetenskap

Koordinerar SND:s arbete inom CESSDA och deltar i andra internationella samarbeten och projekt.

iris.alfredsson@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 12 04

+46 (0)733 - 46 83 31

Nicolo Dell'Unto, LU

Domänspecialist inom arkeologi

Docent i arkeologi. Arbetar med 3D-visualisering och kvantitativa metoder inom arkeologi.

nicolo.dellunto@ark.lu.se

Cissi Jansson, SLU

Domänspecialist inom klimat- och miljödata

Informationsvetare med utbildning i miljövetenskap med inriktning hållbar livsmedelsproduktion. Jag arbetar med forskningsstöd och frågor kring öppen vetenskap och publicering med öppen tillgång.

cissi.jansson@slu.se

Ulf Jansson, SU

Domänspecialist inom rumsliga data

Fil.dr i Kulturgeografi. Undervisar och forskar inom fältet historiska geografi, landskapsstudier, jordbruk, skogsbruk, GIS och kartografi.

Ulf.Jansson@humangeo.su.se

Marcus Lundberg, UU

Domänspecialist för känsliga data

Rådgivare i frågor som rör känsliga personuppgifter, framför allt genetisk data från storskaliga molekylära experiment men även annat.

marcus.lundberg@uppmax.uu.se

Anders Moberg, SU

Domänspecialist inom rumsliga data

Fil.dr i naturgeografi och docent i meteorologi. Undervisar och forskar inom klimatvetenskap. Arbetar också med tillgängliggörande av data från klimatforskning.

anders.moberg@natgeo.su.se

Karina Nilsson, UMU

Domänspecialist för registerforskning

Fil. dr i kulturgeografi, docent i sociologi. Arbetar med registerdata från svenska registerhållare. Forskar tvärvetenskapligt med fokus på individers hälsa och välfärd under livsbanan.

karina.nilsson@umu.se

Sudha Padmanabhan, MAX IV

Educational background in Computer Science and responsible for a team of software developers working to provide software solutions to aid MAX IV achieve FAIR principles.

sudha.padmanabhan@maxiv.lu.se

Ida Taberman, SLU

Domänspecialist inom klimat- och miljödata

Datahantering och kvalitet via Data Curation Unit (motsv. DAU) och Fortlöpande Miljöanalys. Tidigare inom miljödatadatabaser och samordning av terrester och limnologisk fältforskningsinfrastruktur.

Ida.Taberman@slu.se

(at present on leave of absence)

Ylva Toljander, SLU

Domänspecialist inom klimat- och miljödata

Informationsspecialist och ekolog, framförallt inom mikrobiell ekologi. Arbetar med forskarstöd kring bevarande och publicering av forskningsdata samt med bibliometri.

Ylva.Toljander@slu.se