Kontakta forskningsdatarådgivning

SND har många medarbetare med lång och bred erfarenhet kring hantering av forskningsdata från olika vetenskapliga områden. Flera av våra forskningsdataspecialister medverkar även i etableringen av Data Access Units på svenska lärosäten och andra forskande organisationer. De arbetar också med utvecklingen av SND:s tjänster och verktyg för att hitta, beskriva, hantera och dela forskningsdata.

Iris Alfredsson

Senior rådgivare & domänspecialist inom samhällsvetenskap

Koordinerar SND:s arbete inom CESSDA och deltar i andra internationella samarbeten och projekt.

iris.alfredsson@snd.gu.se

Eira Brandby

Forskningsdatarådgivare

Arbetar i SND:s pedagogiska resursteam, undervisningsmaterial, kvalitativa data och viss personaladministration.

eira.brandby@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 64 95

+46 (0)766 - 18 64 95

Martin Brandhagen

Forskningsdatarådgivare

Utbildad dietist, Med lic. Arbetar främst med medicinska och hälsovetenskapliga data.

martin.brandhagen@snd.gu.se

Joel Carlsten Rosberg

Forskningsdatarådgivare och kommunikatör

Hanterar främst tabulära data inom samhällsvetenskap. Arbetar även med extern kommunikation.

joel.carlsten.rosberg@gu.se

+46 (0)31 - 786 13 08

+46 (0)766 - 18 13 08

William Illsley

Forskningsdatarådgivare

MA arkeologi, doktorand i litteraturvetenskap. Arbetar främst med forskningsdata inom arkeologi, kulturarv och humaniora.

william.illsley@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 65 52

+46 (0)766 - 18 65 52

Ulf Jakobsson

Forskningsdatarådgivare

Arbetar med frågor rörande FAIR, datahantering och DMP. Ansvarar för SND:s Checklista för datahanteringsplan och framtagandet av dataguider. Ansvarig på SND för EU-projekten ARIADNEplus och SEADDA.

ulf.jakobsson@snd.gu.se

André Jernung

Forskningsdatarådgivare

Hanterar forskningsdata från alla discipliner.
Arbetar också med frågor kring dataformat/filformat och med mjukvara som hör samman med datapubliceringar.

andre.jernung@gu.se

+46 (0)31 - 786 27 47

+46 (0)766 - 18 27 47

Rufus Latham

Forskningsdatarådgivare

Arbetar främst med tabulära data inom samhällsvetenskap och förmedlingar av forskningsdata. Miljörepresentant.

rufus.latham@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 12 10

+46 (0)766 - 18 12 10

Dimitar Popovski

Forskningsdatarådgivare

Arbetar främst med tabulära data inom samhällsvetenskap. Ansvarar för inkommande data och stödjer publicering av internationella data med koppling till GU.

dimitar.popovski@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 37 02

+46 (0)766 - 18 37 02

David Rayner

Utbildningssamordnare

Samordnar SND:s utbildningsinsatser. Samarbetar med forskare och domänspecialister för att identifiera ny funktionalitet för att stödja jord- och miljövetenskap.

david.rayner@snd.gu.se

+46 (0)738 - 54 24 04

Arin Savran

Forskningsdatarådgivare

Fil.dr i freds- och konfliktstudier. Arbetar i första hand med kvalitativa forskningsdata. Koordinerar SND:s deltagande i det EU-finansierade projektet 'Skills4EOSC'.

arin.savran@snd.gu.se

Karin Westin Tikkanen

Utbildningssamordnare

Docent i latin. Samordnar SND:s utbildningsinsatser, och planerar utbildningssatsningar på olika nivåer.

karin.tikkanen@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 12 04

+46 (0)733 - 46 83 31

Domänspecialister

SND:s domänspecialister är experter inom olika vetenskapliga domäner – ett begrepp som här omfattar olika forskningsdiscipliner men även mer ämnesöverskridande specialområden. Domänspecialisternas roll är att stötta både forskare och forskningsdatafunktioner ute på lärosätena i frågor gällande forskningsdata och öppen tillgång. Rent fysiskt finns de placerade hos något av våra nio konsortielärosäten, men de fungerar som nationella resurser för alla Sveriges lärosäten.

Gustav Nilsonne

Domänspecialist för medicin och nationell samordnare för domänspecialister

Med dr, docent i neurovetenskap. Arbetar med öppen vetenskap, särskilt öppna forskningsdata.

Gustav.Nilsonne@ki.se

Anna Axmon, LU

Domänspecialist inom befolkningsforskning

Statistiker, dr med vet och docent i reproduktionsepidemiologi. Arbetar med epidemiologiska studier med fokus på registerstudier. Projektledare för LUPOP (lupop.lu.se).

anna.axmon@med.lu.se

072-55 96 143

Elisabeth Strandhagen

Biträdande föreståndare

Tf föreståndare.
Ansvarig för SND-nätverket och frågor gällande nationell samverkan. Med.dr, klinisk näringsfysiolog. Domänspecialist inom epidemiologi och folkhälsa.

elisabeth.strandhagen@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 64 94

+46 (0)709 - 90 61 10

Anders Brändström, UMU

Domänspecialist för registerforskning

Prof. i historisk demografi. Forskar kring åldrandets demografi, dödlighet och folkhälsa. Arbetar med stora historiska och samtida befolkningsdatabaser, samt med etik kring registerforskning.

anders.brandstrom@umu.se

090-7866063

Iris Alfredsson

Senior rådgivare & domänspecialist inom samhällsvetenskap

Koordinerar SND:s arbete inom CESSDA och deltar i andra internationella samarbeten och projekt.

iris.alfredsson@snd.gu.se

Nicolo Dell'Unto, LU

Domänspecialist inom arkeologi

Professor i arkeologi. Arbetar med 3D-visualisering och kvantitativa metoder inom arkeologi.

nicolo.dellunto@ark.lu.se

Ulf Jansson, SU

Domänspecialist inom rumsliga data

Fil.dr i Kulturgeografi. Undervisar och forskar inom fältet historiska geografi, landskapsstudier, jordbruk, skogsbruk, GIS och kartografi.

Ulf.Jansson@humangeo.su.se

Marcus Lundberg

Domänspecialist för känsliga data

Rådgivare i frågor som rör känsliga personuppgifter, framför allt genetisk data från storskaliga molekylära experiment men även annat.

marcus.lundberg@uppmax.uu.se

Anders Moberg

Domänspecialist inom rumsliga data

Fil.dr i naturgeografi och docent i meteorologi. Undervisar och forskar inom klimatvetenskap. Arbetar också med tillgängliggörande av data från klimatforskning.

anders.moberg@natgeo.su.se

Karina Nilsson, UMU

Domänspecialist för registerforskning

Fil. dr i kulturgeografi, docent i sociologi. Arbetar med registerdata från svenska registerhållare. Forskar tvärvetenskapligt med fokus på individers hälsa och välfärd under livsbanan.

karina.nilsson@umu.se

Ida Taberman

Domänspecialist inom klimat- och miljödata

Datahantering och kvalitet via Data Curation Unit (motsv. DAU) och Fortlöpande Miljöanalys. Tidigare inom miljödatadatabaser och samordning av terrester och limnologisk fältforskningsinfrastruktur.

Ida.Taberman@slu.se

+46-90-786 8216

Ylva Toljander

Domänspecialist inom klimat- och miljödata

Informationsspecialist och ekolog, framförallt inom mikrobiell ekologi. Arbetar med forskarstöd kring bevarande och publicering av forskningsdata samt med bibliometri.

Ylva.Toljander@slu.se